Stadin HYTE-barometrin mukaan mielen hyvinvoinnin haasteet ja yksinäisyys koettelevat helsinkiläisiä – liikunnallinen elämäntapa kuitenkin aiempaa yleisempää

Suuri osa helsinkiläisistä kokee terveytensä hyväksi ja runsas puolet määrittää elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi. Aiempaa useampi helsinkiläinen kuitenkin kokee haasteita mielen hyvinvoinnissa ja yksinäisyys on yleistynyt. Tiedot selviävät uudesta Stadin HYTE-barometristä.
Runsas puolet helsinkiläisistä määrittää elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi ja valtaosa pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä ja kokee sen viikonloppuisin turvallisena.
Runsas puolet helsinkiläisistä määrittää elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi ja valtaosa pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä ja kokee sen viikonloppuisin turvallisena.

Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) keskeinen tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen ja eriarvoisuuden vähentyminen. Stadin HYTE -barometri on vuosittain tuotettava seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy ja mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Se sisältää nostoja helsinkiläisten elämänlaadusta ja onnellisuudesta, eriarvoisuudesta, liikkumisesta ja elintavoista, ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä mielen hyvinvointiin ja päihteisiin liittyvistä näkökulmista. Uusin Stadin HYTE-barometri esittelee Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen tilaa keväällä 2023. 

Suurin osa helsinkiläisistä voi hyvin, mielen hyvinvoinnin haasteet kuitenkin koettelevat

Barometrin mukaan suuri osa helsinkiläisistä voi hyvin erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna. Enemmistö määrittää oman terveytensä hyväksi ja runsas puolet kaupunkilaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi. Koettu elämänlaatu on kuitenkin heikentynyt helsinkiläisten keskuudessa. 

Keskeisimpiä haasteita helsinkiläisten terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat mielen hyvinvointi sekä yksinäisyys. Aiempaa useampi helsinkiläinen kokee haasteita mielen hyvinvoinnissa. Lisäksi yksinäisyys on yleistynyt.

Monissa hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöissä on havaittavissa myös selkeitä eroja väestöryhmien välillä ja nämä erot ovat pääsääntöisesti kasvaneet viime vuosien aikana. 

Helsinkiläiset liikkuvat aiempaa enemmän

Helsinkiläisten liikunnallinen elämäntapa on aiempaa yleisempää. Silti noin puolet helsinkiläisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.  

Helsinkiläislasten ja -nuorten liikkumismäärissä on eroja eri ryhmien välillä. Lasten liikkumisessa on selkeitä alueellisia eroja, kun taas nuorten välillä eroja on havaittavissa perheen taloudellisen tilanteen mukaan. Nuori, joka arvioi perheensä taloudellisen tilanteen erittäin hyväksi liikkuu enemmän, kuin perheensä taloudellisen tilanteen huonoksi arvioiva nuori.

Helsinkiä pidetään turvallisena ja viihtyisänä kaupunkina

Laskusta huolimatta valtaosa kaupunkilaisista pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä ja kokee sen viikonloppuisin turvallisena. Helsingin asuinalueiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja asukkaiden turvallisuuden tunteen kokemuksissa. Asuinalueen turvattomuutta kokevat yleisimmin sekä nuorimmat että vanhimmat. Miehet kokevat asuinalueensa turvalliseksi huomattavasti useammin kuin naiset. 

Helsinkiläisten hyvinvointia edistetty useilla toimenpiteillä

Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on edistetty monilla erilaisilla toimenpiteillä, joita on kohdennettu kaikille ikäryhmille. Kaupunkilaiset ovat voineet osallistua monien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen, ja useat niistä ovatkin onnistuneet tavoittamaan niitä kaupunkilaisia, joiden osallistumista on tavoiteltu. Toimenpiteiden viestimisessä kaupunkilaisille on panostettu ikäryhmäkohtaisesti. Ikääntyneille on esimerkiksi postitettu kotiin palveluopas, kun taas nuorille on suunnattu chat-palvelu. Toimenpiteitä on myös kohdennettu eri alueille. 

Toimenpiteiden vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin on kuitenkin liian aikaista arvioida. Usean toimenpiteen osalta on vielä epäselvää, kuinka hyvin ne tavoittavat kaupunkilaiset tai kuinka onnistuneena kaupunkilaiset ovat kokeneet toimenpiteen myötä järjestetyt aktiviteetit.