Mäkelänkadun bulevardikaupunki

Tulevaisuudessa Mäkelänkatu jatkuu Käpylän pohjoisosasta Pakilaan asti kaupunkimaisena katuna ja sen ympärille suunnitellaan uusia asuin- ja työpaikka-alueita. Uutta katua pitkin pääsee kulkemaan auton ja bussin lisäksi ratikalla, pyörällä ja kävellen. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia. Nykyisten kaupunginosien ja virkistysalueiden väliset yhteydet paranevat ja palvelut lisääntyvät. Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan 2020–2030-lukujen vaihteessa.
Visiokuva uudelta Mäkelänkadulta Metsälän ja Oulunkylän kohdalla. Kuvassa näkyy uusia vaaleita ja ruskeita kerrostaloja sekä liikennettä.

Ajankohtaista 

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle 23.4.2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kaavarungon luonnosaineistosta saatiin noin 800 mielipidettä, joista suurin osa tuli Kerrokantasi-kyselyn(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Suunnitelmia esiteltiin Kaupunkiympäristötalolla 15.11.2023 messuilla, jossa oli mahdollista keskustella kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Marraskuussa 2023 järjestettiin myös aikuisille ja nuorille suunnattuja työpajoja, joissa pääsi kertomaan ajatuksiaan ja ideoitaan yhdessä keskustellen. Palautteet on käyty läpi ja kaavarunkoaineistoon on tehty tarkistuksia ja täydennyksiä. Palautetta hyödynnetään myös jatkosuunnittelussa. 

Kaavarungon hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Tämän jälkeen alkaa alueen asemakaavoitus pienempinä osa-alueina. Ensimmäiseksi tehdään kadun kaava, jonka laatiminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 aikana. 

Tutustu kaavarunkoaineistoon kaupungin karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tutustu Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnitteluun!

Videolla esitellään Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnittelua kaavarungon luonnosvaiheeseen asti.

Koteja 15 000-17 000 asukkaalle

Mäkelänkadun bulevardikaupunkiin suunnitellaan vähähiilistä, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa uutta kaupunkirakennetta sekä asuntoja ja työpaikkoja noin 15 000–17 000 helsinkiläiselle.          

Uudelle Mäkelänkadulle rakennettava uusi pikaraitiotie liittyy kantakaupungin raitioverkkoon ja poikittaisiin raideyhteyksiin. Käpylän asemasta kehitetään laadukas joukkoliikenteen terminaali, jossa vaihtaminen eri liikkumisvälineestä toiseen on sujuvaa, ja jota ympäröi tiivis kantakaupunkimainen keskusta-alue. Rakennusten alimmissa kerroksissa on liike- ja toimitilaa ja jalankulkuympäristö on vaihtelevaa ja miellyttävää.

Käpylän aseman lisäksi toinen merkittävä rakentamisen painopistealue on Raide-Jokerin ja bulevardin uuden pikaratikan risteyskohdassa.  Asuin- ja työpaikkarakentamisen lisäksi Käpylän, Oulunkylän, Metsälän, Maunulan ja Pakilan alueet täydentyvät uusilla palveluilla. Metsälän toimitila-alue tiivistyy vaiheittain ja yhdessä Käpylän asemanseudun kanssa siitä kehitetään elinvoimainen ja houkutteleva toimitila- ja palvelukeskittymä. 

Aikatauluarvio

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan 2020–2030-lukujen vaihteessa. Bulevardikaupungin asemakaavoitus käynnistyy osa-alueittain aikaisintaan vuoden 2024 aikana, alkaen suunnittelualueen eteläosasta. Asemakaavojen muutosten käynnistymisestä tiedotetaan alueiden asukkaille ja osallisten kanssa järjestetään vuorovaikutusta kaavamuutosten yhteydessä. 

Asemakaavoitusta edeltävä, yleispiirteinen kaavarunko on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle, arviolta vuoden 2024 alussa. Kaavarunkoluonnos on nähtävillä 13.11. – 1.12.2023 välisenä aikana. 

Suunnittelun taustaa

Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnittelu pohjautuu Helsingin uuteen yleiskaavaan (2016), jossa kaupungin moottoritiemäiset sisääntuloväylät Kehä I:n sisällä suunniteltiin kaupunkibulevardeiksi. Mäkelänkadun kaupunkibulevardi oli yksi alueista, joiden suunnittelua jatkettiin. 

Helsingin kaupunki järjesti vuosina 2017–2018 bulevardikaupunkimessut, työpajoja sekä verkkotilaisuuksia, jonne kaupunkilaiset kutsuttiin kertomaan kokemuksiaan ja näkemyksiään siitä, miten aluetta voisi tulevaisuudessa kehittää. Tuolloin aluetta kutsuttiin vielä Tuusulanbulevardin nimellä.

Hanketta on esitelty muun muassa Uutta Keski- ja Pohjois-Helsinkiä -asukastilaisuuksissa. Vuonna 2019 järjestettiin alueen suunnitteluun liittyen asukkaiden mielipiteiden ja kehittämistoiveiden keräämiseksi karttakysely. Kyselyyn saatiin lähes 20.000 karttamerkintää ja noin 10.000 avovastausta.

Suunnitteluperiaatteissa asetettiin tavoitteet 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueelle tehdyt suunnitteluperiaatteet joulukuussa 2018. Suunnitteluperiaatteissa tunnistettiin aluetta koskevat suunnittelukysymykset ja jatkoselvitystarpeet sekä asetettiin tavoitteet, joiden pohjalta suunnittelua on jatkettu. 

Kaavarunkoluonnoksen suunnittelun apuna oli myös Kerrokantasi-verkkokysely, jonne kaupunkilaisilta saatiin kymmeniätuhansia kommentteja. Kaupunkilaisten mielipiteet huomioitiin jatkosuunnittelussa ja kaavarungon luonnoksessa on muun muassa vähennetty viheralueille suunniteltua rakentamista ja säästetty enemmän puustoisia alueita.   

Alue on asetettu rakennuskieltoon

Alue on asetettu rakennuskieltoon vuonna 2019 ja rakennuskieltoa on jatkettu keväällä 2021. Rakennushankkeet voivat rakennuskieltoalueellakin olla mahdollisia, jos suunniteltu hanke ei ole ristiriidassa kaavoituksen ja tulevan maankäytön kanssa. Rakennuskielto turvaa myös maanomistajien etua mahdollistaessaan rakennushankkeen arvioinnin suhteessa tulevan maankäyttöön. Luvanvaraiset rakennus- ja korjaushankkeet alueella edellyttävät poikkeuslupaa.

Tutustu rakennuskiellon dokumentteihin alla. 

Visiokuva tulevaisuuden Mäkelänkadulta Metsälän ja Oulunkylän kohdalla. Kuva: Oladesign

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/makelankadunbulevardikaupunki.