Liikuntahalli, Pukinmäki, avoin haku

Helsingin kaupunki hakee ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä toimijaa Pukinmäen liikuntapuistoon liikuntahallin rakentamista ja toiminnan järjestämistä varten. Haku päättyy 31.5.2023 klo 16.00.
Liikuntahalli tulee sijoittaa nykyisen pysäköintialueen itäpuolelle, eli kaavan merkityn
pysäköintialueen kohdalle.
Liikuntahalli tulee sijoittaa nykyisen pysäköintialueen itäpuolelle, eli kaavan merkityn pysäköintialueen kohdalle.

Vuokrakohde

Pukinmäen liikuntapuiston alue on asemakaavan mukaista urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Alueelle saa sijoittaa 2 404 kem2 kokoisen liikuntahallin. Asemakaavasta poiketen halli tulee sijoittaa nykyisen pysäköintialueen itäpuolelle eli kaavan merkityn pysäköintialueen kohdalle. Tätä varten tulee hakea poikkeamista asemakaavasta. Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta, minkä aikana valitun toimijan tulee hakea rakennuslupaa. Vuokrakohteessa on oikeus harjoittaa kioski- ja kahviotoimintaa.

Lue lisää hakuohjeesta.

Valintaperusteet

Haku on avoin kaikille. Hakuun voi osallistua yksittäinen toimija tai useamman toimijan yhteenliittymä. Arvostamme kokemusta vastaavanlaisen rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnitelmassa arvostamme liikuntahallin tarjoamien harrastusmahdollisuuksien laajuutta ja monikäyttöisyyttä, hyvää yhteensopivuutta alueen muihin toimintoihin ja ympäristöön sekä tilan ympäristöystävällisyyttä.

Kaupungin strategian mukaisesti hallin tulee edistää eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Arvostamme lisäksi hankkeen positiivisia vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Valittavalla toimijalla tulee olla taloudelliset resurssit suunnittelemansa hankkeen toteuttamiseksi.

Lähetä kysymykset viimeistään 14.5.2023

Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 14.5.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kimmo.isotalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Mikäli hakumenettelystä tai haettavista kohteista tulee edellä mainittuun määräpäivään mennessä kysymyksiä, joihin nähdään tarpeelliseksi vastata julkisesti, vastaukset julkistetaan tällä nettisivulla 25.5.2023 mennessä.

Lähetä hakemus viimeistään ke 31.5.2023 klo 16.00

Lähetä hakemus pyydettyine aineistoineen viimeistään keskiviikkona 31.5.2023 kello 16.00.

Lähetä hakemus ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Kirjoita sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen: ”HEL 2023-005748 / Pukinmäen liikuntapuiston maa-alueen tarjouskilpailu”.

Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteeseen:

HKI 51 00099
PL 25400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Aluetta hakeva(t) toimija(t) ja kuvaus hakijan / hakijoiden yritystoiminnasta sekä alueelle suunnitellusta hankkeesta

2. Hankekuvaus alueelle esitettävistä toiminnoista

3. Asemapiirrostasoinen suunnitelma liikuntahallin sijoittumisesta alueelle sekä mahdolliset muut hankkeeseen liittyvät oleelliset toiminnot

4. Luonnostasoiset julkisivupiirustukset kaupunkikuvallisten edellytysten lähtökohtaiseksi toteamiseksi

5. Taloussuunnitelma

6. Esitys alueesta maksettavasta vuosivuokrasta

7. Hakijan yhteystiedot