Hyppää pääsisältöön

Länsiväylän ympäristön osayleiskaava

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus on edennyt skenaariovaiheeseen. Alueesta on laadittu neljä tulevaisuuden skenaariokuvaa.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa.
Lapinlahden silta

Jotta voidaan suunnitella Länsiväylän alueen tulevaisuutta kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaiseksi, tarvitaan myös asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä. Kaupungin asiantuntijat ovat laatineet neljä erilaista skenaariota alueen mahdollisista kehityssuunnista. Skenaariot esitellään tällä sivulla, samalla pääset antamaan näkemyksesi jokaisesta skenaariosta.

Mitä skenaariot ovat?

Skenaariot eivät vielä ole kaavasuunnitelmia. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan sellaisenaan, vaan nyt tutkitaan skenaarioiden eri osien ja ratkaisujen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi. Eri skenaarioista on tarkoitus valita osia ja ratkaisuja osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi ja kehittää niitä edelleen.

Skenaariot eroavat lähinnä Länsiväylän väyläratkaisun ja sallitun ajonopeuden sekä maankäytön muutosalueiden laajuuden suhteen. Maankäytön muutosalueet voivat sisältää myös muuttumattomia osia. Skenaarioissa on hahmoteltu mm. viher- ja virkistysyhteyksiä, rantareittiä, baanaa, liikennejärjestelmää, liittymiä sekä asumisen ja toimitilan määrää karkealla tasolla. Kaikille skenaarioille on yhteistä, että Koivusaaren on oletettu rakentuvan laaditun asemakaavan mukaisena, Katajaharjun eritasoliittymä poistuu, ja Länsisatamasta on rakennettu satamatunneli, joka johtaa Länsiväylälle. Näitä asioita ei ratkaista tässä osayleiskaavassa. Kaikissa skenaarioissa uusien rakentamisalueiden rannat ovat julkisia.

Karttakyselyssä voi tutustua eri skenaarioihin

Voit tutustua skenaarioihin oheisen videon avulla.

Skenaariokysely  avautui 29.9.2022 ja sulkeutui 20.10.2022. Kyselyssä voit tutustua skenaarioihin, mutta niitä ei voi enää kommentoida.

Aineistoa karttapalvelussa

Kaikki osayleiskaavoituksen materiaali löytyy karttapalvelussa

 Aineistoon on päivitetty yhteenvetoraportti osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa järjestetystä asukkaiden verkkokyselystä.

Touko- ja elokuussa järjestettiin kaksi työpajaa sparrausryhmälle, johon valittiin keväällä 16 henkilöä verkkokyselyssä ilmoittautuneiden pohjalta. Lisätietoa sparrausryhmän työskentelystä ja ensimmäisen työpajan tuloksista on päivitetty karttapalveluun. Aineistoa täydennetään syksyn aikana.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut osan Yleiskaavan 2016 kaavamerkinnöistä Länsiväylän varrella, mm. Kaupunkibulevardi-merkinnän. Kaava kuitenkin mahdollistaa kantakaupunkimaista rakentamista kumotun kaistaleen molemmin puolin Lauttasaaressa. Osayleiskaavalla on tarkoitus nivoa alueet yhteen yhtenäisen yleiskaavakokonaisuuden muodostamiseksi. Osayleiskaava laaditaan vuosina 2022–2025.

Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteisiin kuuluvat mm. alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden ratkaiseminen, kantakaupungin laajentaminen, monipuolisen asuntotuotannon mahdollistaminen AM-ohjelman mukaisesti, alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asukkaiden elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen. Erityisesti painottuvia teemoja tulevat olemaan liikenneverkon muutokset sekä uuden kaupunkirakenteen ja mahdollisten meritäyttöjen vaikutukset mm. ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tiivis yhteistyö valtion väyläviranomaisten kanssa korostuu liikennejärjestelmäratkaisua ja -vaikutuksia ratkottaessa. Helsingin Sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnitteluratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdollisuuksien kannalta.