Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/11

 

3.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.04.2014 § 416

HEL 2014-002454 T 11 01 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 1.4.2014 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Vantaan Energia Oy:n hakemuksesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että laitoksen häiriötilanteet ovat avainasemassa potentiaalisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Tarkkailusuunnitelmassa mahdollisia häiriötilanteita ja niiden seurantaa (käytönvalvonta) ja raportointia on käsitelty riittävästi. Laitoksen käynnistyttyä häiriöttömän toiminnan tarkkailutoimien riittävyys on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä tarkkailusuunnitelmaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla ei ole tarkkailusuunnitelmaan muuta huomauttamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 01.04.2014 § 120

HEL 2014-002454 T 11 01 00 00

ESAVI/204/04.08/2013

Lausunto

Ympäristölautakunta Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antoi seuraavan lausunnon aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle asiasta dnro ESAVI/204/04.08/2013.

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaitoksen tarkkailusuunnitelma täyttää tarkkailusuunnitelmalta kohtuudella edellytettävät vaatimukset. Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu päästöjen osalta keskeisten toimintojen käyttötarkkailu sekä päästötarkkailu savukaasupäästöjen, jätevesien ja kiinteiden jätteiden osalta. Ympäristövaikutusten tarkkailu ilmanlaadun, melun, hajun ja pohjavesien osalta on esitetty tarkkailusuunnitelmassa, samoin laadunvarmistus sekä tarkkailun raportointi.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Taiju Virtanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084

taiju.virtanen(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 12.3.2014

HEL 2014-002454 T 11 01 00 00

Helsingin Energia antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan ympäristölupapäätöksen määräyksessä 40 edellytetystä tarkkailusuunnitelmasta:

Vantaan Energia rakentaa Långmossebergeniin jätteiden polttolaitosta. Laitos on käynyt läpi rakentamiseen vaadittavan ympäristöhallinnollisen prosessin. YVA-lain mukainen selvitys tehtiin vuosina 2007-2008. Laitos sai ympäristölupapäätöksen vuonna 2009. Siitä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen (päätös 2011) ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (päätös 2013). Prosessin kuluessa myös tarkkailuvelvoitteita tarkennettiin. Lainvoimaisen ympäristöluvan vaatimusten perusteella Pöyry Finland Oy on tehnyt laitokselle tarkkailuohjelman.

Tarkkailusuunnitelma täyttää laitokselle asetetut lainvoimaisen luvan määrittelemät seurannan vaatimukset.  Käyttötarkkailun avulla varmistetaan, että laitos toimii suunnitellusti ja päästötarkkailun avulla varmistetaan riittävän alhaiset ympäristövaikutukset.

Laitoksen häiriötilanteet ovat avainasemassa potentiaalisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Tarkkailusuunnitelmassa mahdollisia häiriötilanteita ja niiden seurantaa (käytönvalvonta) ja raportointia on käsitelty riittävästi. Laitoksen käynnistyttyä häiriöttömän toiminnan tarkkailutoimien riittävyys on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä tarkkailusuunnitelmaa.

Lisätiedot

Ari Laine, Johtaja, puhelin: +358 9 617 3200

ari.laine(a)helen.fi