Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/9

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vedenalaisen roskan kartoitus Helsingin edustan merialueella

HEL 2015-002117 T 00 04 01

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi raportin Majaneva, S. ja Suonpää, A.: Vedenalaisen roskan kartoitus Helsingin edustan merialueella - pilottiprojekti. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2015.

Julkaisu on saatavissa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen internetsivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-02-15.pdf

Tiivistelmä

Itämeren roskaantuminen on verrattain vähän tunnettu ongelma. Tiedossa ei ole, paljonko roskaa Itämeressä on, kuinka kauan tällä hetkellä meressä olevat roskat ovat siellä olleet, eikä se, paljonko roskamäärät kasvavat vuosittain. Tämän pilottiprojektin tavoitteena on kartoittaa merenpohjalla olevan makroroskan määrää ja laatua Helsingin edustan merialueella testaten sukellusta mahdollisena menetelmänä kartoituksille.

Jokaisen tutkimusalueen (Eiranranta-Hernesaari, Eläintarhanlahti, Kulosaari ja Uutela) kaikista suoritetuista linjoista löytyi roskia. Odotuksista poiketen luonnonmukaisin alue, Uutela, oli alueista roskaisin. Yleisin roskatyyppi oli lasipullot ja lasipullojen sirpaleet sekä alumiinitölkit. Myös tunnistamattomia muovipaloja (koko n 10 – 30 cm) löytyi paljon kaikilta tutkimusalueilta.

Sukellusmenetelmä soveltuu makroroskien kartoittamiseen tietyin rajoituksin; huono näkyvyys saattaa heikentää tai estää kvantitatiivisen tutkimuksen. Vedenalaisen roskan määrän ja laadun seuranta on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää paremmin millaisen uhan roskat muodostavat ja kartoittaa eri lähteistä olevan roskan määrää ja leviämistä.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jari-Pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566