Länsiväylän ympäristön osayleiskaava

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.5.2023 tehnyt päätöksen suunnitteluperiaatteista Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitukselle. Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa.
Lapinlahden silta

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoituksen suunnitteluperiaatteet sekä teki niihin neljä vastaehdotusta. Päivitettyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti osayleiskaavatyössä tavoitellaan tiivistä ja monipuolista, kantakaupunkimaista rakennetta, joka mahdollistaisi asunnon vähintään 10 000–15 000 asukkaalle. Nykyisin väylämäisestä ympäristöstä suunnitellaan laadukasta ja viihtyisää kaupunkitilaa. 

Lauttasaaren uudet alueet tukeutuvat ensisijaisesti metroon. Lisäksi tutkitaan raitiotieratkaisua, ja Länsibaanalle osoitetaan reitti koko suunnittelualueen halki. Julkisille palveluille osoitetaan riittävät aluevaraukset. Lisäksi selvitetään toimitilan ja kaupallisten palvelujen kysyntä, ja osoitetaan niille tarkoituksenmukaiset aluevaraukset. Osayleiskaavalla suunnitellaan merellistä aluetta, jossa rannat ovat lähtökohtaisesti yleisessä virkistyskäytössä. Alueelle osoitetaan yhtenäinen rantareitti sekä jatkuva ja toiminnallisesti monipuolinen viher- ja virkistysverkosto. 

Lautakunnan hyväksymien vastaehdotusten mukaisesti osayleiskaavan valmistelu perustuu ensi sijassa Länsiväylän katumaiseen vaihtoehtoon kuitenkin niin, että satamaliikenteen sujuvuus huomioidaan. Katumaisessa vaihtoehdossa merentäytöt tulevat Lauttasaaressa olemaan alkuperäistä esitystä maltillisempia ja täydennysrakentamisen painotusta siirretään Lauttasaaresta Salmisaareen. Lapinlahden veden riittävä vaihtuvuus tulee kuitenkin kyetä turvaamaan. Merkittävät luontoarvot ja viheralueiden laajuus säilytetään, ja veneilyn tarpeet huomioidaan.  

Osayleiskaavaluonnos tullaan laatimaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja päivitettyjen suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Tavoitteena on, että osayleiskaavaluonnos olisi valmis syksyn 2024 aikana.  

Linkki päivitettyihin suunnitteluperiaatteisiin

Mitä suunnitteluperiaatteet ovat?

Suunnitteluperiaatteet pohjautuvat aloitusvaiheessa laadittuihin kaavantavoitteisiin sekä skenaariotarkasteluihin. Suunnitteluperiaatteissa esitetään linjauksia osayleiskaavan laatimisen pohjaksi. 

Syksyn 2022 sekä alkuvuoden 2023 aikana skenaarioista ja niihin liittyvistä ratkaisuista laadittiin selvityksiä ja vaikutusten arviointeja, jotka ovat tuottaneet tietoa suunnitteluperiaatteiden laatimiselle. Selvitysaineistoon kuuluvat mm. lepakko- ja linnustoselvitykset, maisemakuvan ja viherrakenteen arvotarkastelu, virtausselvitys, meluselvitys, tunneliselvitykset, liikennemallinnus, ilmasto- ja talousvaikutusten arviointi. Selvityksiä tullaan tarkentamaan suunnittelun edetessä. 

Aineistoa karttapalvelussa

Kaikki osayleiskaavoituksen materiaali löytyy karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut osan Yleiskaavan 2016 kaavamerkinnöistä Länsiväylän varrella, mm. Kaupunkibulevardi-merkinnän. Kaava kuitenkin mahdollistaa kantakaupunkimaista rakentamista kumotun kaistaleen molemmin puolin Lauttasaaressa. Osayleiskaavalla on tarkoitus nivoa alueet yhteen yhtenäisen yleiskaavakokonaisuuden muodostamiseksi. Osayleiskaava laaditaan vuosina 2022–2026.

Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteisiin kuuluvat mm. alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden ratkaiseminen, kantakaupungin laajentaminen, monipuolisen asuntotuotannon mahdollistaminen AM-ohjelman mukaisesti, alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asukkaiden elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen. Erityisesti painottuvia teemoja tulevat olemaan liikenneverkon muutokset sekä uuden kaupunkirakenteen ja mahdollisten meritäyttöjen vaikutukset mm. ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tiivis yhteistyö valtion väyläviranomaisten kanssa korostuu liikennejärjestelmäratkaisua ja -vaikutuksia ratkottaessa. Helsingin Sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnitteluratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdollisuuksien kannalta.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lansivayla-kaava.

Yhteystiedot

Nimi
Pasi Rajala

Titteli
Yleiskaavapäällikkö

Nimi
Saija Miettinen-Tuoma

Titteli
johtava yleiskaavasuunnittelija, projektipäällikkö

Nimi
Satu Tarula

Titteli
johtava yleiskaavasuunnittelija