Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Ha/1

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten xxx (=ajalta) tekemiä päätöksiä:

xx (=viranomainen)

pvm

xx (=viranomainen)

pvm

...

...

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Pirkko Vainio

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2204

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566