Valintakriteerit Hekan vuokra-asunnoissa

Hekan vuokra-asunnot ovat valtion tuelle rakennettuja ARA-vuokra-asuntoja, joihin asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakukriteerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Asukasvalintaperiaatteet perustuvat lakiin. Valintaperusteita ovat asunnon tarve, varallisuus ja tulot.

Etusijalla asunnon saannissa ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä kiireellisyysluokassa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Asukkaita valitessamme otamme huomioon myös vuokratalon monipuolisen asukasrakenteen sekä asuinalueen sosiaalisen tasapainon säilyttämisen. Voit katsoa kuukausitilastoista (pdf) asukasvalinnat kiireellisyysluokittain. Voit myös tutustua vuosien 2022 ja 2023 tilastoihin. Tutustu myös Helsingin kaupunginhallituksen vahvistamiin välitysperiaatteisiin (pdf).

Hekan vuokra-asuntojen kiireellisyysluokat

Hakujärjestelmämme määrittelee hakemuksesi kiireellisyysluokan antamiesi tietojen perusteella. Näet kiireellisyysluokan sähköisen asioinnin asiointikansiosta hakemuksen lähettämisen jälkeen. Jos et ole erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa, mahdollisuutesi saada asunto on valitettavasti hyvin pieni. Asunnon saaneista 80 % on ollut erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa. 

Esim.

 • Asunnottomat tai sukulaisten/tuttavien luona asuvat 

 • Työpaikka Helsingissä, muttei asuntoa 

 • Vuokranantajan irtisanoma vuokrasopimus 

 • Hakijalla on välttämätön ja pysyvä esteettömän asunnon tarve ja nykyinen asunto ei ole esteetön

Esim.

 • Määräaikaisessa vuokrasuhteessa asuvat ja määräaikaisuutta ei voi jatkaa
 • Avio-/avoerotilanteessa olevat
 • Liian pieni asunto, eli asukkaita on enemmän kuin 1 hlö/asuinhuone 

 • Hekan asukkaat jotka asuvat tarpeeseensa nähden liian suuressa asunnossa

 • Yhä kotona asuvat yli 18-vuotiaat

 • Ylisuuret asumiskustannukset, eli kotitaloudelta kuluu yli 40 % bruttotuloista asumiseen (määritelmä EU:n tulo- ja elinolotilastosta) 

Kaikki jotka eivät kuulu kiirellisyysluokkiin 1 tai 2, esim.

 • Halu muuttaa asunnon varustetason, sijainnin tms. vuoksi 

Hekan vuokra-asuntojen varallisuusrajat

Asukasvalinnoissa noudatetaan varallisuusrajoja. Vuokra-asuntoa ei voida tarjota, jos varallisuutesi ylittää voimassaolevat rajat.

Henkilöluku Varallisuusraja 1.1.-31.12.2024
1 93 000 €
2 133 000 €
3 216 000 €
4 221 000 €
5 226 000 €

Varallisuutena otetaan huomioon hakuhetkellä oleva varallisuus sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut myymällä tai lahjoittamalla hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Ansiotuloja ei lasketa varallisuudeksi.

Varallisuudella tarkoitetaan mm. asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja, arvopapereita ja muuta varallisuutta. Varallisuutta määriteltäessä huomioidaan hakijatalouden varallisuuteen kohdistuvat velat, kuten jäljellä oleva asuntolaina.

Pääkaupunkiseudulle työn takia muualta Suomesta muutettaessa omistusasuntoa ei huomioida varallisuutena, jos asunto sijaitsee yli 80 km päässä Helsingistä ja jos hakija asuu kyseisessä asunnossa. Hakijan omistama sijoitusasunto huomioidaan aina varallisuutta arvioitaessa. Rajaus perustuu työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin, jonka mukaan hakijan työssäkäyntialue voi ulottua 80 kilometrin etäisyydelle hänen asuinpaikastaan.

Tulotiedot, kun haet Hekan vuokra-asuntoa

Kun haet Hekan vuokra-asuntoa, merkitse kuukausittaiset bruttotulosi asuntohakemuksessa. Huomioimme tulotiedot asukasvalinnan yhteydessä.

Bruttotulo tarkoittaa tuloja, joista ei ole vähennetty mitään, kuten esimerkiksi veroja. Bruttotuloiksi huomioidaan ansiotulojen lisäksi myös pääomatulot. Pääomatulot, kuten esimerkiksi vuokratulot tai osaketulot, löydät verotuspäätöksestäsi.

Jos ansiotulosi vaihtelevat kuukausittain, laske kuukausittainen tulosi kuluvan vuoden ansiotulon perusteella ja merkitse se hakemukselle.

Tuloina huomioitavat ansio- ja pääomatulot:

 • Palkka
 • Palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.
 • Eläkkeet
 • Ulkomailta saatavat tulot
 • Vuokra-, korko- ja osinkotulot
 • Puolisolta saatava elatusapu
 • Aikuisopintoraha ja -koulutustuki
 • Luontaisetujen verotusarvo
 • Työttömyyspäiväraha
 • Työmarkkinatuki

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka sinulla oli ennen kuin jäit pois työstäsi. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Tuloiksi ei lasketa seuraavia tukia:

 • Asumistuki
 • Toimeentulotuki
 • Opintotuki (toisin kuin aikuisopintoraha, joka lasketaan tuloksi)
 • Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus ja lapseneläke, lapseneläkkeenä maksettava työeläke, tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muu lakisääteinen lapseneläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus
 • Elatusapu tai elatustuki
 • Lapsilisä
 • Vammaistuki
 • Rintamasotilaseläke, rintamalisä
 • Sotilasvammalain mukaiset korvaukset
 • Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus tai muu vastaava ylläpitokorvaus
 • Selvästi tilapäisiä tuloja, kuten asevelvollisten päivärahaa, sotilasavustusta ja koulua käyvien, alle 18-vuotiaiden lasten loma-ajan tuloja ei oteta huomioon.