Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueen perustamista Pajamäkeen

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Patterimäen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesitystä kokouksessaan 9. marraskuuta 2023.
Patterimäen suojelulla pyritään turvaamaan erityisesti monimuotoinen keto- ja niittykasvillisuus. Kuva: Elina Manninen
Patterimäen suojelulla pyritään turvaamaan erityisesti monimuotoinen keto- ja niittykasvillisuus. Kuva: Elina Manninen

Tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Pitäjänmäen Pajamäessä. Alueen pinta-ala on 3,9 hehtaaria. Keskeisiltä osiltaan alue koostuu avokallioista ja kalliokedoista, jotka ovat kasvilajistoltaan poikkeuksellisen monimuotoisia. Patterimäki on myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue. Aluetta on linnoitettu ensimmäisen maailmansodan aikana louhimalla kallioon lukuisia kaivantoja. Linnoitusalue on suojeltu ennestään Museoviraston päätöksellä muinaisjäännöksenä.

Linnoittaminen on luonut perinnebiotooppeja vastaavia elinympäristöjä ja ravinteikkaasta kasvualustasta hyötyville kasveille sopivia kasvupaikkoja. Linnoituskallioilta tunnetaan useita harvinaistuneita kasvilajeja, muun muassa uhanalainen keltamatara. Kalliokedot ovat näyttävimmillään alkukesästä monen ketokasvin kukkiessa runsaana. Alueeseen kuuluu myös havupuuvaltaista metsää, jonka annetaan kasvaa ilman hoitotoimia.

Patterimäen suojelulla pyritään turvaamaan erityisesti monimuotoinen keto- ja niittykasvillisuus. Alueelle laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on ehdotettu muun muassa ketojen ja niittyjen hoidon kehittämistä alueen eliölajistoa tähänastista monipuolisemmin huomioivaksi. Kasvillisuuden kulumista sekä ulkoilijoiden viihtyvyyttä ja luontotietoisuutta parannetaan uusilla opasteilla, polkujen merkinnällä ja kulkua helpottavilla rakenteilla sekä uusimalla alueen vanhoja penkkejä. Hoito- ja käyttösuunnitelman ovat laatineet Faunatica Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.