Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Vp/7

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Viraston tiedotuksia

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Fabianinkatu 31 D

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

real.estate@hel.fi

http://www.hel.fi/kv

+358 9 310 36512

 

FI02012566