Malmin Lentoasemanpuiston yleissuunnitelma valmistunut

Malminkentän keskeiseksi puistoksi suunnitellaan Lentoasemanpuistoa. Puiston yleissuunnitelma ja siihen liittyvät tekniset yleissuunnitelmat ovat valmistuneet.
Havainnekuva Lentoasemanpuistosta. Kuva: Maanlumo Oy
Havainnekuva Lentoasemanpuistosta. Kuva: Maanlumo Oy

Lentoasemanpuisto yhdistää Malminkentän terminaali- ja hangaarirakennusten alueen Fallkullan tilaan. Alue on laajuudeltaan n. 17,4 hehtaaria. Lentoasemanpuiston suunnittelusta järjestettiin kansainvälinen ideakilpailu vuonna 2021. Yleissuunnitelma on laadittu ideakilpailun voittaneen ryhmän kanssa.

Puiston yleissuunnitelmassa on täsmennetty hulevesien hallinnan kokonaisuus ja ratkaisut, kasvillisuuden käyttö, tilavaraukset ja toiminnot, pyöräily- ja kävelyreitit sekä latuverkosto.

Puisto toteutetaan vaiheittain ja toteutus kestää useita vuosia (10–20 vuotta). Rakentumisen aikana tavoitteena on mahdollistaa puiston monipuolinen ja laaja käyttö eri tarkoituksiin, niin virkistykseen kuin teknisiin tarpeisiin.

Teknisten suunnitelmien kokonaisuus

Puiston yleissuunnittelutyö on tehty yhteistyössä Malminkentän ja Lentoasemanpuiston alueen vesihuollon, hulevesien hallinnan ja tasauksen yleissuunnitelman sekä geoteknisen yleissuunnitelman kanssa. Teknistä suunnittelua on jatkettu ja tarkennettu vuonna 2019 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta.

Suunnittelun painopiste on ollut Lentoasemanpuistossa sekä sen länsipuolella valmisteilla olevien asemakaavojen alueella, joiden kautta Lentoasemanpuistoon rakennettava hulevesijärjestelmä kulkeutuu Longinojaan. Suunnittelua on tarkennettu asemakaava-alueita koskevissa kunnallistekniikan yleissuunnitelmissa. Malminkentän kunnallisteknistä suunnittelua hallitaan laajoina kokonaisuuksina, sekä alueellisesti että eri suunnittelun aihepiirit yhteensovittaen.

Longinojaa koskevat selvitykset, suunnitelmat ja seuranta

Tavoitteena on ehkäistä Longinojaan kulkeutuvien hulevesien määrän merkittävä kasvu ja laadun heikkeneminen nykytilanteeseen verrattuna. Ratkaisuna on esitetty laaja-alaisia keskitettyjä hulevesien viivytysratkaisuja virtaamien ja vesimäärien hallitsemiseksi sekä hajautettuja hulevesien käsittelyratkaisuja kiinteistöillä, katualueilla sekä hulevesiviemäreiden purkupisteissä.

Alueella on käynnissä useita vesienhallintaa tukevia suunnitelmia ja hankkeita sekä alueen esirakentamiseen liittyvää suunnittelua. Rakentamisen aikaan varaudutaan riittävällä ohjeistuksella, lupakäytännöillä ja valvonnalla. Malminkentän alueelle laaditaan mm. kohdennettu työmaavesiohje ja Longinojan vedenlaatua seurataan säännöllisesti.