Hyppää pääsisältöön

Helsingin sote-palvelut uudistuvat

Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen.

Tällä sivulla

Sote-uudistus Helsingissä

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut muodostavat yhdessä uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 1.1.2023 alkaen. Uuden toimialan rahoitus tulee valtiolta, ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetti erotetaan kaupungin talousarviossa kunta-Helsingin budjetista. Henkilökunta jatkaa edelleen kaupungin työntekijöinä. 

Muualla Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämä ei koske Helsinkiä. Helsinki vastaa edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Uudelle toimialalle siirtyi myös kehitysvammaisten päivätoiminta- ja asumispalveluyksiköitä ruotsinkielisestä Kårkullan kuntayhtymästä. 

Toisin kuin muualla Suomessa, Helsingissä oppilas- ja opiskelijahuolto säilyy osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, mutta siihenkin rahoitus tulee valtiolta.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Helsingillä on omat erityishaasteensa: muuta maata voimakkaampi väestönkasvu, maahanmuuton keskittyminen pääkaupunkiseudulle, kasvavat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet sekä asukkaiden hyvinvointierot.

Sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee ja niiden kustannukset pienenevät. Asiakas voi hyödyntää sujuvasti ja aiempaa enemmän digitaalisia ja matalan kynnyksen palveluja.

Sulje

Sote-uudistusta valmisteltiin vuosina 2020−2022 Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa, joka jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun asti.

Lue lisää sote-uudistuksen hankkeista

Keskeiset sidosryhmät, kuten asukkaat, henkilöstö, järjestöt ja yhdistykset, osallistuivat sote-uudistuksen valmisteluun.

Lue lisää järjestöistä ja sote-uudistuksesta

Kaupunkitasoinen ohjausryhmä

Sote-uudistukselle asetettiin helmikuussa 2021 kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä koordinoi Helsingin kaupunkiyhteistä sote-uudistuksen toteutumiseen ja toimeenpanoon varautumista ja siihen liittyvää valmistelua. Kaupunkitasoisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin syyskuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto.

Jaoston tehtävänä oli ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto teki kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Jaoston toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston verkkosivut

Sulje

Järjestöt ja sote-uudistus

Helsinki on valmistellut uutta kaupunkiyhteistä järjestöyhteistyön mallia sekä avustustoiminnan kaupunkitasoista kehittämistä osana sote-uudistusta Helsingissä.

Järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta. Kaupunkitasoisen järjestöneuvottelukunnan on tarkoitus kattaa mahdollisimman laajasti kaupungin toimintaan ja eri kohderyhmiin liittyvä toimikenttä.

Kaupungin avustustoiminnassa muun muassa selkiytetään viestintää sekä yhdenmukaistetaan ja uudistetaan avustuskäytäntöjä yhteistyössä avustusten hakijoiden kanssa.

Webinaari sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustuksista 10.5.2022 

Helsingin kaupunki järjesti 10.5.2022 webinaarin sote-uudistuksen vaikutuksista vuoden 2023 järjestöavustuksiin. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti niille toimijoille, jotka aikovat hakea sosiaali- ja terveystoimialan avustusta vuodelle 2023. Webinaarissa tehtiin tilannekatsaus ja avattiin keskustelua kaupungin ja järjestökentän välillä. Tilaisuuden kumppanina oli Järjestöjen sote-muutostuki Uusimaa -hanke.

Webinaarin materiaalit (pdf)

Helsingin kaupungin keskustelutilaisuus järjestöille 10.5.2022

Järjestöavustuksia koskevan webinaarin lisäksi Helsingin kaupunki kutsui helsinkiläisiä järjestöjä yhteiseen keskustelutilaisuuteen kaupungintalolle 10.5.2022.

Järjestöyhteistyöstä, avustustoiminnan organisoinnista kaupungilla, asukasosallisuudesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestöyhteistyöstä toteutettiin myös verkkokysely kerrokantasi.hel.fi-palvelussa. Kysely oli avoinna 4.−11.5.2022.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tästä linkistä

Seminaari järjestöyhteistyöstä Helsingissä sote-uudistuksen jälkeen 15.11.2022

Seminaarissa keskusteltiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuksen vaikutuksista Helsingin palveluihin, uudesta palvelustrategiasta, kaupungin tavasta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa uudistuksen jälkeen ja järjestöjä koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelumallin valmistelusta.

Tallenne Järjestöyhteistyö Helsingissä sote-uudistuksen jälkeen -seminaarista Helsinki-kanavalla

Sulje

Sote-uudistuksen hankkeet

Sote-uudistusta valmisteltiin Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. 

Rakenneuudistuksen tavoitteena oli, että Helsinki hyödyntäisi  jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja. Parempi palvelukokonaisuuksien koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen auttavat hillitsemään kustannusten kasvua.

Rakenneuudistus-hanke keskittyi

 • palvelujen järjestämisroolin vahvistamiseen ja palveluntuottajien ohjauksen kehittämiseen
 • fyysisen ja digitaalisen palveluverkon tarkasteluun ja tarvittavien uudistusten suunnitteluun
 • keskeisimpien palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden, esimerkiksi HUSin ohjauksen, valmisteluun.

Osana rakenneuudistusta tehtiin yhteistyötä Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittämisessä.

Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa tehtyä työtä hyödynnetään ja jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Rakenneuudistus-hankkeen loppuraportti (pdf)

Sulje

Sote-palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Hanke jatkaa Helsingin aiemmin tekemää palvelujen uudistamista. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

Hankkeen tavoitteena on

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
 • hillitä kustannusten nousua.

Tulevaisuuden sote-keskus muodostuu kolmen olemassa olevan toimintamallin – terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja senioripalveluiden – tarjoamista palveluista. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja edelleen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisen kärjet

Sote-palvelujen uudistamiselle on hankkeessa määritetty 13 kärkeä, joihin työ keskittyy:

 1. Asiakkaaksi tulon ja yhteisen työn kehittäminen asiakassegmentoinnin mukaisesti
 2. Stadin sote -brändin sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen
 3. Pääsy kiireettömään hoitoon 7 vuorokauden sisällä
 4. Mielenterveyspalvelujen kehittäminen
 5. Ennaltaehkäisevä/etsivä työ, syrjäytymisvaarassa olevien tuki
 6. Tulevaisuuden sote-keskus -konseptin toiminnallinen rakentaminen
 7. Vammaispalvelujen integrointi sote-palvelujen kokonaisuuteen
 8. Diabeteskeskus
 9. Lähisuhdeväkivalta- sekä lasten ja perheiden päihdepalvelujen palveluketjut
 10. Maahanmuuttajatyö
 11. Digipalvelut
 12. Kotihoidon tuottavuuden kehittäminen
 13. Sopimusjohtaminen ja monituottajamallin kehittäminen

Yhteyshenkilöt

projektipäällikkö Anne Ojanen, anne.h.ojanen@hel.fi
koordinoiva projektipäällikkö Lars Rosengren, lars.rosengren@hel.fi

Sulje

Palvelukokonaisuudet

Helsingin sote-palvelut koostuvat kolmenlaisista palvelukokonaisuuksista: terveys- ja hyvinvointikeskuksista, perhekeskuksista ja seniorikeskuksista. Keskukset tarjoavat asiakasryhmilleen kohdennetut palvelut kattavasti saman katon alla.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksista löytyvät työikäisten terveys- ja sosiaalipalvelut. Palveluihin kuuluu terveysaseman, hammashoidon, psykiatrian ja päihdehoidon palveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palveluja, kuntoutus- ja vammaispalveluja sekä laboratorio.

Tällä hetkellä toimivat terveys- ja hyvinvointikeskukset:

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus toimii toistaiseksi verkostomaisesti eri toimipisteissä.

Sulje

Perhekeskuksista löytyvät lapsiperheiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut. Palveluihin kuuluvat neuvola, kotipalvelu, puheterapia, perheneuvola, fysioterapia ja lastensuojelu.

Tällä hetkellä toimivat perhekeskukset:

Itäkadun perhekeskus
Kallion perhekeskus
Vuosaaren perhekeskus
Kampin perhekeskus

Sulje

Seniorikeskuksissa on ikääntyneille päivätoimintaa, arviointia ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista ja lyhytaikaista asumispalvelua. Osassa seniorikeskuksista on omaishoidon toimintakeskus.

Seniorikeskuksissa on tarjolla myös palvelukeskustoimintaa kaikille eläkeläisille ja työttömille.

Helsingissä toimii tällä hetkellä 10 seniorikeskusta.

Sulje

Uutiskirje seurasi sote-uudistuksen etenemistä

Helsingin sote uudistuu -uutiskirje kertoi Helsingin kaupungin sote-uudistuksesta ja sen etenemisestä.

Voit lukea uutisia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista jatkossa Stadin sote ja brankkarit -uutiskirjeestä.