Keski-Viikin kaavarunko

Raide-Jokerin varrelle suunnitellaan entistä kaupunkimaisempaa Viikin uutta keskusta. Viikin Tiedepuistoon ja Latokartanon eteläosaan suunnitellaan uusia koteja 7 000 asukkaalle sekä lisää elinvoimaa ja palveluita nykyiselle yliopisto- ja tutkimuskampukselle. Alueella tavoitellaan monipuolisia palveluja ja elävää kaupunkiympäristöä.
Havainnekuvassa vehreä aukio ja ihmisiä viettämässä aikaa.
Kaavarungon suunnittelualue. Alueella sijaitsee tulevaisuudessa kaksi Raide-Jokerin sekä kaksi Malmi-Viikki -linjan raitiotiepysäkkiä. Viikin eteläisille peltoalueille ei suunnitella rakentamista.   Kuva: Helsingin kaupunki
Kaavarungon suunnittelualue. Alueella sijaitsee tulevaisuudessa kaksi Raide-Jokerin sekä kaksi Malmi-Viikki -linjan raitiotiepysäkkiä. Viikin eteläisille peltoalueille ei suunnitella rakentamista. Kuva: Helsingin kaupunki

Uusia asukkaita ja palveluita

Kaavarungon tavoitteena on yhdistää Viikin Tiedepuiston työpaikka-, tutkimus- ja opiskelukorttelit sekä Latokartanon asuinalue toisiinsa. Alue on nykytilanteessa osin rakennettua aluetta ja osin peltoaluetta, jolla on myös tutkimusviljelyksiä. Raideliikennekaupungin periaatteiden mukaisesti aluetta kehitetään kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, jossa asiointi ja liikkuminen on sujuvaa.

Tavoitteena on saada uusia koteja noin 7 000 asukkaalle, mikä tarkoittaa n. 280 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa. Asukasmäärä voi tarkentua myöhemmässä vaiheessa, mikäli osalle kerrostalotonteista päätetään osoittaa esimerkiksi palveluita tai toimitiloja. 

Valtio ja yliopisto suurimmat maanomistajat

Keski-Viikki on pääosin valtion ja Helsingin yliopiston sekä vähäisessä määrin kaupungin omistamaa aluetta. Kaupunki on sopinut valtion kanssa uusien asuntojen ja työpaikkojen kaavoittamisesta Raide-Jokerin varrelle vastineena valtion osallistumisesta Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiin.  

Yliopiston tavoitteena on luoda sen toimintoja, palveluja ja asumista yhdistävä kampus ja sille osoitetaan kaavalla riittävät laajentumismahdollisuudet. Tarkoituksena on edistää yhteistyötä yritys-, opetus- ja tutkimustoiminnan välillä sekä mahdollistaa erilaisia kohtaamisen paikkoja.   

Palvelut ja kivijalkatoiminnot pysäkkien lähelle  

Suunnittelualueen läpi kulkee kaksi pikaraitiotien linjausta: itä–länsi-suuntainen Raide-Jokeri sekä suunnitteluvaiheessa oleva pohjois–etelä-suuntainen Viikki-Malmi-ratikan linjaus. Molemmilla linjoilla on kaksi pysäkkiä suunnittelualueella. Raitiotiepysäkkien lähialueita on suunniteltu kehitettäväksi kävelypainotteisina alueina, joille on sijoitettu palveluita ja kivijalkatoimintoja. 

Alueen läpi kulkeva suora Viikintie muuttuu ”Viikin mutkaksi”.  Viikintie linjataan uudelleen Viikin eläinsairaalan ja Raide-Jokerin pysäkin edustalta n. 600 m matkalta. Kävelypainotteinen alue tukeutuu ratikkalinjan varrelle ja katumaisemman Viikintien molemmin puolin saadaan uutta rakentamista.   

Viikkiä kehitetään kahden keskuksen alueena. Lahdenväylän viereinen keskusta houkuttelee laajempaa kävijäkuntaa yritys- ja kampustoimintoineen. Itäinen keskusta Latokartanon ratikkapysäkin ympärillä toimii urbaanina kaupunkikeskustana ja palvelee paikallisia asukkaita. 

Yhteydet ympäröiviin viheralueisiin

Vuoden 2016 yleiskaavan laatimisen yhteydessä on arvioitu rakentamisen vaikutusta Viikin alueen eliöstölle ja linnustolle. Kaavarunkoalue on osin arvokasta linnustoaluetta ja alueen eteläosassa on tärkeitä matelija- ja sammakkoeläinkohteita. Näille eteläosan pelloille ja tutkimustilan alueelle ei ole suunnitteilla oleellisia maankäytön muutoksia.

Viherympäristö luonnonsuojelualueineen, peltoineen ja puistoineen on yksi Viikin vahvuuksista.  Suunnittelualueen virkistysreittejä ja viheryhteyksiä vahvistetaan lähistön laajemmille viheralueille, kuten Vanhankaupunginlahdelle, Hallainvuorelle ja Kivikkoon. 

Kartta Keski-Viikin kaavarungon eri alueista.

Yhteystiedot

Nimi
Johanna Mutanen

Titteli
Arkkitehti

Videotallenne Keski-Viikin kaavarungon esittelystä yleisölle 31.8.2023.