Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/2

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kohdat 1. - 8.

Esittelijän perustelut

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2015

1. § 126 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta betonimurskeen hyötykäyttöön maanrakenteissa Hanasaaren voimalaitosalueella

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helen Oy:n hakemuksesta betonimurskeen hyötykäytöstä maarakenteissa Hanasaaren voimalaitosalueella sekä lupaa toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 25.11.2014 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon betonimurskeen hyötykäytöstä maarakenteissa Hanasaaren voimalaitosalueella ja toiminnan aloittamisesta muutoksen hausta huolimatta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa puoltavansa Helen Oy:n hakemusta ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyn mukaisesti.

2. § 128 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota ympäristölautakunnan 27.1.2015 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS 9.2.2015

3. § 147 V 25.2.2015, Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan maatalous- ja metsätieteden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

4. § 155 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta maa- ja kiviaineksen sekä rakennusjätteen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Keski-Pasilan alueella

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon kaupungin ja Senaatti –kiinteistöjen hakemuksesta ylijäämämaan, kiviaineksen sekä rakennusjätteen varastoinnista ja esikäsittelystä sekä luvasta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Keski-Pasilan alueella.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 13.1.2015 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin ja Senaatti -kiinteistöjen hakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa puoltavansa hakemusta ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyn mukaisesti.

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS 16.2.2015

5. § 184 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helenin ympäristölupahakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen toiminnan muutoksesta

Helsingin kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n ympäristölupahakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen kattiloiden K1, K5 ja K6 toiminnan muuttamisesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Pellettien käytön lisääminen Salmisaaren voimalaitosten polttoaineena on osa Helsingin Energian kehitysohjelman mukaista pyrkimystä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi energiantuotannossa ja antaa vaihtoehtoja kehitysohjelman toteuttamiseksi ilman, että muutos lisäisi muita päästöjä.

Kaupunginhallitus korostaa, että muutoksen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys tulee toteuttaa siten, että liikenteestä aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Muutoksilla vähennetään energiantuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

6. § 185 Lausunto sisäministeriölle esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista

Kaupunginhallitus päätti antaa nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeesta tehdystä esiselvityksestä sisäministeriölle seuraavan lausunnon:

Esitys nuohouspalveluiden tarjoajan velvollisuudesta toimittaa vähintään kerran vuodessa tietoja toiminnastaan viranomaiselle on kannatettavaa. Ilman tiedonantovelvoitetta pelastuslaitos ei sopimusperusteisessa järjestelmässä tiedä alueellansa toimivia nuohousyrittäjiä. Tällöin mm. nuohoojien vikailmoitusten välittyminen pelastusviranomaisille voi olla puutteellista.

Pelastusviranomaisen roolin säilyminen nuohoojien seurannassa ja valvonnassa on tärkeää. Myös nuohoojien kouluttamisesta ja täydennyskouluttamisesta tulee huolehtia. Näin voidaan taata nuohoojien asiantuntemus asukkaiden neuvonnassa sekä päästöjen seurannassa ja vähentämisessä. Vaarana on, että valvomattomassa sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä neuvonta vähenee taloudellisten näkökohtien korostuessa. On tärkeää, että nuohoussopimuksiin sisällytetään aina velvoite tulisijan oikean ja vähäpäästöisen käytön opastuksesta.

Taitamaton puunpoltto heikentää merkittävästi ilmanlaatua tiheään rakennetuilla pientaloalueilla ja hiukkaspäästöt aiheuttavat huomattavaa terveyshaittaa. Pääkaupunkiseudulla pientalojen pienhiukkaspäästöt muodostavat noin 25 % osuuden liikenteen ja energiantuotannon yhteenlasketuista kokonaispäästöistä ilmaan. Päästöosuus on merkittävä erityisesti siksi, että pienpolton päästöt kohdistuvat pääosin suppeahkoille, pientalovaltaisille alueille.

Ympäristöviranomaiset ovat aktiivisesti etsineet ja koonneet keinoja päästöjen vähentämiseksi. Päästöihin vaikuttaminen tulisijojen uusiutumisen kautta on erittäin hidasta ja siksi yksi tehokkaimmista keinoista vähentää päästöjä on neuvonta, tiedotus ja valistus. Nuohoojat ovat neuvonnassa avainasemassa. Nuohouksen yhteydessä on mahdollista havainnoida puun polton tapaa ja antaa asukkaille opastusta, jolla päästöjä ja haittoja voidaan olennaisesti vähentää. Vaatimus nuohoojien ammattitutkinnosta tulisi säilyttää säädöksissä.

Myös tulevaisuudessa nuohoojien olisi syytä jatkaa nuohousluettelon ylläpitoa. Esiselvityksessä mainittu Varanto-hankkeessa esitetty nuohoojien paikkatietokäyttöliittymän kehittäminen ja käyttöönotto on tärkeää paikkatiedon tuottamiseksi. Paikkatietoja voidaan hyödyntää mm. päästöjen laskennassa ja vaikutusten mallintamisessa.

7. § 186 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota ympäristölautakunnan 10.2.2015 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 28.1.2015

8. § 34 Kalasatamankadun asemakaavan muuttaminen (nro 12289, Kalasatamankatu)

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) rautatie- ja katualueen asemakaavan muutosehdotuksen 2.9.2014 päivätyn ja 18.12.2014 päivitetyn piirustuksen numero 12289 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

(09) 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

(09) 310 31633

 

FI02012566