Helsingfors fattade beslut om ambitiösa mål för miljöskydd

Stadsstyrelsen har godkänt Helsingfors vision för miljöskydd 2040 och tio mål på medellång sikt inom temaområdet miljöskydd. Beslutet preciserar miljömålen i stadsstrategin och uppställer mål för de delområden inom miljöskydd som inte omfattas av strategin. De uppställda målen gäller bland annat att minska koldioxidavtrycket och stoppa minskningen av den biologiska mångfalden.
Målen för Helsingfors stads miljöpolitik 2040 beskriver ett viljetillstånd genom vilket vi gör Helsingfors en vackrare, hälsosammare och mångsidigare stad för stadsinvånarna.  Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Målen för Helsingfors stads miljöpolitik 2040 beskriver ett viljetillstånd genom vilket vi gör Helsingfors en vackrare, hälsosammare och mångsidigare stad för stadsinvånarna. Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Målen för miljöskydd 2040 är en del av stadens helhet för hållbar utveckling. I den samlas målen för ekologisk hållbarhet och uppställs mål på lång sikt, som är väsentliga med tanke på ett konsekvent genomförande av miljöskydd.

– Målen för Helsingfors stads miljöpolitik 2040 beskriver ett viljetillstånd genom vilket vi gör Helsingfors en vackrare, hälsosammare och mångsidigare stad för stadsinvånarna. Samtidigt påverkar vi med dessa åtgärder som gäller luftvård, skydd av Östersjön och naturvård naturligtvis tillståndet i Helsingfors och miljön i den värld som omger oss genom att förbättra det, säger biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Klimatmålen i stadsstrategin har kompletterats med mål gällande koldioxidavtrycket. Staden strävar efter att minska både sina upphandlingars och stadsbornas koldioxidavtryck. Förutom minskningen av utsläpp utreds sätt att kompensera utsläppen så mycket som möjligt med kolsänkor.

Trots den allt tätare stadsstrukturen strävar Helsingfors efter att före 2030 stoppa minskningen av den biologiska mångfalden i staden och öka naturens mångfald. 

Arealen för naturskyddsområdena på land och på havet ökas till minst tio procent senast 2040 och markskydd beaktas vid all markanvändning. Även luftkvaliteten förbättras och bullerexponeringen minskar. Inom vattenskydd eftersträvas en betydande förbättring av den kemiska och ekologiska statusen hos sjö- och småvatten bland annat genom att minska strandskräp och iståndsätta rinnande vatten.

Även inom cirkulär och delningsekonomi vill man ta stora steg framåt. Mål gällande cirkulär ekonomi uppställs för alla stadens byggnadsprojekt, och i fråga om livsmedelsförlust eftersträvas en minskning med 50 procent. 

Senast 2030 kommer alla stadskoncernens upphandlingar att i princip ha ambitiösa miljömål. Målet är att öka andelen vegetarisk mat vid upphandling av livsmedel samt att halvera konsumtionen av kött- och mjölkprodukter senast 2025.

Målen för miljöskydd genomförs med hjälp av en övergripande miljöledning. Helsingfors vill vara en internationell föregångare: målet är att hela stadens personal och ledning förbinder sig till miljömålen. Sektorerna samt de affärsverk och dottersammanslutningar som har betydande miljöeffekter ska införa ett verifierat miljösystem och/eller ett hållbarhetsprogram som genomför FN:s mål för hållbar utveckling i stor utsträckning.

Uppnåendet av målen för miljöskydd följs upp årligen och rapporteras i stadens miljörapport som presenteras för stadsfullmäktige.