Askeleita kohti hyvän mielen Helsinkiä – kaupunki kokeili MIELI ry:n tarkistuslistaa 

Helsinki on nostanut vuosille 2022–2025 laaditun hyvinvointisuunnitelman yhdeksi painopisteeksi kaupunkilaisten mielen hyvinvoinnin. Mielen hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä suunniteltaessa on huomattu tarve työkalulle, jonka avulla saataisiin vahvistettua mielen hyvinvointia edistävää ja mielenterveyden ongelmia ehkäisevää työtä. 
Hyvä mielenterveys vaikuttaa suoraan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja arjen toimintakykyyn. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang
Hyvä mielenterveys vaikuttaa suoraan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja arjen toimintakykyyn. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang

Keväällä 2022 Helsingin kaupunki ja MIELI ry alkoivat yhteistyössä kartoittaa mielen hyvinvoinnin edistämistyön tilaa. Työssä hyödynnettiin Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa, joka on kehitetty kunnille tueksi vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

–Hyvä mielenterveys vaikuttaa suoraan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja arjen toimintakykyyn. Mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet saattavat herkästi muuttua ongelmiksi tilanteiden pitkittyessä, minkä vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että vaikutetaan ennaltaehkäisevästi, erityissuunnittelija Stina Högnabba Helsingin kaupungilta sanoo. 

Helsingissä kokeiltiin millä tavalla Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa voi hyödyntää mielen hyvinvoinnin kokonaisuuden johtamisessa ja kehittämisessä. Kokeilu oli osa ammattikorkeakoulu Metropolian opinnäytetyötä Asukkaiden mielen hyvinvoinnin edistäminen Helsingin kaupungissa. Opinnäytetyö selvitti tarkistuslistan kahta osa-aluetta, jotka olivat mielenterveyden edistäminen koko kunnan tehtävänä sekä yhdyspinnat, yhteistyö ja kumppanuudet.

–Tarkistuslistan avulla Helsingin kaupunki pääsi tarkastelemaan mielen hyvinvoinnin teemaa yhteisestä näkökulmasta aivan uudenlaisella työkalulla. Kokemukset tarkistuslistan hyödyntämisestä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ovat positiiviset, Högnabba sanoo.

Helsinkiläisten mielen hyvinvoinnin edistäminen on laaja ilmiö ja iso tavoite, jota kaikkien toimialojen ja kaupunginkanslian toimilla pyritään tukemaan. Opinnäytetyön tuloksista selviää, että kaupungin sisäinen yhteistyö eri toimialojen ja kaupunginkanslian välillä sekä monialainen yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa on erittäin tärkeä osa laadukasta mielen hyvinvoinnin edistämistä. Yhteistyö luo synergiaa ja yhteistä ymmärrystä mielen hyvinvointia edistävään työhön. 

–Opinnäytetyön johtopäätöksissä todetaan, että Helsingin kaupungin suuri koko ja moniulotteinen organisaatiorakenne edellyttävät panostusta entistä enemmän siihen, että luodaan yhteistä ymmärrystä mielen hyvinvointia edistävistä toimintatavoista ja käytänteistä.  Teeman ympärille tarvitaan myös lisää kaupunkiyhteistä keskustelua, sanoo Högnabba. 

Helsingin kaupunki ja MIELI ry tulevat jatkamaan hyväksi koettua yhteistyötään. 

–On hienoa, että Helsingin kaupunki on lähtenyt vahvasti panostamaan asukkaiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja kokeillut Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa. Odotamme innolla yhteistyön jatkumista, asiantuntija Erja Brusila MIELI ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeesta sanoo. 

MIELI ry:n Hyvän mielen kunta -tarkistuslistasta on kunnille saatavilla kaksi versiota; taulukkomallinen täytettävä tarkistuslista pdf-muodossa, joka löytyy verkkosivuilta, sekä verkkosivuilta tilattavissa oleva sähköinen tarkistuslista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteina Helsingissä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta arjen ympäristöissä. HYTE-työllä edistetään oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen, ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. HYTE-työllä myös edistetään tietoon perustuvien ehkäisevien toimintatapojen ja mallien käyttöä ja tuetaan sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävän kaupungin kehitystä.