Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/1

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Timo Pyhälahti (varalla Joona Haavisto) ja Leo Stranius (varalla Sirpa Norvio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

(09) 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

(09) 310 31633

 

FI02012566