Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 3.3.2015 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, luonnoksesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 2 jälkeen lisäys:
"Yleiskaavassa on kuitenkin varsinaisen tiivistämisen lisäksi mukana rakentamista virkistysalueille. Ongelman vähentämiseen tulisi kiinnittää kaavan jatkotyössä huomiota."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Stranius Leo
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Korpela Timo
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 2
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 16 jälkeen lisäys:
"Isoista ympäristöongelmista yleiskaava-aineisto ottaa kantaa lähinnä ilmastonmuutokseen. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on kuitenkin vähintään yhtä suuri ongelma. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2020 mennessä ja myös Helsingin kaupungilla on tavoiteohjelma luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Tavoitteissa on mahdoton onnistua, jos niihin tähtääviä toimenpiteitä ei sisällytetä kaavoitukseen."

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti


- Vastaehdotus 3
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 22 jälkeen lisäys:
"Ekologisen verkoston keskeiset osat (perustetut suojelualueet, suojeluun varattavat muut alueet, luo-alueet, erilaiset viheralueet) tulee kaikki osoittaa oikeusvaikutteisella kartalla."

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Stranius Leo
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Vihervaara Anita
EI: Latikka Timo, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo

Esittelijän ehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 4
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 26 jälkeen / muutostarpeita alkuun:
"Kaavaa tulisi kehittää siihen suuntaan, että rakentamista tärkeille luonto- ja virkistysalueille vähennettäisiin."

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 5
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 27 jälkeen:
"Koillinen vihersormi Vartiosaari-Ramsinniemi-Meri-Rastila tulisi säilyttää nykyisellään, sillä se on viherverkoston luontainen yhteys idän suuntaan, koska ns. itäinen vihersormi pitää sisällään mm. golfkentän ja entisen kaatopaikka-alueen."

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 / Stranius Leo
JAA: 2, EI: 5, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti
EI: Korpela Timo, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Latikka Timo, Norvio Sirpa

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 6
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappeleen 27 jälkeen:
"Kulttuuri- ja luontoarvoiltaan valtakunnallisestikin ainutlaatuiselle Tuomarinkylän RKY-alueelle ja Siliuksenmäelle suunniteltu rakentaminen ja raideliikenne ei ole ekologisesti kestävää ja haittaa vakavasti myös alueen aktiivista harrastus- ja virkistystoimintaa. Helsinkipuistoon kuuluvan alueen rakentamisesta tulee luopua."

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 / Stranius Leo
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti, Palaste-Eerola Tuula
EI: Latikka Timo, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Norvio Sirpa

Esittelijän ehdotuksen mukaan, puheenjohtajan äänen ratkaistessa


- Vastaehdotus 7
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 28 jälkeen lisäys:
"Malminkartanossa Kartanonmetsä tulee suojella ja rakentaminen ohjata keskusta-alueen ja junaradanvarren merkittävään tiivistämiseen, eikä Malminkartanonkaaren ympärille. Malminkartanonhuipulle yhteyden Mätäjoelta luova vihersormi on säilytettävä leveämpänä kuin luonnos esittää."

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 5, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti, Norvio Sirpa
EI: Latikka Timo, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Korpela Timo

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 8
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kapaleen 29 jälkeen lisäys:
"Lisärakentaminen Viikin opetus- ja tutkimustilan alueelle on edellä esitetyn perusteella myös syytä harkita tarkemmin. Jos yliopiston peltoalueita supistetaan, niin Viikintien lisärakentaminen tulisi rajata Viikinojan länsipuolelle Viikinojaa säästäen. Tämän Eko-Viikin vieressä sijaitsevan alueen rakentamiseen lienee sovellettavissa Eko-Viikistä edelleen kehitettyjä ekologisen kaupunkipientalorakentamisen periaatteita."

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 / Stranius Leo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Latikka Timo, Norvio Sirpa
EI: Korpela Timo, Niemi Matti, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 9
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 30 jälkeen lisäys:
"Rakentamisen todellinen tarve ja vaikutukset virkistykseen, maisemaan ja luontoon on syytä selvittää perusteellisesti."

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


- Vastaehdotus 10
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Lisäys kappaleen 33 jälkeen:
"Jos joillekin viheralueille päädytään yleiskaavoittamaan sillä varauksella, että ne pyritään säilyttämään luontaisina mahdollisimman pitkään, eivät aikatavoitteet saa jäädä ohjeellisiksi, vaan niistä tulee tehdä oikeudellisesti sitovia (esimerkiksi: alueen on säilyttävä nykyisellään vuoteen 2040 eikä sille sitä ennen saa laatia asemakaavaa)."

12 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 / Stranius Leo
JAA: 6, EI: 2, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Latikka Timo, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Vihervaara Anita
EI: Pyhälahti Timo, Stranius Leo
Tyhjiä: Palaste-Eerola Tuula

Esittelijän ehdotuksen mukaan


- Vastaehdotus 11
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 33 jälkeen lisäys:
"Lisäksi lautakunta toivoo kaavan jatkotyössä huomioitavan Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman kaavoitukseen liittyvät toimenpide-esitykset sekä valtuuston päätöksen metsäisen suojeluverkoston osoittamisesta yleiskaavassa."

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


- Vastaehdotus 12
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Kappaleen 54 jälkeen:
"Olennaisia luontoarvoja omaavat saaret, luodot ja ranta-alueet on syytä huomioida omilla kaavamerkinnöillään. Erityishuomiota tulee kiinnittää rakentamattomien, luonnontilaisten kaltaisten ranta-alueiden säilyttämiseen. Lisäksi kaupungin tulisi ainakin muutospainealueiden osalta parantaa tietopohjaa vedenalaisen luonnon merkittävistä luontoarvoista haittojen vähentämiseksi."

13 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12 / Stranius Leo
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Niemi Matti
EI: Haavisto Joona, Korpela Timo, Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen


- Vastaehdotus 1
Vihervaara Anita + Pyhälahti Timo
kohta 4 3. virke
Helsingin strategiaohjelmanmukainen hyvinvoiva helsinkiläinen tarvitsee eheän viherverkoston sekä riittävät tilavaraukset virkistystoiminoille.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


- Vastaehdotus 2
Vihervaara Anita + Pyhälahti Timo
Kohta 31   Malmin lentokentän ympäristöä ei ole merkitty viher- ja luontoalueeksi ja Longinojan ympärille rakentuvaa vihersormea ei tunnista kaavaehdotuksesta. Ojan  alku on kaksijakoinen ja toinen alkaa Puistolasta ja toinen Tattarisuon lähteen pohjavesialueelta. Osa ojasta on lentokentän alla putkessa. Haarat yhtyvät ja oja  laskee  Vantaan jokeen. Tämä on osa vihersormea mutta pääosa vihersormesta tuhoutuu luonnoksen perusteella. Kaupunki tarvitsee kaikilla suunnilla pitkän ja leveät vihersormet.

10 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Vihervaara Anita
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti, Norvio Sirpa
EI: Latikka Timo, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Palaste-Eerola Tuula

Esityksen mukaan, puheenjohtajan äänen ratkaisemana

- Vastaehdotus 1
Latikka Timo
Kohdan 31 jälkeen: Kaavaluonnoksessa ehdotetaan Malmin
lentoasemaa koskevan kaavamerkinnän kumoamista ja nykyisen
liikennealuemerkinnän muuttamista taajama-alueeksi. Voimassa
olevassa maakuntakaavassa Malmin lentoaseman kaavamerkintä on
yleiskaavan hyväksymisen aikaan edelleen liikennealue, joten se on
säilytettävä yleiskaavassakin. Yleiskaava ei saa olla ristiriidassa
maakuntakaavan kanssa. Ympäristölautakunta esittää, että merkinnän
muuttamisesta luovutaan ja alue säilytetään liikennealueena.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.


- Vastaehdotus 2
Latikka Timo + Stranius Leo
Kohdan 31 jälkeen:
Malmin lentokenttä on osa Koillis-Helsingin vihersormea, merkittävä osa alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, merkittävä suomalaiselle lentotaidolle ja lentoturvallisuudelle, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on myös merkittävä levähdysalue  uhanalaiselle heinäkurpalle ja pesimäalue valkoselkätikalle. Muutoksella on vaikutusta purotaimenelle ja vuollejokisimpukalle.

9 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Latikka Timo
JAA: 3, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä


- Vastaehdotus 1
Pyhälahti Timo + Stranius Leo
Lisäys kappaleen 29 loppuun:Viheraluetta Herttoniemen ja Vanhankaupunginlahden Natura-alueen välillä ei tule nykyisestään kaventaa tavalla, joka saattaisi olla tulkittavissa verrattaessa vallitsevaa tilannetta yleiskaavakartassa esitettyihin ylimalkaisiin merkintöihin. Mahdolliset muutosesitykset alueella on esitettävä selkeästi.

8 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Pyhälahti Timo
JAA: 3, EI: 4, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Latikka Timo
EI: Niemi Matti, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä


- Vastaehdotus 2
Pyhälahti Timo + Vihervaara Anita
Lisäys kappaleen 33 jälkeen omaksi kappaleekseen:
Luonnonsuojelu-, luonto-, virkistys- ja viheralueet on merkittävä selkeästi kaavan lainvoimaisiksi tuleviin osiin. Suunnitelmien ja suuntaviivojen esittely lainvoimaa vaille jäävissä karttaliitteissä ei ohjaa riittävästi jatkosuunnittelua, mikäli esimerkiksi luonnonsuojelumääräysten rajoittamien ja muiden lähistöllä olevien alueiden rajaus tai oikeudellinen velvoittavuus tarkemmalle kaavoitukselle jää epäselväksi.

11 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Pyhälahti Timo
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Korpela Timo, Niemi Matti
EI: Haavisto Joona, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita
Tyhjiä: Latikka Timo

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä- Eriävä mielipide 1
Latikka Timo
Tulen jättämään kirjallisen perustelun.

Liitteet

1

Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lisätään uusi kappale kohdan 9 jälkeen: Mikäli Malmin lentoasema rakennetaan, sen kulttuurihistoriallinen arvo rakennetun kulttuuriympäristön kohteena tuhoutuu.

Käsittely

- Vastaehdotus 2
Latikka Timo + Stranius Leo
Lisätään uusi kappale kohdan 9 jälkeen: Mikäli Malmin lentoasema rakennetaan, sen kulttuurihistoriallinen arvo rakennetun kulttuuriympäristön kohteena tuhoutuu.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Latikka Timo
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Niemi Matti, Pyhälahti Timo, Vihervaara Anita
EI: Korpela Timo, Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Stranius Leo

Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksessä


- Vastaehdotus 1
Norvio Sirpa + Palaste-Eerola Tuula
Poistetaan kappaleen 10 alku   "Ympäristölautakuntaa pitää hyvänä, että".
Aloitetaan Kappale : 4. vaihemaakuntakaavassa mahdollistetaan Malmin lentokenttäalueen...

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Norvio Sirpa
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haavisto Joona, Korpela Timo, Niemi Matti, Pyhälahti Timo, Vihervaara Anita
EI: Latikka Timo, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Stranius Leo

Esittelijän ehdotuksen mukaan


- Eriävä mielipide 1
Latikka Timo
Tulen jättämään kirjallisen perustelun.

Liitteet

1

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, kaavakartta

2

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, SELOSTUS

3

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, kumottavien merkintöjen kartta

4

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, merkinnät ja määräykset

5

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, SELOSTUS, Liitekartat

6

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaluonnos, epävirallinen yhdistelmäkartta

 

4

Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteinen yleiskaava -kaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Pöydälle
Ympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Yleiskaavaehdotuksen selostus, 5.11.2014

2

Yleiskaavaehdotuksen kartta, 27.10.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Jätkäsaaren Atlantinkaaren asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12331 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 selostus, päivätty 16.12.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12331 kartta, päivätty 16.12.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Vaasan hallinto-oikeuden päätös eräässä muutoksenhakuasiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.2.2015 nro 15/0068/3

 

7

Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Aluehallintoviraston lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselta

2

Liite vesilupahakemukseen, Helen Oy energiatunnelin rakentaminen OSA I

3

Liite, vesilupahakemus, Helen Oy energiatunnelin rakentaminen OSA 2

4

Liite vesilupahakemukseen, Helenin Biopolttoaineiden YVA-selostus

5

Liite vesilupahakemukseen, Helenin Biopolttoaineiden YVA-selostus liiteraportit

 

8

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2016-2021 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

2

Liite 1 Ympäristöselostus

3

Liite 3 Terminologia

4

Liite 4 Toimenpiteiden vaikutusmatriisi

5

Liite 5 Jätevedenhuoltoon, energianjakeluun ja kulttuuriperintöön liittyvät tulvariskikohteet

6

Liite 6 Suljettavat tie- ja katuosuudet

7

Liite 7.1 Tulvariskikartasto, HW 1;50 vuotta

8

Liite 7.3 Tulvariskikartasto, HW 1;250 vuotta

9

Liite 7.4 Tulvariskikartasto, HW 1;1000 vuotta

10

Liite 7.2 Tulvariskikartasto, HW 1;100 vuotta

11

Lausuntopyyntö 23.1.2015

 

9

Vedenalaisen roskan kartoitus Helsingin edustan merialueella pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Helsingin Bussiliikenne Oy:n Vartiokylän varikon ympäristölupamääräysten tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ympäristölupahakemus Viilarintie 5

2

asemapiirros Viilarintie 5

3

Jätteet Vartiokylän varikko 2013

4

ajoneuvomäärät Viilarintie 5

5

hulevedet, Viilarintie 5

 

11

Etelä-Suomen aluehallintoviraston  päätös Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn ympäristölupapäätös 17.12.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ilmoituksen jättäneet.doc

2

6028_yhtveto_ELYlle_v2014.pdf

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Elintarviketurvallisuusosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Elintarvikevaaratilanteet Helsingissä 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuosiraportti 2014 Löytöeläintalo

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 03.03.2015

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin +358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi

 

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin +358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi