Översvämningar förhindras i Svartbäcken och bäcknaturens mångfald ökas i Kvarnbäcken

Helsingfors stad ökar beredskapen inför översvämningar i Svartbäcken och utvecklar mångfalden i bäcknaturen vid Kvarnbäckens idrottspark. Entreprenaden går ut på att bygga översvämningsslätter, förnya broar och beså olika strandängar. Den del av bäckfåran som ska utvecklas ligger mellan Österrleden och Ring I. Det förberedande arbetet för projektet inleds i mars och pågår fram till 2025.
Puro keskellä vehreää luontoa.
Bild: Teina Ryynänen

Svartbäcken är en av Helsingfors viktigaste stadsbäckar, och där trivs även öringar. Förberedelser görs inför att bäcken svämmar över, eftersom översvämningarna beräknas öka till följd av ökande regn på grund av klimatförändringen. Den allt tätare stadsstrukturen ökar också mängden dagvatten och risken för översvämningar. Metrobanan, Spårjokerns rutt, Österleden och Depåvägen ligger i närheten av projektområdet. Det är viktigt att skydda den här infrastrukturen mot översvämningar. Beredskap inför översvämningar är en del av Helsingfors stads åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringen.

Bäckvatten som svämmar över leds till flodängarna

Översvämningsskyddet vid Svartbäcken förbättras genom att översvämningsslätter grävs i området mellan Ring I och Kvarnbäckens ishall. Översvämningsslätterna är ängsområden som är några tiotal meter breda. Dit leds vattnet som svämmar över under kraftiga regn. Vatten leds med hjälp av dammar som byggs i bäcken. Dessutom uppdateras Svartbäckens brotrummor och broarna som korsar bäcken för att mer effektivt kunna förmedla vatten, och två gångbroar som är i dåligt skick rivs. Rutterna från Svartbäcksstigen till daghemmet päiväkoti Puotila och till Kvarnbäckens ishall ändras.

På översvämningsslätterna besås ängar som kommer att stödja mångfalden i stadsnaturen och rekreationsanvändningen av området. Ängarna planeras enligt teman så att området längs bäcken blir till livsmiljöer för olika insekter och växter som trivs på ängarna. På det här sättet får området en blommande äng, en lågvuxen strandäng med rötträd och buskar och ett vilt och frodigt våtmarkslandskap med spångar och bryggor.

Översvämningsslätterna placeras ut på så sätt att så många träd som möjligt kan bevaras. Träd som växer på bäckens kant bevaras på sådana ställen där översvämningsslätterna kan placeras några meter ifrån bäcken. Träden måste dock avlägsnas från de ställen där översvämningsslätterna grävs. Träden avlägsnas före fåglarnas häckningsro som börjar i april.

Översvämningsslätterna placeras främst ut i områden där träden ändå, av säkerhetsskäl med tanke på kraftledningen, skulle behöva avlägsnas med jämna mellanrum. På platsen planteras finländska trädslag med beaktande av kraven för kraftlinjen. Trädstammar som tagits bort lämnas kvar för att bli rötträd som skapar livsmiljöer åt svampar, lavar och insekter.

I Kvarnbäcken byggs lekbottnar genom att placera ut naturgrus på platser där det är strömt. Att öka mängden naturstenar i fåran skapar skyddsplatser och mångfald i bäcknaturen. De nya strandsluttningarna kommer att planeras så att de blir naturenliga för landskapet. Vattenmossor sätts ut i bäcken eftersom de förbättrar kvaliteten på livsmiljön i bäcken och ger föda till de levande organismerna, till allt från bottendjur till fiskar. Dessutom bekämpas invasiva arter som jättebalsamin och vresros.

Principer för planering och byggande

Vid byggandet iakttas särskild noggrannhet på grund av områdets naturvärden. Under byggandet ser vi till att kvaliteten på bäckvattnet inte försämras på grund av byggandet. Vattnet som leds från arbetsplatsen till bäcken kommer göras klarare och noggranna anvisningar för kvaliteten på vattnet kommer ges.

Fiskarnas och andra vattenlevande organismers möjlighet att förflytta sig beaktas vid byggandet av flödesreglerande konstruktioner, trummor och broar. Fredningstiden för öringens lektid påverkar tidtabellerna för arbetet.

Flera bäckrenoveringar har redan tidigare genomförts i Svartbäckens fåra. Det här har beaktats i planeringen av projektet. En betydande andel av bäckfåran i projektområdet kommer att förbli orörd. 


 

De nya fuktängarna kommer att finnas vid Svartbäcken, mellan Österleden och Ring I.
De nya fuktängarna kommer att finnas vid Svartbäcken, mellan Österleden och Ring I.