Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/6

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia tulisi käsitellä 3.3.2015

6

Vaasan hallinto-oikeuden päätös eräässä muutoksenhakuasiassa

HEL 2013-009949 T 03 01 01

HEL 2013-000130

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 3.2.2015 (numero 15/0068/3). Asia ei tässä vaiheessa anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Päätös on tehty muutoksenhakuasiassa, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.6.2013 (numero 112/2013/1) Helsingin kaupungin rakennusvirastolle myöntämää ympäristölupaa.

Ympäristölupa annettiin maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa kolmella erillisellä määräalalla. Aluehallintovirasto myönsi lisäksi luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Kontula-Seura ry ja Itä-Helsingin Vihreät ry sekä neljä asunto-osakeyhtiötä vaativat aluehallintoviraston päätöksen kumoamista. Lisäksi eräs yksityishenkilö vaati päätöksen kumoamista eteläisen osa-alueen osalta.

Vaasan hallinto-oikeus teki välipäätöksen 9.8.2013 (numero 13/0467/2), jossa kiellettiin aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpano eteläisen osa-alueen osalta.

Vaasan hallinto-oikeus teki ratkaisunsa 3.2.2015. Hallinto-oikeus ei tutkinut Kontula-Seura ry:n ja Itä-Helsingin Vihreät ry:n valitusta, koska yhdistykset eivät toimittaneet hallinto-oikeuden pyytämää lisäselvitystä. Edelleen Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Helsingin kaupunginasiamies oli toimittanut kaupungin puolesta kirjelmän Vaasan hallinto-oikeudelle, jossa ilmoitettiin, että eteläistä osa-aluetta ei enää tarvita luvan mukaiseen massojen välivarastointiin. Lupahakemukseen oli siten tehty olennainen muutos, minkä vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että asia on tarpeen käsitellä uudelleen aluehallintovirastossa. Lisäksi asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe, koska muutoksenhakijoina olevia asunto-osakeyhtiöitä ei ollut kuultu ennen päätöksen tekemistä.

Muutoksenhakuaika päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen päättyy 5.3.2015.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytänee ympäristölautakunnan lausuntoa hakemuksen uudelleen käsittelyn yhteydessä.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jukka Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31995

jukka.puttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.2.2015 nro 15/0068/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ympäristönsuojeluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566