Maahanmuuttaja


Haluamme olla monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki. Meille on tärkeää, että kaikki helsinkiläiset olisivat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä.


Tavoitteenamme on maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrän lisääminen henkilöstössä niin, että se lähentyisi eri kulttuureista tulleiden väestöosuutta kaupungissa. Tällä hetkellä helsinkiläisistä lähes 15 % on maahanmuuttajataustaisia. Stadin sotessa maahanmuuttajataustaisia työskentelee nyt 9,2%.

Jos olet muuttanut Suomeen hiljattain, saat ohjeita henkilötunnuksen, oleskelu- ja työluvan hankkimiseen Infopankin sivuilta. Kannustamme myös opiskelemaan suomen kieltä tehokkaasti, sillä asiakastyössä kielitaitovaatimuksenamme on hyvä suomen kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. InfoFinlandista saat apua myös kielenopiskelun alkuun.

Asiakastyössä on välttämätöntä osata suomea

Kielitaitoa tarvitaan, koska työmme on valtaosin suoraa asiakastyötä. Potilas- ja työturvallisuus eivät saa vaarantua väärinkäsitysten vuoksi. Suomen kielen taito auttaa myös työyhteisöön sopeutumisessa.


Kielitaito on kehittyvä ominaisuus, joten suomen kielen opintojen pikainen aloittaminen ja jatkuva kehittäminen auttaa sinua työllistymään.  Jos olet vasta muuttanut Suomeen, niin kieliopinnot voit aloittaa itsenäisesti internetissä. Materiaalia löydät muun muassa Infofinlandista. Suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksista on myös paljon tietoa Maahanmuuttajien Helsinki -sivustolla. 

Mikä on riittävä kielitaito?

Yleiseen kielitaitoon kuuluu luetun ja kuullun ymmärtäminen sekä taito puhua ja kirjoittaa suomea. Ammatilliseen kielitaitoon kuuluu näiden lisäksi ammattisanasto, jossa joskus esiintyy myös slangisanoja. 

Kielitaidon riittävyyttä ei ole laissa tarkasti määritelty. Esimies varmistaa rekrytointivaiheessa kielitaidon riittävyyden siihen tehtävään, johon olet hakemassa. 


Ammattioikeudet merkitään Valviran keskusrekisteriin

Voidaksesi toimia Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, tarvitset tutkinnon lisäksi Valviran myöntämän laillistuksen tai nimikesuojauksen. Ilman rekisteröintiä ei ole mahdollista työskennellä.

Jos haluat työskennellä sairaanhoitajana myös Suomessa, ole aina ensimmäiseksi yhteydessä Valviraan. Tässä tietoa ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattioikeuksien hakemisesta.


Täydennä ja pätevöidy
polku Eu/Eta-maissa tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajalle

Kuvassa on sairaanhoitajia Suursuon sairaalan osaston kansliassa.

EU/ETA-maissa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden tulee hakea Valviralta oikeutta työskennellä Suomessa sairaanhoitajana. Lisätietoa Valviran sivuilta.

Metropolia AMK ja Helsingin kaupunki käynnistivät pilotin opetushallituksen myöntämän rahoituksen puitteissa. Kokonaisuuteen kuuluu Metropoliassa suoritettavia ammatilliseen suomen kieleen ja suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään valmentavia opintoja sekä Helsingin soten työpaikoilla suoritettava palkallinen harjoittelu tai sopeutumisajalla työskentely. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä.

Sairaanhoitajat, joilla on Valviran myöntämä oikeus toimia sairaanhoitajana Suomessa, voivat opintojen lisäksi tehdä palkallisen hoitotyön ja ammatillisen suomen kielen harjoittelun ohjatusti sairaanhoitajan tehtävissä.

Sairaanhoitajille, joilla on Valviran määrittelemä sopeutumisaika, sovitaan sopeutumisajan työympäristö ja tehtävät Valviran antaman lausunnon mukaisesti. Kun sopeutumisaika, ja Valviran muut mahdollisesti määräämät toimenpiteet on suoritettu hyväksytysti, Valvira merkitsee henkilön Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Tämän jälkeen henkilöllä on oikeus toimia Suomessa sairaanhoitajana.

Teriaopintojen aikaisista tuista voit kysyä TE-palvelujen koulutusneuvonnasta. Sopeutumisajan työskentelyn ajalta maksamme palkkaa.

Koulutukseen on jatkuva haku hankkeen aikana 1.9.2018–30.6.2020.

Koulutukseen pääsy edellyttää, että olet toimittanut sairaanhoitajan tutkinto- ja muut Valviran edellyttämät todistukset Valviran arvioitavaksi. Hakemusten käsittelyaika on 34 kuukautta. Valvira on määrittelee missä sopeutumisaika suoritetaan ja kuinka pitkä työskentely vaaditaan. Sopeutumisajalle Valvira myöntää tilapäisen oikeuden toimia sairaanhoitajana. 

Lue lisää Metropolia AMK:n sivuilta ja ilmoittaudu mukaan!


Sote-silta -hanke
Eu/Eta-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille

Helsingin sote tarjoaa harjoittelupaikkoja Diakonia- ja Metropolia -ammattikorkeakouluissa opiskeleville sairaanhoitajatutkintojaan täydentäville.  

Sijaisuuksissa saa arvokasta työkokemusta

Vakinaisella työsuhteella tarkoitetaan sitä, että työntekijä palkataan tehtävään toistaiseksi. Työsuhteen päättymispäivää ei silloin ole määritelty.

Määräaikainen työsuhde eli sijaisuus solmitaan ennalta sovittavaksi ajaksi, kun vakinainen työntekijä ei hoida tehtävää. Työsopimukseen on silloin merkitty sekä alkamis- että päättymispäivä.

Vakinaisiin tehtäviin vaaditaan usein työkokemusta, jota saa sijaisuuksissa. Sijaisella on kaikki samat edut kuin vakinaisellakin työntekijällä.

Tervetuloa soteen (pdf)


JAA
02.05.2019 11:37