Östersundomin osayleiskaava

Östersundomin osayleiskaava on edennyt skenaariovaiheeseen. Alueesta on laadittu seitsemän tulevaisuuden skenaariokuvaa.

Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, siihen liittyvä maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen.

Alueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet sekä tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen ovat keskeinen lähtökohta alueen suunnittelulle.
Ilmakuva Östersundomista

Östersundomin maankäyttöskenaariot arvioitavana verkkokyselyssä ja asukastyöpajassa

Östersundomin osayleiskaavan suunnittelu on edennyt kevään ja kesän aikana. Alueelle on laadittu useita toisistaan poikkeavia maankäytön skenaarioita, joiden avulla tarkastellaan, millainen tulevaisuuden Östersundom voisi olla. 

Östersundomin osayleiskaavaa esiteltiin työpajassa Sakarinmäen koululla torstaina 10.11.2022.

Työpajan esittelymateriaali (pdf)

Mitä skenaariot ovat?

Skenaariot eivät vielä ole kaavasuunnitelmia. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan sellaisenaan, vaan nyt tutkitaan skenaarioiden eri osien ja ratkaisujen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi.

Eri skenaarioista on tarkoitus valita osia ja ratkaisuja osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi ja kehittää niitä edelleen.

Skenaarioiden esittelymateriaali

Mistä on kyse?

Helsingin kaupunki laatii Östersundomin alueelle osayleiskaavaa, jossa määritellään alueen tulevaisuuden maankäytön perusperiaatteet, esimerkiksi rakentamisen alueet, liikenneyhteydet ja virkistysalueet. Osayleiskaava ohjaa alueen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Maankäyttöskenaarioiden pohjalta laaditaan osayleiskaavan luonnos vuonna 2023.

Östersundomin yhteinen yleiskaava kumoutui toukokuussa 2021, ja suunnittelu alueella jatkuu osayleiskaavoituksella.

Östersundomin alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Helsinki, Vantaa ja Sipoo laativat Östersundomin alueelle kuntien yhteistä yleiskaavaa vuosina 2010−2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymispäätöksen 10.5.2021. Kumoaminen perustui Natura-verkostoon kuuluville alueille kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin. 

Östersundomin alueelle on tarpeen laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaamaan alueen maankäyttöä ja rakentamista sekä turvaamaan alueen luontoarvot. Östersundomin osayleiskaavan suunnittelualue on koko Östersundomin suurpiiri sekä osa Mustavuoren osa-alueesta, joka ei kuulunut Helsingin yleiskaavaan 2016. Helsingin kaupunki omistaa 59 prosenttia kaava-alueen pinta-alasta. 

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan rakennettavia alueita, viheralueina säilyviä alueita sekä keskeisenä osana raideyhteys ja sen linjaus.

Osayleiskaavan tavoitteita ovat Helsingin väestönkasvuun varautuminen, kasvun ohjaaminen kestävästi, monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen, rakennuspaikkojen tarjoaminen pientaloille ja pääkaupunkiseudun seuturakenteen tasapainottaminen idän suuntaan.

Suunnitelmat ja asiakirjat Helsingin karttapalvelussa

Tilaa Östersundomin suunnittelun uutiskirje

Kartta: Östersundomin osayleiskaavan suunnittelualue
Kuva: Helsingin kaupunki

Lisätietoja osayleiskaavan suunnittelusta

Nimi
Pasi Rajala, yleiskaavapäällikkö

Nimi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö

Nimi
Katri Backman, yleiskaavasuunnittelija

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan. Tärkeimpiä osallistumismenettelyjä ovat lakisääteiset nähtävillä olot, viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut, esittely- ja keskustelutilaisuudet sekä vapaamuotoinen keskustelu valmistelijoiden kanssa. 

 1. 1.12.2021.–9.1.2022 Karttakysely

 2. 2.12.2021 Uutta Östersundomia -verkkotilaisuus

 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.2.–28.2.2022

  • Verkkosivuilla
  • Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa
  • Helsingin karttapalvelussa
 4. Verkkotapahtuma 9.2.2022 klo 17–18.30

 5. 11.5.2022 suunnittelutilannetta esitellään Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa

 6. 23.5.2022 Verkkotilaisuus

 7. 7.11.-6.12.2022 Verkkokysely maankäyttöskenaarioista

 8. 10.11.2022 Asukastyöpaja Sakarinmäen koululla

 9. Alkuvuosi 2024 Kaavaluonnos nähtävillä

 10. 2025 Kaavaehdotus nähtävillä