Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

To/1

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jakeluaseman pitämistä koskevan sopimuksen jatkaminen Herttoniemessä

HEL 2015-001322 T 10 01 01 02

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää jatkaa Neste Markkinointi Oy:lle Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43074 tontille 2 myönnettyä miehittämättömän moottoripolttoaineiden jakelulaitteen pitolupaa ajaksi 1.1.2015 - 31.12.2019 seuraavin ehdoin:

1

Vuosivuokra 1.1.2015 lukien on 14 000 euroa/v entisen 10 000 euroa/v asemesta.

2

Muutoin entisin ehdoin.

(O1143-27)

Esittelijän perustelut

Hakemus

Neste Markkinointi Oy esittää, että yhtiön Herttoniemessä VV-Auto Oy:lle vuokratulla tontilla sijaitsevan jakeluaseman vuokra-aikaa jatkettaisiin 5 vuodella.

Vuokraus

Hakijalle on myönnetty vuonna 1984 jakeluaseman pito-oikeus VV-Auto Oy:lle autotaloa ja rautakauppaa varten vuokratulle Herttoniemen korttelin 43074 tontille 2. Tontin vuokrasopimuksen mukaan jakeluasemasta on tehtävä erillinen sopimus.

Neste Markkinointi Oy ja VV-Auto Oy ovat tehneet keskinäisen sopimuksen jakelulaitteen pitämisestä tontilla.

Jakelulaitesopimusta on jatkettu viimeksi ajaksi 1.1.2010 - 31.12.2014. Tämänhetkinen kiinteä vuosivuokra on 10 000 euroa/v.

Sopimuksen jatkaminen

Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2019, eikä ole estettä jatkaa jakelulaitteen pitolupaa tontin vuokrasopimuksen päättymiseen saakka.

Vuokramiehen esittämien aseman myyntilitrojen perusteella vuokra voitaisiin tarkistaa 14 000 euroksi/v. Vuokra on käytetyn periaatteen mukaan noin 1/3 vertailuvuokrasta, koska asema sijaitsee alivuokralaisena vuokratontilla.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Esa Andstén, johtava tarkastaja, puhelin: 310 36447

esa.andsten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Kv

 

Muut otteidensaajat

Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2214

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI4780001370069628

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

tontti@hel.fi

http://www.hel.fi/kv/tontti

+358 9 310 36380

 

FI02012566