Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Vp/1

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hamidin (varalla Das Bhowmik) ja Aaltosen (varalla Pihlaja) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566