Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Vp/4

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eron myöntämiseksi kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikölle ja viran täytön hakumenettelyn aloittamiseksi

HEL 2015-002016 T 01 01 04 00

Esitysehdotus

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää eron kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö ********** hänen hakemuksensa mukaisesti 1.10.2015 lukien ja kehottaa kiinteistövirastoa käynnistämään viran täyttöön liittyvän hakumenettelyn.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö on pyytänyt eroa virastaan 9.2.2015 saapuneella ilmoituksella siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2015 alkaen.

Kiinteistölautakunnan johtosäännön 15 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Eron viranhaltijalle myöntää nimittävä toimielin.

Tonttiosasto huolehtii kiinteistöviraston johtosäännön mukaan maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Pirkko Vainio, osastopäällikkö, puhelin: 310 36418

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kaupunginhallitus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566