Länsiväylän ympäristön osayleiskaava

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.5.2023 tehnyt päätöksen suunnitteluperiaatteista Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitukselle. Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa.
Lapinlahden silta

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan neljä vastaehdotusta esitettyihin suunnitteluperiaatteisiin. Niiden johdosta osayleiskaavan valmistelu perustuu ensi sijassa Länsiväylän katumaiseen vaihtoehtoon ilman Lauttasaaren tunnelia kuitenkin niin, että satamaliikenteen sujuvuus huomioidaan. Katumaisessa vaihtoehdossa merentäytöt tulevat Lauttasaaressa olemaan esitettyä maltillisempia ja täydennysrakentamisen painotusta siirretään Lauttasaaresta Salmisaareen. Lapinlahden veden riittävä vaihtuvuus tulee kuitenkin kyetä turvaamaan. Merkittävät luontoarvot ja viheralueiden laajuus säilytetään, ja veneilyn tarpeet huomioidaan. 

Osayleiskaavaluonnos tullaan laatimaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Tavoitteena on, että osayleiskaavaluonnos olisi valmis kevään 2024 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 9.5.2023 

Mitä suunnitteluperiaatteet ovat?

Suunnitteluperiaatteet pohjautuvat aloitusvaiheessa laadittuihin kaavantavoitteisiin sekä skenaariotarkasteluihin. Suunnitteluperiaatteissa esitetään linjauksia osayleiskaavan laatimisen pohjaksi. 

Syksyn 2022 sekä alkuvuoden 2023 aikana skenaarioista ja niihin liittyvistä ratkaisuista on laadittu selvityksiä ja vaikutusten arviointeja, jotka ovat tuottaneet tietoa suunnitteluperiaatteiden laatimiselle. Selvitysaineistoon kuuluvat mm. lepakko- ja linnustoselvitykset, maisemakuvan ja viherrakenteen arvotarkastelu, virtausselvitys, meluselvitys, tunneliselvitykset, liikennemallinnus, ilmasto- ja talousvaikutusten arviointi. Selvityksiä tullaan tarkentamaan suunnittelun edetessä. 

Aineistoa karttapalvelussa

Kaikki osayleiskaavoituksen materiaali löytyy karttapalvelusta

Skenaariovaihe 2022

Mitä skenaariot ovat?

Skenaariot eivät vielä ole kaavasuunnitelmia. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan sellaisenaan, vaan nyt tutkitaan skenaarioiden eri osien ja ratkaisujen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi. Eri skenaarioista on tarkoitus valita osia ja ratkaisuja osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi ja kehittää niitä edelleen.

Skenaariot eroavat lähinnä Länsiväylän väyläratkaisun ja sallitun ajonopeuden sekä maankäytön muutosalueiden laajuuden suhteen. Maankäytön muutosalueet voivat sisältää myös muuttumattomia osia. Skenaarioissa on hahmoteltu mm. viher- ja virkistysyhteyksiä, rantareittiä, baanaa, liikennejärjestelmää, liittymiä sekä asumisen ja toimitilan määrää karkealla tasolla.

Kaikille skenaarioille on yhteistä, että Koivusaaren on oletettu rakentuvan laaditun asemakaavan mukaisena, Katajaharjun eritasoliittymä poistuu, ja Länsisatamasta on rakennettu satamatunneli, joka johtaa Länsiväylälle. Näitä asioita ei ratkaista tässä osayleiskaavassa. Kaikissa skenaarioissa uusien rakentamisalueiden rannat ovat julkisia.

Voit tutustua skenaarioihin oheisen videon avulla tai klikkaamalla linkkejä:

Skenaariokysely  avautui 29.9.2022 ja sulkeutui 20.10.2022. Kyselyssä voit tutustua skenaarioihin, mutta niitä ei voi enää kommentoida.

Skenaariovaiheessa kutsuttiin koolle asukkaista ja muista kiinnostuneista koostuva sparrausryhmä, joka kokoontui kolme kertaa kevään ja syksyn aikana 2022. Sparrausryhmän työpajojen yhteenvetoraportti löytyy karttapalvelusta

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut osan Yleiskaavan 2016 kaavamerkinnöistä Länsiväylän varrella, mm. Kaupunkibulevardi-merkinnän. Kaava kuitenkin mahdollistaa kantakaupunkimaista rakentamista kumotun kaistaleen molemmin puolin Lauttasaaressa. Osayleiskaavalla on tarkoitus nivoa alueet yhteen yhtenäisen yleiskaavakokonaisuuden muodostamiseksi. Osayleiskaava laaditaan vuosina 2022–2025.

Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteisiin kuuluvat mm. alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden ratkaiseminen, kantakaupungin laajentaminen, monipuolisen asuntotuotannon mahdollistaminen AM-ohjelman mukaisesti, alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asukkaiden elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen. Erityisesti painottuvia teemoja tulevat olemaan liikenneverkon muutokset sekä uuden kaupunkirakenteen ja mahdollisten meritäyttöjen vaikutukset mm. ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tiivis yhteistyö valtion väyläviranomaisten kanssa korostuu liikennejärjestelmäratkaisua ja -vaikutuksia ratkottaessa. Helsingin Sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnitteluratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdollisuuksien kannalta.