Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Etp/3

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2014

HEL 2015-002046 T 11 02 05

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä seuraavan yhteenvedon tiedoksi.

Eläinsuojelulain 15 § edellyttää kuntien järjestävän irrallaan tavattujen ja talteen otettujen lemmikkieläinten hoidon 15 vuorokauden ajan. Helsingissä löytöeläinten hoidosta vastasi vuonna 2014 Kiantime’s Oy.

Löytöeläinten ja myös eläinsuojelullisista sysitä haltuun otettujen eläinten tilapäinen hoito on tapahtunut Helsingin yliopistolta vuokratuissa, nimenomaan tähän tarkoitukseen kunnostetuissa tiloissa Viikissä. Toiminta on järjestetty yhteistyönä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa ja toiminnanharjoittajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella vuonna 2006 kuhmolainen yritys Kiantime’s Oy.

Toiminta kilpailutettiin uudelleen vuonna 2012. Kiantime’s Oy valittiin uudelleen vastaamaan löytöeläinten hoidosta 1.10.2012–30.9.2016.

Sopimuksen mukaan toimijan on raportoitava kaupungille vuosittain muun muassa löytöeläintalossa hoidettujen eläinten määrän eläinlajeittain ja hoitovuorokausien lukumäärän. Kiantiame’s Oy on toimittanut vuoden 2014 tiedot sopimuksen mukaisesti. Kiantime’s Oy:n raportti on esityslistan liitteenä. 

Löytöeläimiä koskevat tiedot 2014

Viikin löytöeläintalossa hoidettiin vuonna 2014 1488 eläintä, joista 890 (60 %) oli Helsingin alueelta löytyneitä. Vastaava määrä oli vuonna 2013 871 kpl, vuonna 2012 885 kpl ja vuonna 2011 998 kpl. Eläimistä 414 (47 %) oli kissoja, 396 (44 %) koiria ja 80 (9 %) muita pienikokoisia seura- ja harraste-eläimiä kuten marsuja ja kaneja.

Vuonna 2014 löytöeläintalossa hoidetuista helsinkiläisistä eläimistä 583 oli varsinaisia löytöeläimiä, 121 eläinsuojelueläinlääkärin haltuun ottamia ja 186 ns. sosiaalisista syistä hoitoon otettuja eläimiä.

Helsinkiläisten eläinten hoitovuorokausia oli yhteensä 8234, joista kissojen hoitovuorokausia oli 4722 (keskimäärin 11 vrk) ja koirien 2508 (keskimäärin 6 vrk). Vuonna 2013 hoitovuorokausien määrä oli 10596.

Helsingin ympäristökeskuksen eläinlääkärit vastaavat löytöeläintalon eläinlääkinnällisestä hoidosta. Vuonna 2014 hoidettavia helsinkiläisiä eläimiä oli 294 kpl. Vuonna 2013 hoidettuja eläimiä oli 220 ja vuonna 2012 127 kpl. Lisäksi yksittäisiä löytöeläimiä hoidettiin päivystysaikana Yliopistollisessa eläinsairaalassa.

Tilastojen perusteella löytöeläinten määrä on pysynyt viime vuosien tasolla, mutta hoitovuorokausien määrä on jonkin verran laskenut. Koirista suurin osa palasi takaisin omalle omistajalleen keskimäärin 6 hoitovuorokauden jälkeen. Kissoista hieman yli puolet palasi takaisin omistajalleen. Kissojen keskimääräinen hoitovuoroakausien määrä tippui vuoden 2013 17 vuorokaudesta vuoden 2014 11 vuorokauteen. Kissoista, jotka eivät palanneet omaan kotiin, yli 70 % löysi uuden kodin joko suoraan löytöeläintalosta tai Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen (Hesy ry) kautta.

Yhteistyö Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa on sovittu niiden eläinten jatkohoidosta, joita ei pystytä sijoittamaan uudelleen löytöeläintalosta lakisääteisen 15 vrk:n säilytysajan jälkeen. Tällaisten eläinten, pääosin kissojen, jatkohoidosta maksetaan 35 €:n suuruinen korvaus eläintä kohden.

Löytöeläinten hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti löytöeläinten lopetus- ja hävityskustannukset tulevat kaupunkien maksettaviksi, mikäli eläimen omistajaa ei löydy. Jatkohoitoa pidetään ensisijaisena vaihtoehtona verrattuna lainsäädännön mahdollistamaan eläimen lopettamiseen 15 vrk:n säilytysajan jälkeen, mikäli eläimen terveydentila ja luonne tämän sallivat. Uudet kotia etsivät eläimet sijoitetaan pääsääntöisesti suoraan löytöeläintalosta uudelle omistajalle, mutta jos tämä ei onnistu, huolehtii Hesy ry eläimen jatkohoidosta ja sijoittamisesta.

Hesy ry kuljettaa helsinkiläisiä löytöeläimiä löytöpaikalta löytöeläintaloon tapauksissa, joissa eläimen löytäjä tai poliisi ei pysty toimittamaan eläintä löytöeläintaloon. Sopimus jatkohoidosta ja kuljetuksista on voimassa Hesy ry:n kanssa 31.12.2016 saakka.

Esittelijä

elintarviketurvallisuuspäällikkö

Riikka Åberg

Lisätiedot

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31585

ristiniemi.minna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosiraportti 2014 Löytöeläintalo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiantime's Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusosasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566