Hyppää pääsisältöön

Työnantajan Helsinki-lisä

Helsinki-lisä on Helsingin kaupungin harkinnanvarainen tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle, joka palkkaa työttömän helsinkiläisen. Sen tarkoituksena on edistää työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Helsinki-lisää on olemassa kolmea eri tukimuotoa: Palkan Helsinki-lisää, Työllistämisen Helsinki-lisää ja Toimeksiannon Helsinki-lisää.

Näin Helsinki-lisän hakeminen etenee

  • Jos työnantaja hakee myös palkkatukea, hän tekee sen ennen Helsinki-lisän hakemista ja liittää palkkatukipäätöksen Helsinki-lisä-hakemukseen.
  • Jos työnantaja solmii oppisopimuksen, hän tekee sen ennen Helsinki-lisän hakemista ja liittää oppisopimusdokumentin Helsinki-lisä-hakemukseen.
  • Kun työsopimus on allekirjoitettu, työnantaja hakee Helsinki-lisää ja liittää työsopimuksen Helsinki-lisä-hakemukseen.
  • Harkinnanvarainen tuki myönnetään, jos haku täyttää ehdot.
  • Kaupunki maksaa Helsinki-lisän työnantajalle.
  • Työnantaja maksaa palkan työllistetylle.

Milloin Helsinki-lisää haetaan?

Hae Helsinki-lisää sen kalenterivuoden aikana, jolloin työllistettävän henkilön työsuhde alkaa. Helsinki-lisä haetaan työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin enintään 12 kuukauden ajalle. Palkkatuettuun oppisopimukseen Helsinki-lisää voi hakea koko oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tuki haetaan 12 kuukauden jaksoissa.

Kenet voin työllistää Helsinki-lisällä?

Jos olet työllistämässä helsinkiläisen työttömän, joka kuuluu johonkin näistä ryhmistä

  • työttömän, joka on ollut vähintään 12 kuukautta työttömänä
  • työttömän, joka on saanut vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea
  • työttömän, josta on myönnetty palkkatuki oppisopimukseen tai työsuoritukseen vaikuttavan pysyvän tai pysyväisluonteisen vamman tai sairauden perusteella
  • työttömän, jolle Helsingin työllisyyspalvelut ovat arvioinnin perusteella myöntäneet Helsinki-lisä-setelin.

Vaihtoehtoiset tukimuodot

Kenelle: kaikille yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille
Mihin: palkkauskustannuksiin
Määrä: korkeintaan 800 €/kk. Määrään vaikuttavat työnantajan palkkauskustannukset ja niihin maksettavat muut tuet; palkkatuki ja koulutuskorvaus.
Kesto: enintään 12 kuukautta, oppisopimuksessa enintään koko oppisopimuksen ajan.
Tuen edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty palkkatuki.

Sulje

Kenelle: yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
Mihin: henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea
Määrä: 500 €/kk
Kesto: enintään 12 kuukautta
Tukea voidaan myöntää myös ilman työsuhteeseen myönnettyä palkkatukea.

Sulje

Kenelle: yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
Mihin: työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti. Toimeksianto tehdään esimerkiksi osuuskunnan, toiminimen tai kevytyrittäjyyden kautta.
Määrä: enintään 50 % toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin korkeintaan 1500 €
Kesto: työnantaja voi hakea toimeksiannon Helsinki-lisää korkeintaan kahteen toimeksiantoon vuodessa, ja toimeksiantosopimuksessa on huomioitava työttömyysturvaan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat.

Sulje

Ehdot

Helsinki-lisän ehdot koskevat kaupunginkanslian 1.1.2020 tai sen jälkeen vastaanottamia Helsinki-lisä hakemuksia. Päätöksenteossa noudatetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstä 3.2.2020 § 4 sekä kaupungin myöntämien avustusten yleisohjetta. Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Työnantajalla on oltava asianmukaiset työtilat ja työnjohdollinen, ei palkkatuettu esihenkilö palkattavalle henkilölle. Helsinki-lisä ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo tai lomauttaa muita työntekijöitään. Helsinki-lisää voidaan myöntää, kun työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka ovat irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai kun takaisinottovelvollisuutta ei ole.

Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys eikä työnantajalla saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä Helsinki-lisä on aina de minimis -tukea. Työantajan on esitettävä selvitys sille myönnetyistä de minimis -tuista kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden ajalta.

Sulje

Helsinki-lisää voi hakea määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Määräaikaisen työsuhteen minimikesto on 1 kuukausi. Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen tulee kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa täyttäen vaaditut työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset (työttömyysturvalaki 1290/2002 5:4§). Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa (oppisopimuksessa vähintään 25 tuntia viikossa). Työstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, on työstä maksettava tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa ja palkan on perustuttava muuhun kuin vain työn tulokseen.

Sulje

Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle viranhaltijapäätöksen jälkeen yhdessä erässä. Työnantaja sitoutuu käyttämään Helsinki-lisän päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Sulje

Työnantajan täytyy pyydettäessä toimittaa työsuhteeseen ja käsittelyyn liittyvät asiakirjat kaupungille Helsinki-lisän käytön seuraamiseksi. Tuen käyttöä seurataan myös satunnaistarkastuksin. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty Helsinki-lisä voidaan periä hakijalta takaisin. Helsinki-lisä voidaan periä takaisin myös, jos työnantaja ei toimita pyydettyjä tietoja.

Sulje

Jos työllistetty henkilö ei aloita työtä, keskeyttää sen tai hänet irtisanotaan, ilmoita asiasta välittömästi tuen myöntäjälle sähköpostilla osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi . Helsinki-lisä voidaan periä takaisin työsuhteen keston ylittävältä osalta.

Sulje

Yhteystiedot

Helsinki-lisän hakemusten neuvonta ja käsittely: helsinkilisa@hel.fi.

Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021
Mikko Von Hertzen, puh. 040 186 6425
Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891