Palkkatuki työnantajille

Palkkatuki on taloudellinen tuki, joka korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkakustannuksista.

Palkkatukea voi saada:

  • yritys
  • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat
  • kunta ja kuntayhtymä.

Jos haluat rekrytoida henkilön, jolla on mahdollisuus palkkatukeen, voit avata palkkatukipaikan. Ota yhteyttä Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluihin numerossa 02 95 040 002. Työpaikan voi ilmoittaa myös TE-palveluiden asiointipalvelussa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Määrä ja kesto

Palkkatuen määrä ja kesto perustuvat palkattavan henkilön taustaan. 

Palkkatuki maksetaan työnantajalle. Tuen määrä perustuu palkattavan henkilön taustaan. Tukitaso määräytyy prosenttiosuutena (50 % / 70 %) bruttopalkasta. Yrityksille tukea maksetaan enintään 1260 €/kk / 1770 €/kk.

Kun yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö palkkaa yli kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tuki voi kattaa kaikki palkkakustannukset, jos palkattavan työaika on enintään 65 % alan enimmäistyöajasta. Palkattavan työtehtävät eivät voi olla elinkeinotoiminnaksi katsottavassa toiminnassa. Enintään palkkatukea voi saada 2020 €/kk ja erikseen haettavaa Helsinki-lisää 800 €/kk.

Palkkatuen kesto perustuu palkattavan henkilön taustaan. Yleisesti enimmäiskesto on 5 tai 10 kuukautta, mutta esimerkiksi osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen tukea voidaan maksaa 24 kuukauden ajan kerrallaan. Jos osatyökykyisyys on pysyvää, myös tuki saattaa muodostua pysyväksi. 

Oppisopimuksen perusteella saatu tuki voi kestää koko koulutusajan. Myös yli 60–vuotiaiden palkkatuki voi olla kestoltaan pidempiaikaista.

Ehdot

Sinulle voidaan myöntää palkkatukea, kun palkkaat helsinkiläisen työttömän. Palkkatuen saaminen edellyttää myös muiden työnantajaan, palkattavaan sekä työsuhteeseen liittyvien ehtojen täyttymistä.

Jos edellisen 12 kuukauden aikana työsuhteita on päättynyt taloudellisista ja tuotannollisista syistä, tuki voidaan myöntää vain, jos yrityksen työntekijöiden määrä ei ole vähentynyt irtisanomishetkeen verrattuna. Mahdolliset lomautukset eivät ole este palkkatuen saamiselle.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Palkattavan henkilön tulee olla helsinkiläinen työtön. Esimerkiksi yrittäjät, opiskelijat tai työstä työhön siirtyjät eivät yleensä ole työttömiä. Työn tulee edistää palkattavan asemaa työmarkkinoilla myös tuen päättymisen jälkeen. Tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioi Helsingin työllisyyspalvelut.

Voit saada palkkatukea, kun palkkaat helsinkiläisen työttömän joko vakituiseen tai määräaikaiseen, kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen työsuhteeseen. Sinulle voidaan myöntää palkkatukea myös oppisopimuskoulutukseen. Provisiopalkattuun tai niin sanottuun nollatuntisopimukseen perustuvaan työsuhteeseen tuki ei sovellu.

Palkkatuettu työ on työnantajalle tavallinen työsuhde, eikä se tuo työnantajalle erityisiä oikeuksia tai velvollisuuksia. 

Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde ehtii alkaa ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Tuki on tarkoitettu yli 55-vuotiaan palkkaukseen, jos hän on ollut työttömänä kahden vuoden ajan.  Tuen määrä on 70 % palkasta, enintään 1770 €/kk ja enimmäiskesto on 10 kuukautta. Tuki myönnetään, jos lakisääteiset reunaehdot koskien työnantajaa, työsuhdetta ja palkattavaa täyttyvät.