Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/11

 

3.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Etelä-Suomen aluehallintoviraston  päätös Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta

HEL 2014-002454 T 11 01 00 00

ESAVI/204/04.08/2013

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2014 antaman päätöksen nro 272/2014/1, joka koskee Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 40 tarkoitetun tarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta antoi suunnitelmasta lausunnon 3.4.2014. Valitusaika päätöksestä on kulunut umpeen.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVIn ympäristölupapäätös 17.12.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ympäristönsuojeluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566