Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/2

 

5.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen rakennustekniset työt sekä putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt; urakoitsijoiden valinnat

HEL 2014-011417 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 91/677 503, Prinsessantie 2

Päätösehdotus

A
Kiinteistölautakunta päättää sulkea Uudenmaan Sähkötekniikka Oy:n sähkötöiden tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska urakoitsijan tarjous on saapunut myöhässä.

B
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen YIT Rakennus Oy:n tarjouksen Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen rakennusteknisistä töistä arvonlisäverottomaan 23 488 000 euron kokonaishintaan.

C
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Star Expert Oy:n tarjouksen Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen putkitöistä arvonlisäverottomaan 4 540 000 euron kokonaishintaan.

D
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Aro Systems Oy:n tarjouksen Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen ilmanvaihtotöistä arvonlisäverottomaan 5 962 000 euron kokonaishintaan.

E
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n tarjouksen Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen sähkötöistä arvonlisäverottomaan 3 428 000 euron kokonaishintaan.

F
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n tarjouksen Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen automaatiotöistä arvonlisäverottomaan 271 000 euron kokonaishintaan.

G
Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 11.2.2015 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaisen varauksen.

H
Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat tilaukset/sopimukset ja lisä- ja muutostyötilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Tiivistelmä

Kiinteistö toimii ammattioppilaitoksena ja se on valmistunut vuonna 1978. Rakennus peruskorjataan rakennusteknisesti lähes kokonaan ja talotekniikan osalta kokonaan. Tilat peruskorjataan palvelemaan majoitus- ja ravitsemusalan, matkailualan, elintarvikealan, kotitalous- ja kuluttajapalveluiden sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusta. Rakennustyöt tehdään kolmessa vaiheessa siten, että opetustoiminta jatkuu kiinteistöllä koko rakentamisen ajan.

Hanke on suunniteltu tietomallintamalla, ja urakoitsijat hyödyntävät tietomallia myös työmaalla.

Esittelijän perustelut

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio on 46 270 000 euroa joulukuun 2014 hintatasossa ja alittaa hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinnan tarjoushintaindeksillä korjattuna 4,4 %:lla.

Tarjouspyyntömenettely

Hankinta on kilpailutettu EU-menettelyn mukaisesti käyttäen rajoitettua hankintamenettelyä rakennus-, ilmanvaihto- ja sähköurakassa sekä avointa menettelyä putki- ja rakennusautomaatiourakassa.

Rajoitettua hankintamenettelyä käytetyissä urakkakilpailuissa tilakeskuksen rakennuspäällikkö on tehnyt seuraavat päätökset: rakennustöiden urakkakilpailuun osallistuvien yritysten valinta 13.11.2014 (6 §), ilmanvaihtotöiden urakkakilpailuun osallistuvien yritysten valinta 11.12.2014 (10 §) ja sähkötöiden urakkakilpailuun osallistuvien yritysten valinta 20.11.2014 (7 §).


Hankkeesta on julkaistu ilmoitukset sähköisessä ilmoituskanava Hilma:ssa seuraavasti: rakennusurakka 9.9.2014, ilmanvaihtourakka 17.9.2014, sähköurakka 18.9.2014, rakennusautomaatiourakka 16.12.2014 ja putkiurakka 17.12.2014.

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja muut sille alistettuina sivu-urakoitsijoina.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on kilpailuttanut kohteen urakat.

Rakennusteknisistä töistä lähetettiin tarjouspyynnöt neljälle urakoitsijalle, joista kaksi jätti tarjouksen määräaikaan 10.2.2015 klo 13.00 mennessä. Tarjousten arvonlisäveroton vaihteluväli on 23 488 000 - 25 781 000 euroa.

Putkitöistä lähetettiin tarjouspyynnöt neljälle urakoitsijalle, joista yksi jätti tarjouksen määräaikaan 10.2.2015 klo 13.00 mennessä.

Ilmanvaihtotöistä lähetettiin tarjouspyynnöt neljälle urakoitsijalle, joista yksi jätti tarjouksen määräaikaan 10.2.2015 klo 13.00 mennessä.

Sähkötöistä tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle urakoitsijalle, joista kaksi jätti tarjouksen määräaikaan 10.2.2015 klo 13.00 mennessä. Tarjousten arvonlisäveroton vaihteluväli on 3 428 000 - 4 128 000 euroa.

Automaatiotöistä lähetettiin tarjouspyynnöt kolmelle urakoitsijalle, joista kaksi jätti tarjouksen määräaikaan 10.2.2015 klo 13.00 mennessä. Tarjousten arvonlisäveroton vaihteluväli on 271 000 - 294 000 euroa.

Päätösehdotuksen mukaisten urakoitsijoiden soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Aikataulu

Työt aloitetaan 5.5.2015 ja ne valmistuvat 26.4.2018.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2015 - 2018 toteutettavana hankkeena.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Raimo Järvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40335

raimo.jarvinen(a)hel.fi

Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 11.2.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet urakoitsijat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kiinteistölautakunta

HKR-Rakennuttaja

 

Tilakeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2213

Sörnäistenkatu 1

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tilakeskus@hel.fi

http://www.tilakeskus.fi

+358 9 310 40380

 

FI02012566