Hyppää pääsisältöön

Savonkatu

Alppilan Savonkadusta tavoitellaan kantakaupunkimaisen tiivistä, toimitilavaltaista aluetta kadun molemmin puolin. Nykyiselle Alppilan asuinalueelle on suunnitteilla lisää asuntoja.

Savonkadun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesäkuussa 2022. Kerro kantasi - verkkokyselyn kommenteista ja kesäkuussa järjestetyllä maastokävelyllä nousseista näkemyksistä koostettua yhteenvetoa käytetään apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja suunnitelman jatkokehittämisessä. Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta kevättalvella 2023.
havainnekuva Savonkadusta

Asukkailta saatuja kommentteja hyödynnetään Savonkadun jatkosuunnittelussa

NCC Property Development Oy:lle myönnettiin vuoden 2021 alussa kehittämisvaraus Savonkadun ympäristöön. Varauksensaaja on teettänyt kaupungin ohjauksessa alueesta alustavia suunnitelmia.

Asukkailla oli mahdollisuus tutustua Savonkadun ympäristön osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS), sen tavoitteisiin sekä kolmeen alustavaan viitesuunnitelmaan Kerro kantasi -palvelussa  1.−21.6.2022. Suunnitelmavaihtoehdoista esiteltiin asemapiirustus, ilmasta otettu viistokuva ja havainnekuvat.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa uuden rakentamisen määrä oli yhtä suuri eli yhteensä noin 140 000 kerrosneliömetriä (k-m2). Toimitilojen osuus rakentamisesta oli noin 110 000−120 000 k-m2 eli työpaikkoja suunnitellaan noin 9 000−10 000 ihmiselle. Asumiseen varattu rakentamisen osuus oli noin 20 000−30 000 k-m2eli asuntoja tulisi vähintään noin 800 asukkaalle. Alueen merkittävällä toimitilarakentamisella tuetaan modernien toimistotyöpaikkojen kysynnän täyttämistä Pasilan aseman vaikutusalueella.

Kyselyyn jätettiin 587 kommenttia. Palautteen antajat olivat perehtyneet aineistoon huolellisesti ja esittivät perusteltuja, hyviä näkökulmia suunnitteluperiaatteiden tueksi.

Syksyllä valmistellaan kaavaehdotusta

Syksyllä 2022 laadittavassa kaavaehdotuksessa pyritään huomioimaan sekä Kerro kantasi -kyselyssä että alueella järjestetyllä maastokävelyllä saadut kommentit muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Rakentamisen määrää ja sijoittumista tarkistetaan siten, että kallioita sekä niiltä avautuvia näkymälinjoja säilyisi mahdollisimman paljon.
  • Viheryhteyttä Saimaanpuistikosta Sähköttäjänpuistoon ei tukita rakentamisella eikä Saimaankadun varteen tule asuinrakennuksia.
  • Alppitalon tontille suunniteltavan uuden asuinrakennuksen sijoittelun ja suunnittelun osalta huomioidaan Alppitalon ja Karjalankatu 8:n välinen kallion vieressä kulkeva jalankulkuyhteys sekä liittyminen Alppilan vanhaan rakennuskantaan.
  • Suojellun Eläintarhan koulun ympärille jätetään riittävästi tilaa ja opetuspisteen säilymistä rakennuksessa tutkitaan.
  • Porvoonkadun päästä järjestetään mahdollisimman suora ja luonteva kävely- ja pyöräreitti Pasilan aseman ja Triplan suuntaan.

Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2023 alkupuolella, jonka jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville (30 pv) ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Tarkistettu kaavaehdotus viedään uudestaan kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2024 alkupuolella, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Savonkadun ympäristöä kehitetään Alppilan hengen mukaisesti

Savonkatua kehitetään viihtyisäksi katutilaksi kaventamalla nykyistä nelikaistaista läpiajoväylää sekä lisäämällä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys säilytetään ja puistoalueita kohennetaan oleskeluun ja viihtymiseen. Maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet säilytetään. 

Suunnittelussa haetaan aktiivisen osallistamisen kautta eri vaihtoehtoja alueen elävöittämiseksi ja liittämiseksi tehokkaasti kantakaupungin toimintoihin. Sidosryhmille ja kaupunkilaisille tarjotaan erilaisia tapoja vaikuttaa alueelle tehtäviin kehittämissuunnitelmiin.

Kaupunki on myöntänyt Savonkadun alueen kehittämisvarauksen NCC Property Development Oy:lle vuoden 2022 loppuun asti. Alueelle on suunnitteilla toimisto-, hotelli-, liiketila-, hybridi, opetustila- ja asuinrakennuksia. 

Suunnittelun arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit. Arkkitehtuurilla haetaan korkeatasoista, tiivistä kaupunkirakennetta ja yhdistävää tekijää historiallisen Konepaja-alueen ja uuden Keski-Pasilan alueen välille. Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin jää vihervyöhyke avokallioineen. Hankkeen maisemasuunnittelijana toimii Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.

Alueen energiakokonaisuuden kehityssuunnittelun toteutuskumppanina on Helen Oy. Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön, hyödyntämiseen. Rakennettavien rakennuksien käyttöasteen nostamista tilaresurssien jakamisen kautta suunnitellaan yhdessä kiinteistöalan startup Spacent Oy:n kanssa.