Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/12

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014

HEL 2015-000841 T 11 01 01

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2014 aikana saapuneet nitraattiasetuksen mukaiset valvontailmoitukset ja ELY-keskukseen toimitetun yhteenvedon tiedoksi.

Taustaa

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus valvovat alueellaan ympäristönsuojelulain perusteella annetun ns. nitraattiasetuksen (valtioneuvoston asetus 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi) noudattamista. Asetuksella pyritään estämään maatalouden vesistöjä rehevöittäviä typpipäästöjä vesiin.

Vuoden 2014 aikana nitraattiasetuksen uudistustyöryhmä sai työnsä valmiiksi. Uusi asetus astuu voimaan 1.4.2015.

Nitraattiasetuksen sisältö

Nitraattiasetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava lantavarasto, johon mahtuu koko vuoden aikana muodostuva lanta lukuun ottamatta eläinten laitumille jättämää lantaa. Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä. Varastointitilan tilavuudesta voidaan poiketa, jos

a) lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa toiminnalleen

b) lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle varastoitavaksi tai välittömästi hyödynnettäväksi lannoitteena.

Lannan patterointi pellolla sallitaan vain poikkeustapauksissa tietyistä työteknisistä ja hygieenisistä syistä.

Poikkeamisesta lannan varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta tai patteroinnista on tehtävä etukäteen valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia talleja ja muita karjasuojia, joissa lantaa muodostuu yli 20 mᵌ vuodessa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa tehdyt valvontailmoitukset alueelliselle ELY-keskukselle.

Nitraattiasetuksen mukaan lannan levitys on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kielletty 15.10. - 15.4. välisenä aikana. Lantaa ja lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen, routaiseen tai veden kyllästämään maahan. Levitetty lanta on välittömästi mullattava tai kynnettävä. Asetuksessa on määräyksiä levitettävän lannan määristä. Lannan pintalevitys on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä tai jos pellon keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia.

Lannasta on tehtävä typpianalyysi viiden vuoden välein. Viljelijän on lisäksi pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä ja satotasoista.

Tilanne ja valvonta Helsingissä

Helsingissä on noin 25 eläinsuojaa, joista pääosa on hevostalleja. Vuonna 2014 eläinsuojia koskevia tarkastuksia tehtiin 20. Ympäristöasiat oli hoidettu pääasiassa hyvin. Muutamissa tapauksissa tarkastuksilla havaittiin puutteita ja jouduttiin antamaan ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kehotuksia ja määräaikoja. Tämän vuoksi joissakin kohteissa jouduttiin käymään seurantatarkastuksella. Monella tallilla nitraattiasetuksen edellyttämä valvontailmoitus oli jäänyt tekemättä tai päivittämättä. Kahdella tallilla havaittujen puutteiden perusteella aloitetut jälkivalvontatoimet ovat yhä käynnissä. Lisäksi tarkastusten johdosta yksi luvaton lantapatteri poistettiin pellolta kehotuksen jälkeen, ja lanta toimitettiin asianmukaiselle vastaanottajalle.   

Valvontailmoituksia vuoden 2014 aikana toimitettiin ympäristökeskukseen kahdeksan. Kahta pyydettyä ilmoitusta ei kehotuksesta huolimatta toimitettu vuoden 2014 aikana.

Vuonna 2014 saapui valvontailmoituksia seuraavilta talleilta:

-Aurinkotalli

-Husön Ratsastuskeskus

-Kaarelan Ratsutalli

-Karlvik Stall

-Melmas-Talli

-Tuomarinkylän Ratsastuskoulu

-Tuomarinkylän Talli

-Viikin Ponikoulu

Osalla talleja aiemmin tehty valvontailmoitus on yhä paikkansa pitävä, joten uuden ilmoituksen tekeminen on tarpeetonta. Tallitarkastukset jatkuvat Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisesti vuonna 2015.

Tallivalvonnassa tehdään yhteistyötä ja linjanvetoja ns. PKS-tallityöryhmässä, johon kuuluu Espoon, Vantaan, Helsingin, Sipoon ja Kirkkonummen ympäristötarkastajia. Työryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin.  

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoituksen jättäneet.doc

2

6028_yhtveto_ELYlle_v2014.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aurinkotalli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Husön ratsastuskeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kaarelan Ratsutalli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Karlvik Stall

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Melmas-talli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tuomarinkylän Talli

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Viikin Ponikoulu

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566