Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/10

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Helsingin Bussiliikenne Oy:n Vartiokylän varikon ympäristölupamääräysten tarkistaminen

HEL 2015-000032 T 11 01 00 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää Helsingin Bussiliikenne Oy:n hakemuksesta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi seuraavaa.

Hakija

Helsingin Bussiliikenne Oy, Nauvontie 3, 00280 Helsinki.

Y-tunnus              0114452-4

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Lupamääräysten tarkistamista haetaan ympäristönsuojelulain 71 §:n mukaisesti ympäristölupapäätöksen 9.11.2004 (395 §) perusteella. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n 1 momentin kohdan 11b mukaan luvan käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on jätetty ympäristölautakunnalle 31.12.2014.

Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö

Linja-autovarikko sijaitsee asemakaavassa 12153 (25.10.2013) yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET) merkityllä tontilla 45196/6 osoitteessa Viilarintie 5, 00880 Helsinki. Ympäröivät alueet ovat katu- ja teollisuusaluetta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin päässä alueen pohjoispuolella. Alueen maankäyttö ei ole olennaisesti muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.

Hakijan arvio toiminnan muutoksista ja ympäristövaikutuksista

Toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Toiminnan ympäristövaikutuksia on vähennetty vaihtamalla autojen lämmityslaitteet energiaa säästäviin termostaatilla ohjattaviin malleihin. Linja-autokaluston uusimisen myötä autojen pakokaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi: Yli puolet nykyisistä linja-autoista kuuluu päästöluokkaan EEV, jonka typen oksidien päästöt ovat hakijan mukaan noin 33 % alemmat ja pienhiukkaspäästöt noin 160 % alemmat kuin 2-3 vuoden sisällä käytöstä poistumassa olevien EURO 3 –luokan autojen.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Helsingin kaupungin ilmoitustaululla 12.1. – 10.2.2015 olleella kuulutuksella sekä kirjeellä asianosaisille, Roihuvuori-seuralle, Myllypuro-seuralle ja Puotila-seuralle.

Ympäristökeskus on tehnyt varikolla tarkastukset 16.7. ja 22.10.2014. Tarkastuksista on laadittu erilliset pöytäkirjat.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä ympäristölautakunnalle.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Ympäristölautakunta päättää, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n Vartiokylän varikon toiminta täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset seuraavin lupamääräyksin.

Toimintaa koskevat määräykset

1.     Viemäriin johdettavan jäteveden on täytettävä HSY:n yleisten toimitusehtojen asettamat vaatimukset ja raja-arvot. Jätevesiä ei saa laimentaa muilla vesillä, kuten sade- ja saniteettivesillä pitoisuusraja-arvojen saavuttamiseksi. Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. (YSL 52 ja 67 §)
 

2.     Huoltokorjaamon osienpesukoneen ajoittain vaihdettava pesuneste ja sakka tulee toimittaa nesteen laadun mukaiseen vaarallisen jätteen käsittelyyn. (YSL 52 ja 67 §)
 

3.     Ajoneuvokaluston pesutoiminnassa saa käyttää ainoastaan Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ajoneuvojen pesutoimintaan huoltoasemilla ja muissa vastaavissa kohteissa hyväksymiä pesuaineyhdistelmiä. (YSL 52 ja 67 §)
 

4.     Nestemäistä vaarallista kemikaalia tai jätettä sisältävät varastointiastiat tulee säilyttää siten, että niiden sisältö ei astian rikkoutuessa tai vuotaessa pääse maaperään, viemäriin tai vesistöön. (YSL 52, 66 ja 67 §)
 

5.     Öljynerottimien pinnanvalvontajärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toimivuus tulee tarkastaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein. Hälytykset tulee ohjata ympärivuorokautiseen valvontaan.

Öljynerottimiin kertyneen sakan ja öljyisen pintaosan määrä tulee mittauksin todeta vähintään kuuden kuukauden välein. Sakka ja öljyinen pintaosa tulee poistaa tarpeen mukaan ja käsitellä ongelmajätteenä, kuten myös öljynerottimille johtavissa linjoissa olevien hiekanerotuskaivojen sakat. (YSL 52, 62 ja 67 §)
 

6.     Linja-autojen pysäköintikenttien kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja linja-autoista valuneet poltto- ja voiteluainevuodot tai muut nestevuodot on siivottava välittömästi. Pysäköintikentällä tulee olla nopeasti saatavilla imeytysainetta tähän tarkoitukseen. (YSL 52 §)
 

7.     Pysäköintikentältä tuleviin hulevesiviemärilinjoihin tulee ennen alueen kokoojaviemäriin liitosta asentaa näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot 31.10.2015 mennessä. Muutospiirustukset tulee toimittaa ympäristökeskukselle. Kaivoihin on oltava joka tilanteessa esteetön pääsy. Kaivojen kannet tulee pitää siten kunnossa, että ne ovat kaikkina vuodenaikoina nopeasti avattavissa. Kaivojen kannet tulee maalata keltaisella värillä ja niiden sijainti tulee osoittaa mahdollisimman lähelle kaivoja sijoitettavilla opastekilvillä.

Näytteenottokaivoista tulee niiden valmistumisen jälkeen ottaa kolmen kuukauden välein yhteensä neljänä eri ajankohtana vesinäytteet, joista määritellään ainakin MTBE, TAME, öljyhiilivedyt, kokonaistyppi, kupari ja sinkki. Näytteenotto tulee ajoittaa sadetilanteeseen, jolloin kaivoissa on pysäköintikentältä valunutta vettä. Näytetulokset tulee toimittaa ympäristökeskukselle kuukauden sisällä näytteenotosta. (YSL 52 ja 62 §)
 

8.     Varikon toiminnasta ja siihen välittömästi liittyvästä liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso (LAeq) saa lähimmän ympärivuotisessa käytössä olevan asuinrakennuksen ulkopuolella olla klo 7-22 enintään 55 dB ja klo 22-7 enintään 50 dB. (YSL 52 §)
 

9.     Linja-autoja saa joutokäyttää varikkoalueella normaaliolosuhteissa enintään kaksi minuuttia ennen liikkeellelähtöä. Poikkeustilanteet, joissa useiden linja-autojen moottoreita joudutaan joutokäyttämään pidempään, on kirjattava varikon käyttöpäiväkirjaan ja selvitettävä syy normaalikäytännöstä poikkeamiseen. (YSL 52 §)
 

10. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on lajiteltava omiin astioihinsa, joiden tulee olla tiiviitä ja asianmukaisesti merkittyjä. Jätteet tulee toimittaa sellaiselle yritykselle, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Vaarallisen jätteen luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirja, johon on kirjattu valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) 24 §:n edellyttämät tiedot. (YSL 52 ja 58 §, JL 16 ja 121 §, VNA 179/2012 24 §)
 

11. Toiminnassa syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Toiminnassa on pyrittävä jätteen synnyn ehkäisyyn ja jätteiden tehokkaaseen lajitteluun siten, että mahdollisimman suuri osa syntyvästä jätteestä voidaan käyttää uudelleen tai toissijaisesti kierrättää, tai mikäli se ei ole mahdollista, hyödyntää muulla tavoin. (YSL 52 ja 58 §, JL 8, 15 ja 118 §)
 

12. Varikon toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ainakin seuraavat asiat:

- hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennykset ja tarkastukset
- hälytysjärjestelmien ja päällysteiden tarkastukset ja mahdolliset korjaustoimenpiteet
- varikolla syntyvien vaarallisten jätteiden määrä, laji ja toimituspaikka (siirtoasiakirja)
- tiedot häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista.

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Varikon toiminnasta ja päivittäisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden vaihtumisesta tulee ilmoittaa ympäristökeskukselle. (YSL 52, 58 ja 62 §, JL 12, 15, 16 ja 121 §, VNA 179/2012 8, 9, 20 ja 24 §)
 

13. Toiminnanharjoittajan tulee kouluttaa henkilökuntaa poikkeuksellisten tilanteiden varalle. (YSL 7 ja 52 §)
 

14. Toiminnanharjoittajan tulee välittömästi ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle, jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai erityisiä toimia jätehuollossa. (YSL 52 ja 58 §)
 

15. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnanharjoittajan on toiminnan lopettamisesta ilmoittaessaan esitettävä selvitys maaperän puhtaudesta ja maaperän kunnostustarpeesta Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. (YSL 52, 62, 94 ja 170 §)

Perustelut

Yleisperustelut

Helsingin Bussiliikenne Oy:n Vartiokylän varikon toiminta lupamääräysten tarkistamishakemuksessa annettujen selvitysten sekä lupamääräysten mukaisesti täyttää toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden tai maaperän pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, roskaantumista tai kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminnanharjoittajalla on toimintaan riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset 1-7 on annettu toiminnasta jätevesiviemäriin ja vesistöihin aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Määräyksessä 7 vaadittujen sulkuventtiilikaivojen tarkoituksena on estää pysäköintialueella mahdollisesti tapahtuvan polttonestevuodon päätyminen vesistöön. Näytteenottovelvoitteen perusteena on se, että kentältä tulevien hulevesien laadusta ei ole olemassa tietoa.

Määräykset 8 ja 9 on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pakokaasuhaittojen vähentämiseksi.

Määräykset 10 ja 11 on annettu ympäristön pilaantumisen estämiseksi, jätteiden määrän vähentämiseksi ja säädösten mukaisen jätteiden käsittelyn varmistamiseksi.

Määräykset 12, 13 ja 16 on annettu toiminnan valvonnan edesauttamiseksi.

Määräykset 14 ja 15 on annettu oikeiden toimintatapojen hallitsemiseksi poikkeustilanteissa.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.3.2015. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös korvaa ympäristölautakunnan 9.11.2004 (395 §) varikolle myöntämässä ympäristöluvassa annetut lupamääräykset, muilta osin edellä mainittu ympäristölupa on edelleen voimassa.

Toiminnanharjoittajan on jätettävä ympäristönsuojelulain 71 §:n mukainen hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi käsittelyyn 1.3.2025 mennessä.

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Lupapäätöksen muuttamisen tai peruuttamisen perusteista on säädetty ympäristönsuojelulain 89 ja 93 §:ssä.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen 31. päivänä päätöksen antamisesta antamispäivää lukuun ottamatta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 1, 5, 6–8, 16, 17, 20, 27, 29, 34, 43–44, 48–49, 52, 58, 62, 66–67, 70–71, 83–85, 87, 89, 93, 94, 170, 172, 190 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 9, 11, 13–15 ja 21 §

Jätelaki (646/2011) 5, 8, 12, 15, 16, 17, 72–73, 118, 121 ja 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 8, 9, 20 ja 24 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristölautakunnan 30.9.2014 (276 §) hyväksymän taksan mukainen hakemuksen käsittelymaksu on 1 310,00 euroa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin ilmoitustaululla.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ympäristölupahakemus Viilarintie 5

2

asemapiirros Viilarintie 5

3

Jätteet Vartiokylän varikko 2013

4

ajoneuvomäärät Viilarintie 5

5

hulevedet, Viilarintie 5

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 18.4.2015. Valitusosoitus on liitteenä.

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Tiedoksi

HKL-Infrapalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pelastuslaitos

Rakennusvalvontavirasto

Tonttiosasto

Ympäristönsuojeluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566