Helsinki panostaa lapsiin ja nuoriin – segregaation ehkäisyyn lisämäärärahoja

Pormestari Juhana Vartiaisen esitys Helsingin talousarvioksi vuodelle 2024 on valmistunut kaupunginhallituspuolueiden kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. Kaupunki jatkaa vastuullisella linjalla sekä vuoden 2024 talousarviossa että vuosien 2025–26 taloussuunnitelmakaudella. Talousarvioesitys vuodelle 2024 yhdistää tasapainoisella ja kunnianhimoisella tavalla taloudellisen vastuullisuuden sekä panostukset tärkeimpiin palveluihin ja henkilöstöön. Kasvavia resursseja kohdennetaan muun muassa segregaation torjuntaan sekä päiväkoteihin ja kouluihin. Lisäksi helsinkiläisten kunnallisvero laskee.
Helsingin kaupunki panostaa vuoden 2024 talousarvion ratkaisuillaan etenkin lasten ja nuorten palveluihin.  Kuva: Maija Astikainen
Helsingin kaupunki panostaa vuoden 2024 talousarvion ratkaisuillaan etenkin lasten ja nuorten palveluihin. Kuva: Maija Astikainen

Kaupunki panostaa vuoden 2024 talousarvion ratkaisuillaan etenkin lasten ja nuorten palveluihin, segregaation ehkäisyyn sekä henkilöstön saatavuuden parantamiseen. Vuoden 2024 talousarvioesityksessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla satsataan aiempia vuosia enemmän etenkin perustoiminnan vahvistamiseen sekä siihen, että oppilaiden määrä suhteessa opettajiin ei kasva. Kasvatuksen ja koulutuksen kokonaismääräraha on noin 1,5 miljardia euroa, josta lisäystä kuluvaan vuoteen on 91 miljoonaa euroa. Resursseja ohjataan esimerkiksi segregaation vastaisen työn vahvistamiseen, erityisopettajiin ja kouluvalmentajiin tarveperustaisen rahan kautta. Lisäksi panostetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ensi vuoden budjetissa lisäkohdennuksia tehdään muun muassa koulunuorisotyön vakinaistamiseen ja laajentamiseen, liikuntapaikkojen ylläpitoon ja lasten kulttuurikummitoiminnan säilyttämiseen. Toimialan kokonaismääräraha on 302 miljoonaa euroa, josta lisäystä edelliseen vuoteen on 16 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialalle osoitetaan miljardi euroa. Segregaation torjumisen tavoite näkyy myös näissä resursseissa ja panostukset kaupunkiuudistusalueille kasvavat aiempaan verrattuna. Myös kunnossapidon resurssit paranevat, jotta kaupungilla on paremmat edellytykset huolehtia esimerkiksi kävelyväylien talvikunnossapidosta.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan seitsemän miljoonaa euroa vuoden 2024 palkkakehitysohjelman toteuttamiseen. Lisäksi kaupungin työntekijöilleen tarjoama työsuhdematkaetu korotetaan 300 euroon työntekijää kohden (2023 edun taso 240 euroa). Myös kulttuuri- ja liikuntaetu saa jatkoa ja jokaiselle työntekijälle osoitetaan 200 euron arvoinen kulttuuri- ja liikuntaseteli.

Helsingin väestönkasvu, joka on ennätysvauhdissa, edellyttää suuria investointeja kasvavan kaupungin toimivuuteen sekä palvelutarpeen kasvun vaatimiin uusiin toimitiloihin. Panostukset kasvuun ja palveluiden kehittämiseen kasvattavat aikaisempaa enemmän toimintamenoja. Toimintamenot kasvavat vuoden talousarviosta 2023 yhteensä 6,7 prosenttia. Samaan aikaan verotulojen kasvu on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusmuutosten myötä sekä kansainvälisen talouden epävarmuuden vuoksi tulevina vuosina epävarmalla pohjalla. 

Helsinki investoi ennätyksellisen paljon kaupungin kasvuun

Vuonna 2024 kaupungin investoinneilla luodaan edellytyksiä asunto- ja toimitilatuotannolle ja kaupunkirakenteen kestävälle kehittämiselle sekä kehitetään keskustan ja aluekeskusten vetovoimaisuutta. Kaupungin eri alueiden tasapuolista kehitystä tuetaan panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin ja monipuoliseen asuntotuotantoon. Myös pyöräilyinvestointien taso nousee. Kaupungin vuoden 2024 investointitaso on 1,042 miljardia. Investointitaso nousee viime vuosista selvästi. 

Helsinki huolehtii myös kaupunkilaisten turvallisuudesta ja pitkäaikaisesta varautumisesta. Siksi kaupunki vahvistaa väestönsuojia ja aikaistaa niiden investointeja.

Kaupungin lainakannan arvioidaan vuonna 2024 olevan 1,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvaa verrattuna vuoden 2023 tasoon noin 200 miljoonaa euroa. 

 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa painotetaan perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuutta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin talousarviovalmistelu on muuttunut siten, että nykyisin kaupungin toiminnot jakautuvat talousarviossa kunta-Helsinkiin ja valtionosuusrahoitteiseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään parantamaan perusterveydenhuollossa ja mielenterveyspalveluissa hoidon jatkuvuutta ja varmistamaan, että Helsingille asetetut lakisääteiset velvoitteet toteutuvat. Samalla panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Ensi vuoden osalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kokonaismenotaso on 2024 talousarvion mukaan 2,891 miljardia euroa. Kasvua talousarvion 2023 tasoon verrattuna on 123,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta marraskuussa

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä maanantaina 6. marraskuuta. Lopullisesti talousarvioesitykseen hyväksyy kaupunginvaltuusto marraskuussa.