Helsinki sai oman kulttuuriympäristöohjelman

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingille kulttuuriympäristöohjelman vuosille 2023-2028. Ohjelmalla vahvistetaan kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostetaan niiden vaalimisen ja hoidon tärkeyttä sekä kannustetaan kaupunkilaisia ja vierailijoita niiden käyttöön. Helsingissä ensimmäistä kertaa laadittu kulttuuriympäristöohjelma on tehty laajassa yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa sidosryhmiä kuullen.
Helsingin kulttuuriympäristöohjelman kansilehti. Kuvituskuva.
Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kulttuuriympäristöohjelman lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen Helsingin voimavarana. Tätä työtä vahvistamaan ohjelmassa määritellään yhteensä 38 toimenpidettä, joiden toteutumista seurataan vuoteen 2028. Ohjelma kokoaa yhteen tietoa, joka selittää ympäristömme kehityshistoriaa ja alueen identiteettiä.

”Kulttuuriympäristöt ovat keskeinen kaupungin, mutta myös kaupunkilaisten identiteetin rakentaja – juuri Helsingin vuosikymmeninä rakentunut kerroksellisen kulttuuriympäristö tekee Helsingistä Helsingin. Siksi julkaistu ohjelma on merkittävä lisä ja työkalu sekä kulttuuriympäristöjen että niiden parissa tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Kulttuuriympäristöohjelman visiona on, että vuonna 2050 viisisataa vuotta täyttävä Helsinki on historiallisesti kiinnostava, kulttuuriympäristöjään arvostava ja kestävästi muuttuva kaupunki. Kulttuuriympäristöt lisäävät kaupungin vetovoimaa ja ovat perusta matkailun kehittämiselle”, kuvaa kulttuuriympäristöohjelman projektipäällikkö Sari Saresto.

Ohjelmaraportissa on koottu yhteen ohjelman linjausten, toimenpiteiden ja vaikutusten lisäksi lyhyesti Helsingin rakentumisen historia ja arkkitehtoninen identiteetti, helsinkiläisen maiseman ja viherympäristöjen kehittyminen ja arvot ja merellisen Helsingin ominaispiirteet. Kulttuuriympäristöjen suojelutilanteen nykytilaa on käsitelty, samoin kuin on tunnistettu alueet, joihin on määritelty suojelutavoitteita. Esimerkiksi käynnissä olevan laajan kantakaupungin uudelleenkaavoituksen lähtökohtana on rakennussuojelun ajantasaistaminen.

Toimenpidelinjausten kautta vaikuttavuutta ohjelmalle

Ohjelmaan on otettu mukaan yhteisessä valmistelussa 38 toimenpidettä, joista kulttuuriympäristöjen säilymisen kannalta vaikuttavimmiksi on nostettu seuraavat toimenpidelinjaukset:

  1. Valtakunnallisesti ja helsinkiläisittäin merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja puisto- ja maisemakulttuurin arvot säilytetään ja kulttuuriympäristöjen hoidon laadusta huolehditaan. Rakennussuojelun tavoitteena on kerrostunut, historiallisesti todistusvoimainen ja ominaispiirteensä säilyttänyt Helsinki.
  2. Helsingin rakennusperintöä korjataan kestävästi. Arvokkaiden rakennusten käyttöä ja hyvää ylläpitoa varten tulee turvata riittävät resurssit.
  3. Yhteistyökanavia vahvistamalla ja kaupungin sujuvalla ja oikea-aikaisella yhteistyöllä varmistetaan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön säilyminen kaupunkistrategian muut tavoitteet huomioon ottaen.
  4. Helsinki vahvistaa tietopohjaa kulttuuriympäristöistä. Inventointeja ja selvityksiä teetetään oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa alueiden kaavoituksen tukena ja arvokohteiden korjaushankkeissa. Inventoinneista kiireellisimpiä ovat Helsingin arkeologisen inventoinnin päivittäminen ja koulu- ja päiväkoti-inventointi.
  5. Kulttuuriympäristötiedon käytettävyyttä ja digitaalista saavutettavuutta sekä avoimuutta parannetaan sähköisissä karttapalveluissa.
  6. Viestintää ja tietoisuutta kulttuuriympäristöistä, niiden hoidosta, käytöstä ja vaalimisesta lisätään.
  7. Kulttuuriympäristöohjelman vaikutuksia arvioidaan vuosina 2026 ja 2028 kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Samalla kartoitetaan kulttuuriympäristöohjelman päivitystarve.

Laaja valmisteluprosessi

Ohjelma on tehty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä, laajasti eri sidosryhmiä kuullen. Kaupunginmuseo johti ohjelmatyötä ja vastasi sen edistämisestä. Työn tavoitteena on myös ollut parantaa kaupungin sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Koska erilaisia kulttuuriympäristöä koskevia päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään kaupungin eri palveluissa ja yksityisissä hankkeissa, on myös jo toimivat käytännöt ja niiden vahvistamisen tarve otettu mukaan osaksi ohjelmaa.