Sote-uudistus

Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloitti toimintansa 1.1.2023.

Tällä sivulla

Sote-uudistus Helsingissä

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut muodostivat yhdessä uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 1.1.2023. Uuden toimialan rahoitus tulee valtiolta, ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetti erotetaan kaupungin talousarviossa kunta-Helsingin budjetista. Henkilökunta jatkaa edelleen kaupungin työntekijöinä. 

Muualla Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Tämä ei koske Helsinkiä. Helsinki vastaa edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Uudelle toimialalle siirtyi myös kehitysvammaisten päivätoiminta- ja asumispalveluyksiköitä ruotsinkielisestä Kårkullan kuntayhtymästä. 

Toisin kuin muualla Suomessa, Helsingissä oppilas- ja opiskelijahuolto säilyy osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, mutta siihenkin rahoitus tulee valtiolta.

Sote-uudistusta valmisteltiin vuosina 2020−2022 Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa, joka jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun asti.

Lue lisää sote-uudistuksen hankkeista

Keskeiset sidosryhmät, kuten asukkaat, henkilöstö, järjestöt ja yhdistykset, osallistuivat sote-uudistuksen valmisteluun.

Lue lisää järjestöistä ja sote-uudistuksesta

Kaupunkitasoinen ohjausryhmä

Sote-uudistukselle asetettiin helmikuussa 2021 kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä koordinoi Helsingin kaupunkiyhteistä sote-uudistuksen toteutumiseen ja toimeenpanoon varautumista ja siihen liittyvää valmistelua. Kaupunkitasoisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin syyskuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto.

Jaoston tehtävänä oli ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto teki kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Jaoston toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa.

Sote-uudistuksen hankkeet

Sote-uudistusta valmisteltiin Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  -hankkeessa. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun asti.

Sote-palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Hanke jatkaa Helsingin aiemmin tekemää palvelujen uudistamista.

Hankkeen tavoitteena on

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
 • hillitä kustannusten nousua.

Tulevaisuuden sote-keskus muodostuu kolmen olemassa olevan toimintamallin – terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja senioripalveluiden – tarjoamista palveluista. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja edelleen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisen kärjet

Sote-palvelujen uudistamiselle on hankkeessa määritetty 13 kärkeä, joihin työ keskittyy:

 1. Asiakkaaksi tulon ja yhteisen työn kehittäminen asiakassegmentoinnin mukaisesti
 2. Stadin sote -brändin sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen
 3. Pääsy kiireettömään hoitoon 7 vuorokauden sisällä
 4. Mielenterveyspalvelujen kehittäminen
 5. Ennaltaehkäisevä/etsivä työ, syrjäytymisvaarassa olevien tuki
 6. Tulevaisuuden sote-keskus -konseptin toiminnallinen rakentaminen
 7. Vammaispalvelujen integrointi sote-palvelujen kokonaisuuteen
 8. Diabeteskeskus
 9. Lähisuhdeväkivalta- sekä lasten ja perheiden päihdepalvelujen palveluketjut
 10. Maahanmuuttajatyö
 11. Digipalvelut
 12. Kotihoidon tuottavuuden kehittäminen
 13. Sopimusjohtaminen ja monituottajamallin kehittäminen

Yhteyshenkilöt

projektipäällikkö Anne Ojanen, anne.h.ojanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koordinoiva projektipäällikkö Lars Rosengren, lars.rosengren@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rakenneuudistuksen tavoitteena oli, että Helsinki hyödyntäisi  jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja. Parempi palvelukokonaisuuksien koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen auttavat hillitsemään kustannusten kasvua.

Rakenneuudistus-hanke keskittyi

 • palvelujen järjestämisroolin vahvistamiseen ja palveluntuottajien ohjauksen kehittämiseen
 • fyysisen ja digitaalisen palveluverkon tarkasteluun ja tarvittavien uudistusten suunnitteluun
 • keskeisimpien palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden, esimerkiksi HUSin ohjauksen, valmisteluun.

Osana rakenneuudistusta tehtiin yhteistyötä Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittämisessä.

Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa.

Rakenneuudistus-hankkeen loppuraportti (pdf)

Järjestöt ja sote-uudistus

Helsinki valmisteli uutta kaupunkiyhteistä järjestöyhteistyön mallia sekä avustustoiminnan kaupunkitasoista kehittämistä osana sote-uudistusta.

Järjestöyhteistyön edistämiseksi Helsinki päätti perustaa kaupunkitasoisen järjestöneuvottelukunnan. Kaupunkitasoisen järjestöneuvottelukunnan on tarkoitus kattaa mahdollisimman laajasti kaupungin toimintaan ja eri kohderyhmiin liittyvä toimikenttä. Kaupunginhallitus asetti järjestöneuvottelukunnan helmikuussa 2023.

Kaupungin avustustoiminnassa muun muassa selkiytetään viestintää sekä yhdenmukaistetaan ja uudistetaan avustuskäytäntöjä yhteistyössä avustusten hakijoiden kanssa.

Seminaari järjestöyhteistyöstä Helsingissä sote-uudistuksen jälkeen 15.11.2022

Seminaarissa keskusteltiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuksen vaikutuksista Helsingin palveluihin, uudesta palvelustrategiasta, kaupungin tavasta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa uudistuksen jälkeen ja järjestöjä koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelumallin valmistelusta.

Tallenne Järjestöyhteistyö Helsingissä sote-uudistuksen jälkeen -seminaarista Helsinki-kanavalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)