Kantakaupungin asemakaavat ajan tasalle

Kantakaupungin asemakaavat päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja nykypäivän tavoitteita. Kantakaupungissa on edelleen voimassa asemakaavoja jopa 1830-luvulta. Kaavojen ajantasaistamisen tavoitteena on tukea kantakaupungin kestävyyden, omaleimaisuuden ja kulttuuriarvojen säilymistä. Lisäksi halutaan varmistaa kiinteistönomistajien yhdenvertainen kohtelu ja turvata keskustan elinvoimaisuuden säilyminen. Kaavatyö koskee olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja yleisiä alueita. Uudisrakentamisen kohteet eivät sisälly kokonaisuuteen. Kaavamuutokset tehdään useammassa osassa. Ensimmäisenä laaditaan Kamppia ja Leppäsuon korttelia koskeva asemakaavan muutos.
Kalevankatu

Kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen käynnistyy ensimmäisenä Kampissa  

Kampin ja Leppäsuon korttelin asemakaavat päivitetään vastaamaan nykyistä rakennettua tilannetta sekä yleiskaavan määräyksiä. Kaavalla varmistetaan urbaanin kaupunkiympäristön kestävyys, laatu, toimivuus ja kulttuurihistorialliset arvot. 

Kantakaupungissa on voimassa eri tyyppisiä asemakaavoja aina 1800-luvulta lähtien. Monet asemakaavat eivät vastaa todellista toteutunutta rakentamista eivätkä nykyisiä tavoitteita.

Nyt nähtävänä olevan Kampin asemakaavan luonnosaineisto koskee pääosin ennen 2000-lukua voimaan tulleita asemakaavoja Kampissa ja Leppäsuon korttelissa Etu-Töölössä. Vastaavia asemakaavamuutoksia tullaan myöhemmin laatimaan kaupunginosittain tai osa-alueittain lähes koko kantakaupungin alueella.

Alueen laatu, urbaani monipuolisuus ja kestävyys tavoitteena

Ajantasaistettavilla asemakaavoilla varmistetaan, että kantakaupunki säilyy monipuolisena asumisen, työpaikkojen ja palveluiden alueena. Tavoitteena on kestävä, elinvoimainen, viihtyisä ja toimiva kantakaupunki, jonka kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot ja ominaisuudet turvataan.

Asemakaavan muutoksessa päivitetään muun muassa kiinteistöjen rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttötarkoitukset vastaamaan paremmin voimassa olevien rakennuslupien ja toteutuneen rakentamisen mukaista tilannetta. Päivittäminen on tarpeen muun muassa siksi, että monet alueen vanhat rakennukset ovat todellisuudessa suurempia ja sisältävät eri toimintoja kuin mitä nykyisiin asemakaavoihin on kirjattu. Lisäksi suojelumerkintöjä täydennetään tarvittavilta osin. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen arvokasta rakennuskantaa ja historiallisia puistoja on yhä paikoin suojelematta.

Kaava mahdollistaa rakennusten nykyiset, rakennuslupien mukaiset toiminnot ja ohjaa tulevia muutoksia yleiskaavan ja kaupunkistrategian mukaisiksi. Vuosien varrella on moniin rakennuksiin tehty muutostöitä kaupungin myöntämillä poikkeusluvilla. Nämä muutokset tullaan päivittämään asemakaavaan. Kaava-alueen rakennuskiellot poistetaan käytöstä kaavamuutosten yhteydessä.

Tulevien kaavamuutosten laatiminen ja rakennuslupien myöntäminen selkeytyy. Tämä näkyy sujuvampana prosessina sekä tasapuolisena kohteluna niin kiinteistönomistajalle kuin alueen eri toimijoille.

Rakennusten maantasokerrokset säilytetään yleiskaavan määräysten mukaisesti pääosin liike- ja toimitilakäytössä ja alueen työpaikka- sekä palvelurakennetta tuetaan. Julkisen rakentamisen tontit säilytetään ja lähipalvelujen sijainteja tarjotaan useammissa kortteleissa.

Kestäviä kokonaisratkaisuja tuetaan kaavamääräyksin. Niiden avulla edistetään kestävän arjen kaupunkirakennetta, lisätään ylikuumenemista ja tulvariskejä ehkäisevää kasvillisuutta ja läpäiseviä pinnoitteita sekä ehkäistään rakennusten tarpeetonta purkamista edistämällä rakennusten ja niiden osien pitkiä elinkaaria. Kaavan määräykset koskevat kuitenkin vain tilanteita, joissa kiinteistöön halutaan tehdä muutoksia.

Kaavamuutos koskee olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Uudisrakentamisen hankkeet ja laajat muutokset vaativat jatkossakin erillisen asemakaavan muutoksen, jossa muutosten vaikutukset voidaan arvioida ja niistä voi esittää mielipiteensä.

Keskustavisio luo pohjan kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiselle

Kaupunginhallituksen alkuvuodesta 2021 hyväksymä Helsingin keskustavisio linjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Keskustavisio ja sen valmistelun aikana tehty laaja vuorovaikutustyö luovat pohjan kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiselle sekä alueen hankkeille.

Kamppia ja Leppäsuon korttelia koskeva kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 2.-23.5.2022. Aineistoon voi tutustua karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)..

Kaavaluonnos ja osallisilta saatu palaute esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle syyskuussa 2022. Tarkempi kaavaehdotus tulee päättäjien pöydälle uudelleen 2023, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville. Kaavan hyväksyy lopuksi kaupunginvaltuusto. Kantakaupungin muiden kaupunginosien kaavoitusta ja päivitystä jatketaan Kampin ja Leppäsuon kaavassa muodostetun mallin mukaisesti.