Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/3

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennus; urakoitsijoiden valinta

HEL 2015-002309 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 103/679 496, Metsäpurontie 4

Päätösehdotus

A
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä YIT Rakennus Oy:n antaman halvimman tarjouksen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen rakennusteknisistä töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 5 708 688 euroa.

B
Kiinteistölautakunta päättää hylätä LVI-Arina Oy:n tarjouksen LV-urakasta, sillä tarjoaja ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta liikevaihdon osalta.

C
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä Amplit Oy:n antaman halvimman tarjouksen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen LV-teknisistä töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 329 000 euroa.

D
Kiinteistölautakunta päättää hylätä LVI-Arina Oy:n tarjouksen IV-urakasta, sillä tarjoaja ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta liikevaihdon osalta.

E
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä Vantaan Teknoilma Oy:n antaman halvimman tarjouksen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen IV-teknisistä töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 332 600 euroa.

F
Kiinteistölautakunta päättää hylätä Sähkö-Stenvall Oy:n tarjouksen sähköurakasta, sillä tarjoaja ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia työnjohtajan kokemuksen, liikevaihdon, pätevyyden eikä referenssien osalta.

G
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä Saipu Oy:n antaman halvimman tarjouksen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen sähköteknisistä töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 812 000 euroa.

H
Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä Caverion Suomi Oy:n antaman halvimman tarjouksen Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennuksen rakennusautomaatiotöistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 57 900 euroa.

I
Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 24.2.2015 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen kustannusarvion mukaisen varauksen.

J
Kiinteistölautakunta päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat tilaukset/sopimukset ja lisä- ja muutostyötilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Esittelijän perustelut

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uudisrakennushankkeesta 31.5.2013 laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.2.2014 (132 §) siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 400 000 euroa huhtikuun 2013 hintatasossa.

Tilakeskus on teettänyt suunnitelmat ja kilpailuttanut urakat avoimina EU-kynnysarvon ylittävinä hankintoina.

Kaikista urakkakilpailuista on julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilma:ssa.

Tarjousten vertailun jälkeen todettiin, että saatujen tarjousten arvo ylitti hankkeelle budjetoidun enimmäishinnan.

Tämän takia kaikille kolmelle rakennusurakkatarjouksen jättäneelle yritykselle lähetettiin lisäkirje sisältäen rakennuttajan laatiman hankkeen säästökohdelistan. Kaikki kolme rakennusurakoitsijaa jättivät uuden tarjouksen.

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut sille alistettuina sivu-urakoitsijoina.

Rakennusteknisistä töistä saatiin kolme tarjousta. Tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 5 708 688 - 8 387 290 euroa.

LV-teknisistä töistä saatiin viisi tarjousta. Tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 329 000 - 444 700 euroa.

IV-teknisistä töistä saatiin viisi tarjousta. Tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 332 600 - 505 700 euroa.

Sähköteknisistä töistä saatiin yhdeksän tarjousta. Tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 812 000 - 853 600 euroa.

Sähköteknisistä töistä kaksi tarjoajaa jätti hinnaltaan yhtä suuren ja edullisimman tarjouksen. Näiden tarjoajien kesken valinta on suoritettu arpomalla 20.2.2015. Molempien yritysten edustajat olivat läsnä arvonnassa. Arvonnasta on tehty muistio.

Rakennusautomaatiotöistä saatiin yksi tarjous.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomina yhteensä 9 442 479 euroa, joka on yhtä suuri kuin tarjoushintaindeksillä korjattu enimmäishinta. 

Päätösehdotuksen mukaisten urakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Työt aloitetaan huhtikuussa 2015 ja työn on suunniteltu valmistuvan elokuussa 2016.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentamisohjelmassa vuosina 2015 - 2016.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Mika Malkki, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 78172

mika.malkki(a)hel.fi

Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 24.2.2015

2

Sähköurakan arvontamuistio 20.2.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet urakoitsijat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kiinteistölautakunta

Tilakeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2213

Sörnäistenkatu 1

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tilakeskus@hel.fi

http://www.tilakeskus.fi

+358 9 310 40380

 

FI02012566