Radiovågsteknologi som upptäcker fall ger trygghet vid boende i hemmet

Fall är en vanlig orsak till olyckor bland personer över 65 år. En stor andel av de larm till trygghetstelefonen som kräver hembesök beror på fallolyckor i hemmet, och fallolyckorna har också betydande effekter på ekonomin och livskvaliteten på årsnivå. Servicecentralen Helsingfors pilottestar nu radiovågsteknologi som tillhandahålls av Suomen Digitaalinen Tehdas Ab och har utvecklats av finländska Inlisol Oy för att upptäcka och förebygga fallolyckor bland hemvårdens och trygghetstelefontjänstens klienter. Målet är att göra boendet i hemmet tryggare och minska fallolyckorna.
Radiovågssensorn ovanför sängen samlar in data om till exempel den sovande personens sömnkvalitet, men den kan även användas för att upptäcka fall, i så fall kan den fästas någon annanstans i lägenheten. Bild: Jenni Hautojärvi
Radiovågssensorn ovanför sängen samlar in data om till exempel den sovande personens sömnkvalitet, men den kan även användas för att upptäcka fall, i så fall kan den fästas någon annanstans i lägenheten. Bild: Jenni Hautojärvi

Under pilotprojektet har fem klienter inom hemvården fått ett säkerhetssystem med radiovågssensorer installerat i sitt hem. Systemet larmar automatiskt Servicecentralen Helsingfors trygghetstelefontjänst om det upptäcker bland annat fallolyckor. En yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan då bedöma klientens vårdbehov i realtid.

– Trygghetstelefonens klienter kan inte alltid trycka på larmknappen själva, exempelvis om de har glömt att ta på sig trygghetsarmbandet eller förlorat medvetandet vid ett fall. Vi söker lösningar på dessa situationer med hjälp av radiovågsteknologi. När larmet når vår trygghetstelefontjänst får den som fallit vid behov hjälp snabbt, berättar systemplanerare Jenni Hautojärvi vid Servicecentralen Helsingfors, som är chef för projektet. 

Man kan förebygga fall genom att bedöma risken

Ett viktigt mål är också att förutse ökad fallrisk hos klienten med hjälp av sensorerna, så att man kan förebygga fallolyckor i framtiden.

– Man kan förutse risken för fall bland annat genom att observera klientens aktivitet i hemmet. Om aktiviteten minskar kan det vara ett tecken på att den allmänna konditionen eller hälsan har försämrats och på en ökad risk för fall. Två av klienterna har också fått virtuella sensorer installerade på sina sängar. Dessa samlar in uppgifter om exempelvis sömnkvaliteten, förklarar Hautojärvi.

Utifrån de data som man får kan man överväga om klienten exempelvis behöver mer stöd eller vård.

– Om man lägger märke till att fallolyckor inträffar i ett visst rum eller på ett visst ställe i bostaden, kan man minska risken för fall genom riktade förebyggande åtgärder i form av exempelvis stöd, hjälpmedel eller ändringsarbeten i bostaden. Man kan också minska risken för fall genom att stödja klientens fysiska funktionsförmåga, berättar planerare Ville Ventovuori. 

Exaktare definitioner 

I ett pilotprojekt vid årsskiftet 2022–2023 testades identifiering av fall med motsvarande teknik från en annan sensorleverantör. I fråga om den lösningen visade det sig att sensorerna var för känsliga, vilket ledde till ett stort antal falsklarm.

– Vi analyserade det tidigare pilotprojektet tillsammans med Suomen Digitaalinen Tehdas Ab och samlade in alla viktiga lärdomar för det här projektet. Den här gången har vi gjort exaktare definitioner redan i ibruktagningsskedet och fäst särskild uppmärksamhet vid sensorernas känslighet. Våra samarbetspartner har också testat sensorernas känslighet i hemmiljö före pilotprojektet, berättar Hautojärvi.

I det pilotprojekt som nu genomförs används en lösning med fallsensorer som tillhandahålls av Suomen Digitaalinen Tehdas Ab och producerats av inlisol Oy. Man ville testa sensorer baserade på radiovågor en gång till, eftersom den lösningen för närvarande ses som den bästa lösningen för att upptäcka fall i hemmet, med hänsyn till bland annat den personliga integriteten.

– Trygghetsanordningar som man har på sig kan lätt glömmas bort, och många vill inte ha exempelvis kameror i sitt hem. En lösning som baserar sig på radiovågsteknologi har ansetts vara den bästa lösningen med tanke på den personliga integriteten, berättar Hautojärvi.

Försöket ingår i det EU-finansierade CommuniCity-projektet, där man utvecklar bättre tjänster för sårbara personer med hjälp av teknologi. Forum Virium Helsinki samordnar genomförandet av projektet i Helsingfors. Det pilotprojekt som nu inletts kommer att pågå i ungefär tre månader. Servicecentralen Helsingfors bedömer efter pilotperioden hur projektet har lyckats och hur väl lösningen fungerar. Forskning om lösningen sker också vid Tammerfors universitet under pilotprojektet. Syftet är att utreda möjligheterna att använda teknologi med fallsensorer samt yrkespersoners och klienters erfarenheter och möjligheter att förebygga fallolyckor.