Helsingin kaupunki

 

 

 

Kiinteistölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 5.3.2015 klo 16.00-17.05

Kokouspaikka: Kiinteistövirasto (Fabianinkatu 31 D, 4. krs)

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan

Kiinteistölautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hamid (varalla Das Bohwmik) ja Aaltonen (varalla Pulkkinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Asiantuntijoiden kuuleminen pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kiinteistölautakunta kuuli asiantuntijana virastopäällikön esittelyssä olevan asian Vp/5 osalta suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkosta.

 

3

Kiinteistöviraston tilinpäätös vuodelta 2014 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Toimintasuunnitelman seuranta ja tilinpäätös 2014

 

4

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eron myöntämiseksi kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikölle ja viran täytön hakumenettelyn aloittamiseksi pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Erohakemus

 

5

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin yleiskaavaluonnoksesta pdf html

 

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen kohtaan ”Kaupunkibulevardit ja asuntotuotanto” lisättiin viimeiseksi kappaleeksi:
”Kokonaisuudessa on kuitenkin huomioitava sekin, että autoliikenteen päästövaikutukset saattavat vähentyä merkittävästi autoihin, teihin sekä asuntoihin liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittyessä.”

Lausuntoehdotuksen kohtaan ” Pysäköintiä koskevat kaavamääräykset” lisättiin viimeiseksi kappaleeksi: ”Toisaalta pysäköintipaikkojen kysyntä pienenee, jos hyväksytyn pysäköintistrategian mukaisesti käyttäjä maksaa -periaatetta vahvistetaan ja jos pysäköintipaikoista osa voidaan toteuttaa vasta, kun maksuhalukasta kysyntää ilmenee.”

Lausuntoehdotuksen kohdan ”Rastilan leirintäalueen siirto Vuosaaren sataman läheisyyteen” toisen kappaleen ensimmäinen virke muutettiin seuraavaan: ”Rastilan leirintäalueelle olisi kuitenkin mahdollisuus kaavoittaa asuntorakentamista, koska leirintäalue olisi siirrettävissä Vuosaarenlahden rannalle, joka ei sataman läheisyydestä johtuen sovellu asuntorakentamiseen. Lisäksi kappaleeseen lisättiin uusi toinen virke: Rastilan leirintäaluetta voitaisiin kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kehittää aidosti alueena, joissa yhdistyisivät niin asetetut asuntotuotannon määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet kuin myös kulttuuriympäristölliset ja virkistykselliset arvot.”

Päätöksen kohdan tiivistelmän loppuun lisättiin seuraava kappale: ”Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että investointien ja kaupungin budjetin suunnittelussa mm. julkisen liikenteen ja lähipalveluiden osalta, huomioidaan riittävät ja oikea-aikaiset investoinnit jotta yleiskaavan rakentamismahdollisuudet toteutuvat odotetulla tavalla.”

VASTAEHDOTUS 1

Jäsen Tuomas Rantanen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotuksen kohta ”Asuntorakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen eräillä alueilla” olisi poistettu.

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6 (Aaltonen Jaana, Das Bhowmik Elina, Haataja Seija, Hakola Juha, Sademies Olli, Vierunen Maarit) –3 (Hamid Jasmin, Pulkkinen Joonas, Rantanen Tuomas)

VASTAEHDOTUS 2

Jäsen Tuomas Rantanen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotuksen kohdan ”Yleistä yritysalueista” kolmas virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Tuotantotilojen kysyntä on yllättävän vilkasta, joten uusien yritysalueiden osoittaminen tiivistyvän kaupunkirakenteen alta poistuvien tilalle olisi niin kaupungin strategian kuin elinkeinopolitiikankin näkökulmasta perusteltua.”

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti äänin 5 (Das Bhowmik Elina, Hamid Jasmin, Pulkkinen Joonas, Rantanen Tuomas, Sademies Olli) – 4 (Aaltonen Jaana, Haataja Seija, Hakola Juha, Vierunen Maarit)

VASTAEHDOTUS 3

Jäsen Tuomas Rantanen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotukseen olisi lisätty viimeiseksi kappaleeksi: ”Lautakunta yhtyy kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssään tekemään valmistelukehoitukseen, että yleiskaavaan valmistellaan kaavamääräys tai -merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Se tulisi lisätä yleiskaavakarttaan näyttämään suojeltuja luontoalueita. Tämä tulisi tehdä yhteistyössä kaupungin muiden virastojen kanssa. Lisäksi yleiskaavan yhteydessä tulee perustaa valtuuston päättämällä tavalla metsäinen suojeluverkosto. Ympäristökeskus laatii paraikaa luonnonsuojeluohjelmaa ja metsäistä suojeluverkostoa.”


Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5 (Aaltonen Jaana, Das Bhowmik Elina, Haataja Seija, Hakola Juha, Vierunen Maarit) – 4 (Hamid Jasmin, Pulkkinen Joonas, Rantanen Tuomas, Sademies Olli)

VASTAEHDOTUS 4

Jäsen Elina Das Bhowmik teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kohdan Asuntorakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen eräillä alueilla kolmannen kappaleen toisen virkkeen jälkeen lisätään: ”Raidejokerin linjaus tulisi suunnitella toteutuvaksi aikaisempien suunnitelmien mukaisesti Kirkonkyläntien ja Tuusulan väylän vierestä.”

Äänestyksessä Das Bhowmikin ehdotus voitti äänin 7 (Das Bhowmik Elina, Haataja Seija, Hakola Juha, Hamid Jasmin, Pulkkinen Joonas, Rantanen Tuomas, Vierunen Maarit) – 2 (Aaltonen Jaana, Sademies Olli)

VASTAEHDOTUS 5

Jäsen Elina Das Bhowmik teki vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon kohdasta Asuntorakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen eräillä alueilla poistetaan seuraava virke: ”Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetty saaristoraitiotieyhteys perustelee sitä, että Meri-Rastilan Länsiosan rakentamismahdollisuuksien lisäämistä tarkastellaan uudelleen joko yleiskaavan laadinnan yhteydessä tai sen jälkeen erillisselvityksin.”

Äänestyksessä Das Bhowmikin ehdotus voitti äänin 6 (Das Bhowmik Elina, Haataja Seija, Hakola Juha, Hamid Jasmin, Rantanen Tuomas, Vierunen Maarit) – 3 (Aaltonen Jaana, Pulkkinen Joonas, Sademies Olli)

VASTAEHDOTUS 6

Jäsen Elina Das Bhowmik teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kohdan Rastilan leirintäalueen siirto Vuosaaren sataman läheisyyteen kolmannen kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi lisätään:
”Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että leirintäalue ei kavenna kaupunkilaisten ulkoilualuetta ja olemassa oleva huvila-alue säilyy.”

Äänestyksessä Das Bhowmikin ehdotus voitti äänin 5 (Das Bhowmik Elina, Haataja Seija, Hakola Juha, Sademies Olli, Vierunen Maarit) – 4 (Aaltonen Jaana, Hamid Jasmin, Pulkkinen Joonas, Rantanen Tuomas)

VASTAEHDOTUS 7

Jäsen Elina Das Bhowmik teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kohdan Asuntorakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen eräillä alueilla kolmannen kappaleen toiseksi virkkeeksi olisi lisätty: ”Tuomarinkylän kaavoituksessa on otettava huomioon tilapäisen parkkeerauksen tarve.”

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Liitteet

1

Yleiskaavaluonnoksen kartta

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 16.12.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Tilakeskus

1

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvityksestä pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen rakennustekniset työt sekä putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt; urakoitsijoiden valinnat pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 11.2.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennus; urakoitsijoiden valinta pdf html

 

Päätös: Pöydälle

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 24.2.2015

2

Sähköurakan arvontamuistio 20.2.2015

 

4

Malmin sairaalan peruskorjauksen ja laajennuksen lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Malmi UKA 11.12.2014

 

5

Koulutilojen vuokraaminen Helsingin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos 1

2

Vuokrasopimusluonnos 2

 

Tonttiosasto

1

Jakeluaseman pitämistä koskevan sopimuksen jatkaminen Herttoniemessä pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

2

Teollisuustontin ja määräalan vuokraaminen Helsingin KTK Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47047/13, määräala kiinteistöstä 91-418-6-92) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos Helsingin KTK Oy Kivikko tontti 47047/13

2

Vuokrasopimusluonnos Helsingin KTK Oy Kivikko määräala LP-alue

3

Kartta_Kivikko KTK

 

3

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, kaavakartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Tontin (kerrostalo) myyminen Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Hakemus tontin ostamisesta 19.2.2015

3

Kauppakartta

4

Kaupan ehdot

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12331 (Länsisatama, Jätkäsaari, Atlantinkaaren asemakaava) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotus nro 12331

2

Kaava-alueen sijaintikartta

3

Havainnekuva

4

Atlantinkaaren itäosa, alustava viitesuunnitelma 24.11.2014.

5

Atlantinkaaren länsiosa, viitesuunnitelma, korttelit 20828 ja 20829

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kahden teollisuustontin vuokraaminen Etnopal Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Tapanilasta (Tapaninkylä, tontit 39125/6 ja 7) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos Etnopal 39125/6

2

Vuokrasopimusluonnos Etnopal 39125/7

 

7

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12305 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 11.11.2014

3

Ilmakuva

4

Asemakaavakartta määräyksineen

5

Havainnekuva

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Hallinto-osasto/Kv

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö

6

Pyydetyt kaavalausunnot pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

7

Viraston tiedotuksia pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 05.03.2015

Laura Helle, tiedottaja

puhelin 310 36511

laura.helle@hel.fi