Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Vp/8

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566