Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/4

 

3.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014 § 359

HEL 2012-014214 T 10 03 02 00

Ksv 0724_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti puoltaa Östersundom-toimikunnalle

-        27.10.2014 päivätyn Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville vähintään 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti

-        vuorovaikutusraportin mukaisten vastineiden antamista esitettyihin mielipiteisiin

-        tarvittavien lausuntojen pyytämistä ehdotuksesta.

 

Käsittely

18.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Samalla kslk kehottaa jatkotarkastelussa selvittämään,
- miten yhteentörmäys Naturasuojelun kanssa voitaisiin välttää

Kannattajat: Elina Moisio

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: - miten voitaisiin saada suunniteltua nopeampi joukkoliikenneyhteys ajatellen erityisesti asutuksen jatkumista Sibbesborgiin.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Samalla kslk kehottaa jatkotarkastelussa selvittämään,
- miten yhteentörmäys Naturasuojelun kanssa voitaisiin välttää

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 2
Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Samalla kslk kehottaa jatkotarkastelussa selvittämään,
- miten voitaisiin saada suunniteltua nopeampi joukkoliikenneyhteys ajatellen erityisesti asutuksen jatkumista Sibbesborgiin.

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 2
Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2.

04.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Ilkka Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi

Teija Patrikka, arkkitehti, puhelin: 310 37374

teija.patrikka(a)hel.fi

Sakari Pulkkinen, arkkitehti, puhelin: 310 37276

sakari.pulkkinen(a)hel.fi

Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37056

anni.jarvitalo(a)hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Tuula Pipinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi