Meri-Rastilan monitoimitalo – Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

Helsingin kaupunki järjestää yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan uuden monitoimitalon suunnittelusta. Jalustielle sijoittuva monitoimitalo tulee koulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon käyttöön. Yhteisiin tiloihin toteutetaan tilat myös kotihoidon työntekijöiden tauoille. Meri-Rastilan monitoimitalo on koko kaupunginosaa palveleva oppimis- ja asukaskäytön rakennus, joka edistää alueen elinvoimaisuutta ja turvaa palveluiden hyvän tason.
Kuva Meri-Rastilan monitoimitalosta.

Kilpailulla etsitään vastausta kysymykseen: Purkaa vai korjata?

Kilpailun avulla halutaan selvittää, saadaanko rakennukset muokattua vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja voidaanko teknistaloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavuttaa ilman purkamista? Kilpailussa määritellyt tilat voi sijoittaa olemassa olevia rakennuksia laajentaen, olevia tiloja osin purkaen tai kokonaan uudisrakentaen.

Tavoitteena toimiva ja yhteistyötä tukeva kokonaisuus

Kilpailulla haetaan ratkaisua, joka tarjoaa parhaat edellytykset laadukkaan, toimivan ja pitkäkestoisen ratkaisun toteutukselle. Rakennuksen pääpaino on toimia oppimisympäristönä, mutta suunnittelussa tärkeää on huomioida myös tilan muut toimijat, eli Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Toiminnallisesti tavoitellaan koko kaupunginosaa palvelevaa oppimis- ja asukaskäytön rakennusta, jossa eri toimintojen lomittuminen luo positiivista vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Arvioinnissa painotetaan toiminnallisuutta, kokonaistaloudellisuutta ja elinkaariominaisuuksia. Tilaohjelmassa annetusta kokonaislaajuudesta ei voi poiketa, ja ohjeellisen tavoitetehokkuuden noudattaminen on arviointikriteeri. Arvioinnissa huomioidaan myös toteutettavuus ja kustannustehokkuus.

Meri-Rastilan asukasmäärä kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Kaavamuutosten tavoitteena on ollut julkisten palvelutilojen lisääminen, kaupallisten palveluiden määrän kasvu sekä katu- ja puistoverkon kehittäminen. Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutoksen yhteydessä on punnittu, etteivät nykyiset rakennukset edellytä kohteen suojelua, joten kilpailijat voivat laatia ehdotukset käyttö edellä.

Sopivaa toteutusvaihtoehtoa haetaan kaksivaiheisella kilpailulla, sillä se tarjoaa parhaat mahdollisuudet kartoittaa ensin useampi mielenkiintoinen vaihtoehto, joita lähteä jatkokehittämään. Arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen valitaan ehdotusten parhaimmisto. Toisen vaiheen ehdotuksiin kerätään asukkaiden ja käyttäjien palautetta, ja ehdotusten tekijöillä on mahdollisuus kehittää ehdotuksiaan myös tilaajan osoittamien asiantuntijoiden kanssa.

Kilpailun aikataulu

1. vaihe 30.11.2023–8.3.2024

Kilpailu käynnistyy marraskuussa ja ensimmäisen vaiheen arviointi järjestetään maalis-toukokuussa. Tuomaristo valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen 3–5 ehdotusta, jotka täyttävät parhaiten asetetut tavoitteet.

Kaupunkilaiset pääsevät mukaan osallistumaan valintaan ensimmäisen vaiheen jälkeen. Jatkoon pääseviä ehdotuksia pääsee kommentoimaan ja äänestämään Kerrokantasi-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

2. vaihe 8.5.–2.9.2024

Toinen vaihe käynnistyy toukokuussa 2024 ja sen arviointi järjestetään syys-lokakuussa.

Kilpailun tulokset julkistetaan suunnitelmien mukaan marraskuussa 2024. Kun kilpailun voittaja on valittu, tekee arviointiryhmä suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Jatkosuunnittelutoimeksianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu) on tarkoitus antaa voittaneen ehdotuksen tekijöille. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn sisällöstä tekee Helsingin kaupunki.
Rakentamisohjelman mukaisesti Meri-Rastilan uuden monitoimitalon rakennushankkeen toteutusaikataulu on suunniteltu vuosille 2026–2028.

Hankkeesta ja arkkitehtuurikilpailusta löydät lisätietoja täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)