Juhana Vartiainen, Mayor of Helsinki, participated in an event on the reconstruction of Ukraine in Brussels

Yesterday, on 28 November, Mayor Juhana Vartiainen has attended the Kyiv Investment Forum in Brussels, invited by Vitaliy Klitschko, Mayor of Kyiv, and Philippe Close, Mayor of Brussels. In addition to companies and investors, the forum brought together the mayors of Kyiv and the surrounding area, as well as representatives from European cities and EU institutions. Mayor Klitschko was also to attend the event, but, due to the difficult situation in Kyiv, he only participated through a video connection.
Mayor Juhana Vartiainen and Mykola Povoroznyk, Deputy Mayor of Kyiv,  signed an updated cooperation document between Helsinki and Kyiv.  Photo: Nicolas Lobet
Mayor Juhana Vartiainen and Mykola Povoroznyk, Deputy Mayor of Kyiv, signed an updated cooperation document between Helsinki and Kyiv. Photo: Nicolas Lobet

At the event, Mayor Vartiainen attended a panel discussion on urban sustainability, which, in addition to himself, included Anne Hidalgo, Mayor of Paris; Philippe Close, Mayor of Brussels; Benjamina Karić, Mayor of Sarajevo; and Roberto Gualtieri, Mayor of Rome. Ukraine was also represented by Wladimir Klitschko, Vitaliy Klitschko’s brother, investor and entrepreneur. 

 At the event, the leaders of the cities present signed a joint declaration in support of the reconstruction of Kyiv.

In addition, Mayor Vartiainen and Mykola Povoroznyk, Deputy Mayor of Kyiv, who substituted Mayor Klitschko, signed an updated cooperation document between Helsinki and Kyiv, the aim of which is to reinforce ties between the cities by strengthening and developing cooperation and mutual contacts. The City of Helsinki signed the first cooperation document with the City of Kyiv in 1993.

Helsinki and Kyiv will promote the exchange of know-how, best practices and experiences from the point of view of resilience, sustainability, equality and reconstruction in the following themes, for example: 

•    energy-efficient and sustainable urban planning and construction, as well as a sustainable transport system,

•    education and culture, including services for children and young people, 

•    open governance based on trust, sustainable digitisation and people-oriented technology,

•    promoting equality and diversity.   

The cities also commit themselves to promoting democratic European values together and strive to provide mutual support in crisis situations. The cooperation will take the form of the exchange of information, experiences and expertise through various joint and multilateral projects.

Diverse Ukraine cooperation continues

The mayors of the capitals of the Nordic and Baltic countries cooperate closely in relation to the situation in Ukraine. The cities also share best practices to help refugees from Ukraine, focusing especially on children’s school attendance and adult employment. 

In addition, the City of Helsinki, together with the UN, is currently planning an event where lessons about preparedness, air raid shelters and underground construction will be shared with Ukrainian cities. 

Mayor Vartiainen is a member of the Political Task Force of Eurocities, which monitors the progress of the “Memorandum of Understanding” letter of intent regarding the reconstruction of Ukraine.  

Мер Гельсинкі Югана Вартіайнен узяв участь у присвяченому відбудові України заході у Брюсселі – заразом оновлено Меморандум про співробітництво між Києвом і Гельсинкі 

28 листопада, в Інвестиційному форумі міста Києва, що відбувся у Брюсселі, на запрошення мера Києва Віталія Кличка й мера Брюсселя Філіпа Клоза взяв участь мер Гельсинкі Югана Вартіайнен. Окрім підприємців та інвесторів Форум зібрав разом мерів Києва та сусідніх міст, а також представників європейських міст та інституцій ЄС. Мер Києва Віталій Кличко також мав прибути на захід, але у зв’язку зі складною ситуацією в Києві він долучився лише дистанційно.

Мер Гельсинкі Югана Вартіайнен узяв участь у панельній дискусії, присвяченій стійкості міст, у якій окрім нього питання обговорювали також мер Парижа Анн Ідальго, мер Брюсселя Філіп Клоз, мер Сараєво Беньяміна Карич і мер Риму Роберто Гвалтьєрі. Україну представляв також брат Віталія Кличка, інвестор і підприємець Володимир Кличко. Присутні на заході міські голови підписали спільну декларацію для підтримки відбудови Києва.

Крім того, мер Гельсинкі Югана Вартіайнен і заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який заміняв мера Києва Віталія Кличка, підписали оновлений Меморандум про співробітництво між Гельсинкі та Києвом з метою укріплення відносин між містами, поглиблення та розвитку співпраці, а також підтримання зв’язку між собою. Гельсинкі підписало перший Меморандум про дружбу та співробітництво з Києвом у 1993 році.

Гельсинкі й Київ сприяють обміну інформацією, найкращими практиками й досвідом з точки зору резильєнтності, стійкості, рівності й відбудови, наприклад, з таких питань: 

•    енергоефективне та стійке міське планування та будівництво, а також стійка транспортна система;

•    освіта й культура, у тому числі послуги для дітей та молоді; 

•    відкрите управління, засноване на довірі, стабільна діджиталізація та орієнтовані на людей технології;

•    сприяння рівності й мультикультуралізму.   

Міста також зобов’язуються разом сприяти поширенню демократичних європейських цінностей і прагнуть надавати взаємну підтримку в кризових ситуаціях. Співпраця здійснюється у формі обміну інформацією, досвідом та експертністю через різноманітні спільні та багатосторонні проекти.

Різноманітна співпраця з Україною продовжується

Мери столиць країн Північної Європи й Балтійських країн об’єднують зусилля щодо вирішення ситуації в Україні. Міста також діляться між собою найкращими практиками стосовно допомоги особам, які втекли від війни в Україні, зосереджуючись на шкільній освіті дітей та працевлаштуванні дорослих. 

Крім того, Гельсинкі в співробітництві з ООН наразі планує організацію заходу, на якому поділиться з українськими містами досвідом підготовки, укриття цивільного населення та підземного будівництва. 

Мер Гельсинкі Югана Вартіайнен є членом групи Political Task Force організації Eurocities, яка слідкує за дотриманням Меморандуму про взаєморозуміння, пов’язаного з відбудовою України.  

 

Read more / Дізнатися більше

hel.fi/ukraina