Hyppää pääsisältöön

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava on valmisteilla. Suunnittelualue yhdistää Arabianrannan Viikkiin. Osayleiskaavatyön lisäksi Helsingin kaupungilla on käynnissä kaksi eri kaavoitushanketta Viikki–Pihlajiston alueella. Lokakuussa avatulla karttakyselyllä pyritään saamaan tietoa alueen asukkailta ja muilta käyttäjiltä. Vastaamalla kyselyyn autat kaavoittajia ymmärtämään paremmin alueen nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita. Kysely on avoinna 5.10.–6.11.2022.
kuva suunnittelualueesta

Viikin ja Pihlajiston alueella on käynnissä kolme laajaa kaavoitushanketta. Alueen asukkailta, toimijoilta ja käyttäjiltä toivotaan näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista karttakyselyn kautta. Mikä alueella on hyvää, mikä puolestaan huonoa? Mitkä paikat ovat mieluisia tai esimerkiksi turvattomia? Vastaajia pyydetään myös merkitsemään kehitettäviä paikkoja kartalle. Karttakysely on avoinna 5.10.-6.11.2022. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaavalla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, vahvistetaan maankäyttöä Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä turvataan Vanhankaupunginlahden Natura-arvot. Valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan, samalla parantaen sen sovitusta kehittyvään kaupunkirakenteeseen ja vähentäen sen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Osayleiskaava täydentää Yleiskaavaa 2016 osoittamalla Lahdenväylän ympäristön yleiskaavatasoiset maankäytön ja liikenteen ratkaisut. Korkein hallinto-oikeus kumosi osan Yleiskaavan 2016 merkinnöistä Lahdenväylän varrella. Osayleiskaavalla eheytetään nyt yleiskaavallinen kokonaisuus poistojen synnyttämistä epäjatkuvuuskohdista. Arabianrannasta Viikkiin laajeneva kantakaupunki suunnitellaan rakenteeltaan tiiviiksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi.  

Joukkoliikenteen runkona on Viikin–Malmin pikaraitiotie, Viima. Osayleiskaavalla varmistetaan Viiman toteuttamisedellytykset ja sujuva liikennöinti sekä mahdollistetaan uutta rakentamista sen vaikutusalueelle. Viima-raitiotien on arvioitu valmistuvan 2030-luvulla.  

Vanhankaupunginlahden Natura-alue on tärkeä suunnittelun lähtökohta ja sen luontoarvot turvataan myös lisääntyvän maankäytön ja kulutuksen olosuhteissa. Viherverkosto on samalla yksi alueen vetovoimatekijä.

Osayleiskaavatyön kanssa samanaikaisesti alueella on vireillä tarkempaa suunnittelua, kuten Keski-Viikin kaavarunko ja Pihlajiston suunnitteluperiaatteet. Viikin sähköasemalle toteutetaan kantaverkon maakaapeliyhteys, mikä on osa laajempaa koko kaupunkia koskevaa energiahuollon kokonaisuutta. Kumpulan kärki- kortteliin suunnitellaan uutta raitioliikenteen varikkoa ja kiertotalouskorttelia. Alueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo, jonka tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan.

Lokakuussa 2022 toteutettavalla yhteisellä karttakyselyllä Keski-Viikin kaavarunkotyön ja Pihlajiston suunnitteluperiaatetyön kanssa, saadaan alueelta laaja näkemys koko alueen suunnitteluun. 

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan.