Asuinalueen vaihtaminen Helsingissä usein kytköksissä perhetilanteen tai tulotason muutokseen

Helsinkiläiset muuttavat asuinalueelta toiselle todennäköisemmin perhetilanteen tai tulotason muuttuessa. Myös oman asuinalueen muiden asukkaiden tulotaso on yhteydessä muuttopäätöksiin – muuton todennäköisyys on suurempi, kun kotitalouksien oma tulotaso poikkeaa selvästi heidän asuinalueensa tulotasosta. Helsinkiläisten muutot näyttävät suuntautuvan suurituloisemmille alueille, kun elämäntilanne on vakaampi.
Karttagraafissa kuvataan Helsingin sisäistä muuttoliikettä

Asuinalueiden välinen muuttoliike Helsingissä on volyymiltaan merkittävää. Vuosittain Helsingin osa-alueiden välillä ja sisällä muutetaan useammin kuin Helsingin rajojen yli. Kaupunginkanslian uudessa tutkimuksessa Helsingin sisäisen muuttoliikkeen valikoituminen tarkastellaan Helsingin sisäiseen muuttoliikkeeseen keskeisimmin vaikuttavia tekijöitä vuosina 2010–2020. Tutkimuksessa on tarkasteltu työikäisiä helsinkiläisiä.

Tutkimustulosten mukaan asuinalueen vaihtamisen todennäköisyyttä lisäävät erityisesti muutokset parisuhde- ja perhetilanteessa sekä vuokralla asuminen. Asuinalueen vaihtamisen todennäköisyyttä puolestaan vähentävät selvästi pientalossa asuminen ja suuri velkaantuneisuusaste. Muutot näyttävät suuntautuvan suurituloisemmille alueille, kun elämäntilanne on vakiintuneempi. Esimerkiksi lapsiperheet ja pientaloissa asuvat kotitaloudet muuttavat suurituloisemmille alueille muunlaisia kotitalouksia useammin. 

Tulotason muutoksilla yhteys muuttojen todennäköisyyteen 

Asuinalueen vaihtamisen todennäköisyys kasvaa matalatuloisimmilla alueilla kotitalouden tulotason kasvaessa, kun taas suurituloisimmilla asuinalueilla todennäköisyys kasvaa kotitalouden tulotason laskiessa. Verrattaessa saman tuloisia mutta erilaisilla asuinalueilla asuvia kotitalouksia keskenään havaitaan, että matalatuloisimmat kotitaloudet vaihtavat asuinaluetta todennäköisimmin suurituloisilta alueilta, kun taas suurituloisimmat kotitaloudet vaihtavat asuinaluetta todennäköisimmin matalatuloisilta alueilta. 

Muutokset niin kotitalouksien kuin asuinalueidenkin tulotasossa määrittävät osaltaan kotitalouksien valinnanvaraa asuntomarkkinoilla. Tulotason muutokset vaikuttavat siten osaltaan siihen, mitkä kotitaloudet voivat tai joutuvat muuttamaan tietyiltä alueilta pois ja minne muutot suuntautuvat.

Asuinalueen muiden asukkaiden tulotaso yhteydessä muuttopäätöksiin

Muuttopäätökset liittyvät myös oman asuinalueen muiden asukkaiden tulotasoon. Tutkimustuloksista käy ilmi, että asuinaluetta vaihtavat todennäköisemmin ne kotitaloudet, joiden oma tulotaso poikkeaa eniten heidän asuinalueensa tulotasosta. Myös asuinalueen tulotason nousu keskitasoa suuremmaksi lisää matalatuloisempien kotitalouksien todennäköisyyttä vaihtaa asuinaluetta.

Kaupungin sisäisten muuttojen valikoitumisella merkitystä myös laajemmin 

Helsingin sisäisen muuttoliikkeen dynamiikkaa ja siihen vaikuttamista pohdittaessa voi olla erityisen hyödyllistä kiinnittää huomiota tässä tutkimuksessa esiin nousseisiin näkökohtiin, kuten asuntojen hallintamuotojen alueellisen sijoittumisen sekä kotitalouksien perherakenteen ja tulojen merkitykseen muuttopäätöksissä. Kaupungin sisäinen muuttoliike ohjaa osaltaan myös asuinalueiden eriytymiskehitystä. Ymmärrys Helsingin sisäisen muuttoliikkeen ajureista ja sen valikoitumisesta auttaa hahmottamaan Helsingin asuinalueiden muovautumisen taustatekijöitä sekä niiden muutosta tulevaisuudessa.