Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Vp/6

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pyydetyt kaavalausunnot

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää lausunnon antajasta seuraavien asemakaava- ja yleiskaavalausuntojen osalta:

1
Ksv:n lausuntopyyntö Katajanokan (8. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12333, maanalainen pysäköintilaitos
HEL 2011-010484
Kiinteistölautakunta/Päättäjä
27.4.2015/Määräaika/To

2
Ksv:n lausuntopyyntö Munkkivuoren (30. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12334, korttelin 30103 tontti 2, Ulvilantie 10
HEL 2013-008259
Kiinteistövirasto/Päättäjä
27.4.2015/Määräaika/To

Asemakaavakartat ovat nähtävillä luottamushenkilöportaalissa kohdassa aineistot. Lautakunnan jäsenet https://hepa.hel.fi/ ja kiinteistöviraston henkilöstö http://lhp/Klk.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Juhani Tuuttila, osastopäällikkö, puhelin: 310 36445

juhani.tuuttila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566