Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Etp/1

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kohdan 1.

Esittelijän perustelut

1. Elintarviketurvallisuuspäällikön pöytäkirja 11.2.2015 (2 §)

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Veikko Laine Oy:lle

Esittelijä

elintarviketurvallisuuspäällikkö

Riikka Åberg

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566