Marian alueelle tehdään kävelyn ja pyöräilyn uudistuksia

Tulevan Marian kasvuyrityskampuksen kehittämistä käynnistetään alueen liikenneyhteyksien parantamisella. Suunnitteilla on silta Baanan yli jalankulkijoille ja pyöräilijöille, muutoksia Baanan eteläpäähän sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien uudistus eteläisellä Mechelininkadulla. Lisäksi Marian alueelle rakennetaan pieni puisto.
Havainnekuva: Lastenkodinkadun kävely- ja pyöräilysillan väri sovitetaan Baanalla sijaitsevan Love Helsinki -teoksen väriin. Maatuki ja rampin tukimuurit verhoillaan mustalla luonnonkivellä. Sillan kaide valaistaan.  Kuva: Sitowise
Havainnekuva: Lastenkodinkadun kävely- ja pyöräilysillan väri sovitetaan Baanalla sijaitsevan Love Helsinki -teoksen väriin. Maatuki ja rampin tukimuurit verhoillaan mustalla luonnonkivellä. Sillan kaide valaistaan. Kuva: Sitowise

Helsingin kaupunki suunnittelee uudistuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin Lastenkodinkadun länsipäässä sekä Mechelininkadun ja Baanan eteläpäässä. Uudistukset parantavat kulkuyhteyksiä entiselle Marian sairaala-alueelle, johon suunnitellaan uutta kasvuyrityskampusta. Uudistukset perustuvat alueen asemakaavan yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan.

Uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti Mechelininkadun ja Lastenkodinkadun välille

Lastenkodinkadun länsipäädystä on tarkoitus rakentaa silta Baanan yli Marian sairaala-alueelle ja sillan Marian puoleisesta päädystä ramppi Baanalle. Silta on tarkoitettu jalankulkua, pyöräilyä ja pelastusajoa varten. Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Lastenkodinkadun länsipäädyssä sijaitsevat pysäköintipaikat poistuvat ja alueesta tehdään aukio. Sillan rakentaminen alkaa arviolta loppuvuodesta 2023.

Uusi silta johtaa Marianpuistoon, jonka rakentamista suunnitellaan tulevan kasvuyrityskampuksen keskelle. Marianpuistossa säilytetään puita, jotka ovat säästyneet kulttuurihistoriallisesti tärkeästä Marian sairaala-alueen puutarhasta, ja puiston istutukset tehdään suosien vanhoja kasvilajeja. Puiston paikalla on nykyisin asfalttipintainen piha-alue sekä purettava, 1980-luvulla valmistunut asuintalo. Marianpuiston läpi avataan myös kulkuyhteys Mechelininkadulta Baanalle uusien portaiden ja luiskan kautta.

Baanan eteläpään linjausta muutetaan

Marian alueelle suunniteltujen uusien rakennusten vuoksi Baanan eteläpäätä on tarpeen järjestellä uudelleen. Suunnitelman mukaan Ruoholahdenkadun ja Lapinlahdenkadun välillä pyörätie siirretään ratakuilun toiselle reunalle. Pyöräily ja jalankulku säilyvät eroteltuna. Pyörätie toteutetaan pääosin 3,5 metriä leveänä.

Baanan koripallokenttä siirretään etelään lähemmäs Ruoholahdenkadun päätyä. Nykyinen petankkikenttä on tarkoitus poistaa, ja sen tilalle tulee istutusalue. Yhteensä alueelle on suunnitteilla kolme uutta istutusaluetta ja 13 uutta puuta. Nykyiset istutusalueet penkkeineen ja puupintoineen säilytetään ja kunnostetaan. Love Helsinki -taideteoksen Baanalla olevaa osaa siirretään muutamia metrejä pohjoiseen.

Mechelininkadulle rakennetaan paremmat jalankulun ja pyöräilyn väylät

Myös Mechelininkadun eteläpäässä, Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä, suunnitellaan parannuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin.

Mechelininkadun eteläpäädyn molemmille reunoille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat, ja kadun itäreunan kapeaa jalkakäytävää levennetään. Risteysalueilla suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyitä päivitetään.

Moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyt Mechelininkadulla pysyvät pääosin ennallaan, mutta kääntyminen Lapinlahdentielle Mechelininkatua etelästä tultaessa ei ole jatkossa sallittu. Tällä helpotetaan jalankulun ja pyöräilyn järjestelyitä risteysalueella.

Marian kasvuyrityskampuksen reunalle, Ruoholahden sillan alla olevan nykyisen parkkialueen reunaan toteutetaan uusi jalkakäytävä ja tonttiliittymä. Tämän vuoksi sillalle johtavia portaita siirretään hieman. Pysäköintialueen järjestelyt säilyvät pääosin nykyisellään.

Katujen rakentamisen yhteydessä uusitaan kunnallistekniikkaa, kuten vesihuoltoa ja tietoliikenneyhteyksiä, ja rakennetaan uutta verkostoa palvelemaan muun muassa Marian kasvuyrityskampusta.

Baanan ja Mechelininkadun uudistusten aikataulu sovitetaan yhteen alueen muun rakentamisen kanssa ja tarkentuu myöhemmin.

Uusi kortteli tuo Marian alueelle yrityksiä ja palveluita

Entiselle Marian sairaala-alueelle suunnitellaan uutta startup- ja teknologiayrityskeskittymää nykyisen Maria 01:n yhteyteen. Uuteen kortteliin on suunnitteilla muun muassa majoitusta, ravintoloita, liiketiloja sekä tapahtumatilaa. Alue on varattu YIT:n ja Kevan muodostamalle konsortiolle hankkeen suunnittelua varten. Varsinaisen talonrakennuksen on tarkoitus alkaa vuonna 2024.

Suunnitelmista voi antaa palautetta

Baanan ylittävää siltaa ja sen ympäristöä koskeva katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 8.2. alkaen, ja siitä voi antaa suunnittelijoille palautetta 21.2.2023 asti. Ehdotus on pääpiirteittäin aiemmin tehdyn luonnoksen mukainen.

Mechelininkadun eteläpään katusuunnitelmaluonnos ja Baanan katusuunnitelmaluonnos ovat nähtävillä kaupungin verkkosivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 22.2. alkaen, ja niistä voi antaa suunnittelijoille palautetta 7.3.2023 asti.