Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

To/2

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Teollisuustontin ja määräalan vuokraaminen Helsingin KTK Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47047/13, määräala kiinteistöstä 91-418-6-92)

HEL 2015-001705 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 117/681 503, Kivikonlaita

Päätösehdotus

A

Kiinteistölautakunta päättää vuokrata Helsingin KTK Oy:lle (Y-tunnus 0116492-0) perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Kivikko) korttelin nro 47047 suunnitellun tontin nro 13 (os. Kivikonlaita, pinta-ala 3 566 m²) teollisuus- ja varastotarkoituksiin 1.4.2015 - 31.3.2045 väliseksi ajaksi liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen (liite nro 1) mukaisesti.

(T1147-75)

B

Lautakunta päättää vuokrata Helsingin KTK Oy:lle (Y-tunnus 0116492-0) perustettavan yhtiö lukuun liitekartan (liite nro 3) mukaisen noin 730 m²:n suuruisen määräalan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Kivikko) kiinteistöstä 91-418-6-92 kulkuyhteyttä varten 1.4.2015 - 31.3.2045 väliseksi ajaksi liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen (liite nro 2) mukaisesti.

(T2147-1)

Esittelijän perustelut

Hakemus ja tiedot yrityksestä

Helsingin KTK Oy on pyytänyt 23.12.2014 päivätyllä hakemuksellaan, että yhtiölle vuokrattaisiin teollisuustontti Kivikon teollisuusalueelta.

Helsingin KTK Oy on vuonna 1946 perustettu liikennöitsijöidensä omistama kuljetus- ja logistiikkapalveluyrittäjien verkosto. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 61 milj. euroa.

Yrityksellä on tarkoitus rakentaa nykyaikaiset toimitilat itselleen, joihin yrityksen toiminta voidaan keskittää. Määräalan vuokrausta yhtiö perustelee sillä, että toiminnan kannalta olisi tärkeää saada kuljetuskaluston kulku toteutettua tontille rakennuksen läpiajona.

Yritys toimii tällä hetkellä Malmilla ja Viikissä.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Muodostettava tontti 47047/13 kuuluu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 vahvistaman ja 17.1.2003 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 10860 mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää enintään 25 % tontilla tapahtuvalle toiminnalle välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin, joista myymälätilan osuus saa olla enintään 5 % tontin kerrosalasta. Muodostettavan tontin pinta-ala on 3 566 m² ja sen rakennusoikeus on 1 783 k-m², joka vastaa tonttitehokkuuslukua e=0,5.

Tontti on rakentamaton.

Vuokrattava määräala kuuluu em. asemakaavan mukaiseen LP-alueeseen.

Vuokra-aika ja vuokrausperusteet

Hakijalle voitaisiin vuokrata muodostettava tontti 47047/13 teollisuus- ja varastotarkoituksiin 1.4.2015 - 31.3.2045 väliseksi ajaksi sekä määräala em. ajaksi kulkuun huoltoa varten tontille rakennettavan rakennuksen läpiajona. Määräalan vuokraus on perusteltua vuokralaisen toiminnan toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vuokranmääräytymisperusteena voitaisiin käyttää teollisuustontin osalta elinkustannusindeksiin sidottua pääoma-arvoa 12 euroa/k-m² (ind. 100), joka vastaa nykyarvoa 228 euroa/k-m² (ind. 1897), sekä määräalan osalta 2,50 euroa/m² (ind. 100), joka vastaa nykyarvoa 47 euroa/m² (ind. 1897). Tontin vuokra vastaa sitä vuokratasoa, jota Kivikon teollisuusalueella viimeksi tehdyissä vastaavissa vuokrauksissa viime vuosina on käytetty. Määräalan vuokra vastaa käytettyä katumaakorvausten yksikköhintaa Mellunkylässä. Hintaa voidaan pitää hyväksyttävänä, koska määräala vuokrataan lisäalueeksi, jolle ei voi rakentaa, ja teollisuustontin hintatasoa voidaan pitää kohtuuttomana.

Kivikon teollisuusalueelle on laadittu rakentamistapaohje, jossa on esitetty määräyksiä ja ohjeita alueen rakentamisen toteutuksesta, julkisivujen väreistä ja materiaaleista sekä pihojen ja aitaamisten suunnittelusta ja toteutuksesta. Rakentamistapaohjeen on laatinut Arkkitehdit M.H. Osuuskunta yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-, rakennusvalvonta- ja kiinteistöviraston kanssa. Vuokralainen on tutustunut em. rakentamistapaohjeeseen ja on tietoinen, että sitä on käytettävä lähtökohtana rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa.


Edellä esitettyjen perusteiden mukaan tontin ja määräalan vuokra määräytyy seuraavasti:

Maaperäasiat

Kiinteistöviraston tonttiosaston tekemien selvitysten mukaan vuokra-alueen maaperä ei ole pilaantunut.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos Helsingin KTK Oy Kivikko tontti 47047/13

2

Vuokrasopimusluonnos Helsingin KTK Oy Kivikko määräala LP-alue

3

Kartta_Kivikko KTK

Oheismateriaali

1

Kivikonlaita 33/hajut stabiloidussa turpeessa/raportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hallintokunnat

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2214

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI4780001370069628

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

tontti@hel.fi

http://www.hel.fi/kv/tontti

+358 9 310 36380

 

FI02012566